"derivative" translation into Polish

EN

"derivative" in Polish

EN derivative
volume_up
{noun}

1. linguistics

derivative (also: derived word)
Finally, we have to organise clearing houses for derivatives and credit default swaps.
Wreszcie, musimy organizować instytucje rozliczeniowe ds. derywatów i instrumentów pochodnych służących przenoszeniu ryzyka kredytowego (ang. credit default swap).
Why, in spite of corresponding warnings, was action not taken when derivatives crept in.
Dlaczego, pomimo odpowiednich ostrzeżeń, nie podjęto działania, kiedy po cichu pojawiły się instrumenty pochodne (derywaty).
derivative

2. mathematics

derivative
The most abundant metabolite is a monohydroxylated derivative.
Metabolitem występującym w największej ilości jest pochodna jedno - hydroksylowa.
The major metabolites are the cyclohexyl hydroxy methyl derivative (M1) and the carboxyl derivative (M2).
Główne metabolity to pochodna cykloheksylohydroksymetylowa (M1) i pochodna karboksylowa (M2).
This person did a derivative and then they smiled.
. ~~~ Ta osoba obliczała pochodną i jednocześnie dobrze się bawiła.

Context sentences for "derivative" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe "overall nickel" and "nickel derivative products" content was therefore analysed.
Z tego powodu przeanalizowano zawartość niklu ogółem oraz jego związków.
EnglishInflation is actually stimulated by derivative financial market products.
Produkty rynku finansowych instrumentów pochodnych stymulują inflację.
EnglishMeloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.
Wykazano, że wszystkie główne metabolity są farmakologicznie nie aktywne.
EnglishMany of their management funds irresponsibly stuffed themselves with derivative products.
Duża liczba funduszy zarządzających nieodpowiedzialnie zajęła się instrumentami pochodnymi.
EnglishMeloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.
/ 125 metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnych kwasów i do kilku metabolitów polarnych.
EnglishMeloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.
Meloksykam jest metabolizowany do alkoholu, pochodnych kwasowych i do kilku polarnych metabolitów.
EnglishMeloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.
Meloksykam jest metabolizowany do alkoholu, do pochodnych kwasów i do kilku polarnych metabolitów.
EnglishMeloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.
Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnych kwasów i do kilku metabolitów polarnych.
EnglishIf you've got malaria, we give you quinine or some derivative of it.
Jest to podstawowa rzecz, jakiej lekarze są nauczeni.
EnglishAs Carlo Ciampi maintains, the tumultuous development of derivative products is free from any kind of control.
Jak powiedział Carlo Ciampi, nagły rozwój produktów pochodnych pozbawiony jest wszelkiej kontroli.
EnglishOn 20 October 2009, the Commission began a programme of action in favour of efficient, solid derivative markets.
Komisja rozpoczęła program działania na rzecz skutecznych, rzetelnych rynków instrumentów pochodnych.
EnglishXeomin contains albumin, a derivative of human blood.
Xeomin zawiera albuminę pochodzącą z ludzkiej krwi.
EnglishCoumarin-derivative anticoagulation.
Leczenie lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny.
EnglishThe vaccine contains a non-toxic recombinant derivative of the Pasteurella multocida toxin and inactivated Bordetella bronchiseptica cells.
Kolonizacja powierzchni śluzówek jamy nosowej przez Pasteurella multocida jest często ułatwiana
EnglishThe needle cover of the pre-filled syringe contains dry natural rubber (a derivative of latex), which may cause allergic reactions. lp
Stosowanie produktu Nespo przez zdrowe osoby może prowadzić do nadmiernego zwiększenia liczby krwinek.
EnglishOwing to the chemical structure of nickel and its derivative products, a specific analysis of nickel sulphate is very difficult.
Ze względu na strukturę chemiczną niklu i jego pochodnych badanie na obecność siarczanu niklu jest bardzo utrudnione.
EnglishFood, milk and derivative products, and medicinal products containing calcium may reduce the bioavailability of strontium ranelate by approximately 60-70 %.
Pokarm, mleko i produkty mleczne, leki zawierające wapń, mogą zmniejszać biodostępność ranelinianu strontu o około 60- 70 %.
EnglishWe know that wage-earners and workers are having losses connected to putting money into hedge-fund speculating in this derivative market.
Wiemy, że osoby pracujące ponoszą straty z tytułu umieszczenia pieniędzy na rynku instrumentów pochodnych w wyniku spekulacji o funduszach hedgingowych.
EnglishWe therefore need an institutional framework limiting their investments in derivative agricultural markets directly linked to the food sector.
Dlatego potrzebne nam ramy instytucjonalne, ograniczające inwestowanie w rolne rynki instrumentów pochodnych, związane bezpośrednio z sektorem spożywczym.
EnglishThe absorption of strontium ranelate is reduced by food, milk and derivative products and therefore, OSSEOR should be administered in-between meals.
Absorpcja ranelinianu strontu może być zmniejszona przez pokarm, mleko i produkty mleczne, dlatego też OSSEOR powinien być stosowany pomiędzy posiłkami.