EN

to determine [determined|determined] {verb}

volume_up
LeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.
LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.
You can determine the sex of the individual based on the size of the teeth.
Płeć możemy określić na podstawie rozmiaru zębów.
Determine the point of injection and prepare antiseptically 14.
Określić miejsce wstrzyknięcia i je zdezynfekować.
Then they could determine the true view of Parliament.
Swobodne głosowanie pozwoliłoby ustalić prawdziwy pogląd Parlamentu.
Why should the market players not be able to determine that for themselves?
Dlaczego uczestnicy rynku nie mogliby tego ustalić sami?
You can only determine relatedness by looking for similarities.
Pokrewieństwo można ustalić szukając podobieństw.
to determine (also: to decide, to seal)
A speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.
Szczypta śniegu, cal lodu, siła wiatru, może zdecydować o wyniku wyścigu lub gry.
Your doctor will determine how many cycles of treatment you will need.
Lekarz zdecyduje o liczbie cykli leczenia odpowiedniej dla danego pacjenta.
Your vote will determine the outcome of this issue, which has been on the table since 2004.
Wasze głosy zdecydują o wyniku w sprawie, która jest rozpatrywana od 2004 r.
They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Nie wolno im już samodzielnie ustalać swojego czasu pracy.
The scope of the interventions will be determined by the Governing Council.
Zakres interwencji będzie ustalać Rada Prezesów.
The dosage should be determined on the basis of laboratory measurements of the protein C activity.
Dawkowanie należy ustalać w oparciu o laboratoryjne oznaczenia aktywności białka C.
to determine (also: to decide)
Your doctor will determine if preventive treatment for chickenpox is appropriate.
Lekarz zadecyduje czy należy stosować leczenie zapobiegawcze.
Your doctor will determine if Enbrel is an appropriate treatment.  Congestive heart failure:
Lekarz zadecyduje czy leczenie lekiem Enbrel jest w tych przypadkach wskazane.
I think several of you have touched upon what will be the core issue which will determine success or failure.
Uważam, że kilku spośród moich przedmówców poruszyło kwestię zasadniczą, która zadecyduje o sukcesie lub porażce.
to determine
The first is that we need to determine whether or not the idea of definite arrangements based on the country of origin is still the aim of the European Union.
Po pierwsze, potrzebujemy określić, czy idea definitywnych postanowień opartych na kraju pochodzenia jest nadal celem Unii Europejskiej.
I am pleased to see that the Commission, the Council and my fellow Members concerned were determined to come up with a good solution quickly.
Cieszę się widząc, że Komisja, Rada i zainteresowani koledzy posłowie postanowili szybko przedstawić dobre rozwiązanie.
The expenditure for export refunds is determined by law and will therefore be paid regardless of what amount is specified in the budget.
Wydatki na dopłaty eksportowe wynikają z postanowień prawa i dlatego muszą być ponoszone bez względu na to, jaką kwotę na nie przeznaczy się w budżecie.
So that's one way in which we think place cells determine where the animal is as it's exploring around.
To jeden ze sposobów na pojęcie tego jak komórki miejsca wyznaczają, gdzie znajduje się zwierzę.
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
Obviously it is necessary to determine the relevant criteria for airport charges and what these charges actually represent.
Oczywiście konieczne jest określenie odpowiednich kryteriów wyznaczania wysokości opłat lotniskowych i zakresu usług objętych opłatami.
to determine (also: to affix, to attach, to fasten, to fix)
I think they just have one idea in their mind, which is, where you live in the world should not determine whether you live in the world.
Uważam, że przyświeca im jedna myśl, taka, że to, gdzie żyjesz nie powinno determinować tego, czy żyjesz.
If decisions shape destiny, what determines it is three decisions.
Skoro decyzje kształtują przeznaczenie, tym co determinuje zasoby są trzy decyzje.
This is our basic principle; it determines every policy we make and each step we take.
To nasza podstawowa zasada; determinuje ona każdą naszą politykę i każdy podejmowany przez nas krok.
to determine
He said: 'I am neither pessimistic nor optimistic, I am merely determined'.
Powiedział on mianowicie: "Nie jestem pesymistą ani optymistą, jestem tylko zdeterminowany”.
Europeans are determined to prevent such killing and destruction ever happening again.
Europejczycy są zdeterminowani, aby na zawsze zapobiec podobnym zbrodniom i zniszczeniom.
The everyday world is determined by atoms, how they stick together to make molecules.
Świat jest zdeterminowany przez atomy, to w jaki sposób ze sobą oddziałują tworząc molekuły.
to determine (also: to select)

Context sentences for "to determine" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.
EnglishWe must determine who was responsible and these people must be named and shamed.
Trzeba wskazać, kto ponosi odpowiedzialność i te osoby należy publicznie wytknąć palcem.
EnglishWhen Zometa is given Your doctor will determine when you will be given Zometa.
Kiedy stosuje się lek Zometa Lekarz określa kiedy stosuje się lek Zometa.
EnglishThe question that you will ask will determine much of the answer that you get.
Dlatego jest tak wartościowa. ~~~ Wasz punkt widzenia określa wasz ogląd.
EnglishI am trying to determine ways in which we can also make these procedures easier.
Staram się znaleźć sposoby, dzięki którym możemy ułatwić te procedury.
EnglishA means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.
Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishSocial background must not determine a person's educational opportunities.
Pochodzenie społeczne nie może warunkować możliwości kształcenia jednostki.
EnglishAnd this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.
I ten kapitał będzie określał nasz dostęp do współdzielonej konsumpcji.
EnglishAnd we use GSI -- geographic whatever it is, GSI -- to determine the range of the chimps.
Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne, aby obserwować wylesianie na tym terenie.
EnglishYour doctor will determine how many cycles of treatment you will need.
Lekarz zdecyduje o liczbie cykli leczenia odpowiedniej dla danego pacjenta.
EnglishYour doctor will determine if Enbrel is an appropriate treatment.  Congestive heart failure:
Lekarz zadecyduje czy leczenie lekiem Enbrel jest w tych przypadkach wskazane.
EnglishYou will therefore need regular blood tests to determine the correct daily dose.
Pacjenci będą poddawani regularnym badaniom krwi w celu oszacowania odpowiedniej dawki dobowej.
EnglishThis is what will determine the success of the future common fisheries policy in practice.
To ona de facto warunkuje powodzenie przyszłej Wspólnej Polityki Rybackiej.
EnglishYour vote will determine the outcome of this issue, which has been on the table since 2004.
Wasze głosy zdecydują o wyniku w sprawie, która jest rozpatrywana od 2004 r.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnego czynnika choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishYou will need blood tests to determine your blood cell count, blood chemistry and your liver
Konieczne będzie wykonywanie badań krwi dla określenia liczby komórek krwi, poziomów
EnglishGoogle uses several factors to determine the similarity of different sites.
Przy ustalaniu stopnia podobieństwa różnych witryn Google bierze pod uwagę wiele czynników.