"diclofenac" translation into Polish

EN

"diclofenac" in Polish

See the example sentences for the use of "diclofenac" in context.

Context sentences for "diclofenac" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe data were inconsistent in comparison with diclofenac (150 mg per day).
Dane dotyczace porównania z diklofenakiem (150 mg na dobe) sa sprzeczne.
EnglishVoriconazole increased Cmax and AUC of diclofenac (50 mg single dose) by 114 % and 78 %, respectively.
Worykonazol zwiększał Cmax i AUC diklofenaku (pojedyncza dawka 50 mg) odpowiednio o 114 % i 78 %.
EnglishVoriconazole increased Cmax and AUC of diclofenac (50 mg single dose) by 114 % and 78 %, respectively.
Worykonazol zwiększał Cmax i 9 AUC diklofenaku (pojedyncza dawka 50 mg) odpowiednio o 114 % i 78 %.
EnglishThe EDGE and EDGE II studies compared the gastrointestinal tolerability of etoricoxib versus diclofenac.
W badaniach EDGE i EDGE II porównywano tolerancję przez układ żołądkowo- jelitowy etorykoksybu w porównaniu z diklofenakiem.
EnglishThere was no significant difference between etoricoxib and diclofenac in the rate of complicated events.
Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupą leczoną etorykoksybem a grupą leczoną diklofenakiem pod względem liczby zdarzeń powikłanych.
EnglishThere was no significant difference between etoricoxib and diclofenac in the rate of cardiovascular thrombotic events.
Nie stwierdzono znaczącej różnicy w zakresie częstości występowania zakrzepowych zdarzeń sercowo- naczyniowych dla etorykoksybu i diklofenaku.
EnglishThe majority of elevations in liver function tests on diclofenac that resulted in discontinuation were greater than 3 times the upper limit of normal.
Było to przeważnie spowodowane zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych w badaniach czynnościowych wątroby.
EnglishA771726 displaced ibuprofen, diclofenac and tolbutamide but the unbound fraction of these drugs is only increased by 10 % to 50 %.
Metabolit A771726 wypiera ibuprofen, diklofenak i tolbutamid, ale wolne frakcje tych produktów leczniczych zwiększają się tylko o 10 do 50 %.
EnglishGastrointestinal and hepatic adverse events were observed significantly more frequently with diclofenac than etoricoxib.
Działania niepożądane w obrębie układu żołądkowo- jelitowego i wątroby obserwowano znacznie częściej w przypadku stosowania diklofenaku niż etorykoksybu.
EnglishCV mortality, as well as overall mortality, was similar between the etoricoxib and diclofenac treatment groups.
Śmiertelność z powodów sercowo- naczyniowych, jak również śmiertelność całkowita, były zbliżone w grupie leczonej etorykoksybem i w grupie leczonej diklofenakiem.
EnglishThe rates of ischemic stroke were 0.14 versus 0.23 per 100 patient years on etoricoxib versus diclofenac respectively.
Wskaźnik występowania udaru niedokrwiennego wynosił odpowiednio 0, 14 vs 0, 23 na 100 pacjentolat w przypadku stosowania etorykoksybu w porównaniu z diklofenakiem.
EnglishThe rates of myocardial infarction were 0.68 versus 0.42 events per 100 patient years on etoricoxib and diclofenac respectively.
Wskaźnik występowania zawału mięśnia sercowego wynosił 0, 68 vs 0, 42 zdarzenia na 100 pacjentolat odpowiednio w przypadku stosowania etorykoksybu i diklofenaku.
EnglishThe rate per hundred patient-years was 0.22 on etoricoxib and 1.84 for diclofenac (p-value was < 0.001 for etoricoxib vs. diclofenac).
Wskaźnik na sto pacjentolat wyniósł 0, 22 w grupie leczonej etorykoksybem i 1, 84 w grupie leczonej diklofenakiem (wartość p < 0, 001 dla etorykoksybu względem diklofenaku).
EnglishEtoricoxib 1.25 events per 100 patient years versus 1.15 events per 100 patient years for diclofenac (relative risk 1.07; 95 % CI:
Etorykoksyb - 1, 25 zdarzenia na 100 pacjentolat w porównaniu z 1, 15 zdarzenia na 100 pacjentolat w przypadku stosowania diklofenaku (ryzyko względne wynosiło 1, 07; przedział ufności 95 %:
EnglishThe pharmacokinetics of warfarin (a substrate for CYP3A4 and CYP2C9), diclofenac (a substrate for CYP2C9), and digoxin were unaffected by coadministration with nateglinide.
Farmakokinetyka warfaryny (substrat dla CYP3A4 i CYP2C9), diklofenaku (substrat dla CYP2C9), lub digoksyny nie zmieniła się w wyniku stosowania z nateglinidem.
EnglishThe rates for confirmed upper gastrointestinal perforations, ulcerations and bleeds were the same for etoricoxib and diclofenac (1.11 events per 100 patient years.)
w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, owrzodzeń oraz krwawień były takie same w przypadku stosowania etorykoksybu i diklofenaku (1, 11 zdarzeń na 100 pacjentolat.)
EnglishEtoricoxib was associated with a statistically significantly lower rate of withdrawals than diclofenac (0.3 % versus 5.2 %), due largely to elevations in liver function tests.
Stosowanie preparatu etorykoksyb wiązało się z statystycznie istotną niższą częstością wycofywania się pacjentów z udziału w badaniu niż stosowanie diklofenaku (0, 3 % w porównaniu z 5, 2 %).
EnglishSimilar studies showed that ibuprofen and diclofenac did not displace A771726, whereas the unbound fraction of A771726 is increased 2- to 3-fold in the presence of tolbutamide.
W podobnych badaniach wykazano, że ibuprofen i diklofenak nie wypierają A771726 z połączeń z białkami, natomiast w obecności tolbutamidu wolna frakcja A771726 zwiększa się dwu do trzykrotnie.

Other dictionary words

English
  • diclofenac

Moreover, bab.la provides the English-Thai dictionary for more translations.