EN direct
volume_up
{adjective}

1. general

Pharmacotherapeutic group: direct thrombine inhibitors, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: bezpośredni inhibitor trombiny, kod ATC:
That is a direct result of the deeply disappointing lack of ambition shown by the Council.
Jest to bezpośredni skutek rozczarowującego braku ambicji pokazanego przez Radę.
This is a direct result of our traditions and European legal order.
To bezpośredni wynik naszego tradycyjnego europejskiego porządku prawnego.
direct
volume_up
wprost {adj. m}
Perhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
Może powinnam zapytać go wprost.
On the contrary, you quite simply said 'no' to more direct democracy and 'no' to citizen participation.
Wręcz przeciwnie, wprost powiedzieliście "nie” bardziej bezpośredniej formie demokracji, "nie” partycypacji obywateli.
What we are discussing today is the first instrument that provides for direct citizen participation at the European level.
To, o czym dziś rozmawiamy, to pierwszy instrument prowadzący wprost do bezpośredniej partycypacji obywateli na szczeblu europejskim.
volume_up
szczery {adj. m}
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Czy popchniemy Chiny do działania za pośrednictwem szczerego, odważnego i bezpośredniego dialogu, czy za pomocą poniżeń?

2. "mail"

direct
volume_up
bezadresowy {adj. m} (druk, przesyłka)

Context sentences for "direct" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVoluntary modulation of direct payments under the common agricultural policy (
Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (
EnglishTwo sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
W dwóch rozdziałach wprowadzono w istocie bezpośrednią cenzurę mediów przez rząd.
EnglishI am disappointed that there has been so little progress on direct management.
Jestem rozczarowana tak nieznacznym postępem w zakresie bezpośredniego zarządzania.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Pamiętajmy, że dopłaty bezpośrednie to tylko część przychodów, które uzyskują rolnicy.
EnglishMr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
Panie przewodniczący! Zadałam Radzie wyraźne pytanie i chciałabym uzyskać odpowiedź.
EnglishA large number of direct visitors usually indicates untracked landing pages.
Duża liczba odwiedzin bezpośrednich oznacza zazwyczaj nieśledzone strony docelowe.
EnglishI believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.
Uważam, że mamy pewne wolne moce w sposobie, w jaki organizujemy naszą pracę.
EnglishHowever, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Jednakże wyklucza się bezpośrednie odliczenie wszelkich pozycji wydatków od deficytu.
EnglishIt's the direct signal being recorded from my head, rendered in real time.
To sygnał bezpośrednio nagrywany z mojego mózgu przesyłany w czasie rzeczywistym.
EnglishDirect investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
Bezpośrednie inwestycje zdecydowanie nie są taką lokomotywą, za jaką mają uchodzić.
EnglishElectromagnetic fields (EMF) are a matter of direct concern to EU citizens.
Pola elektromagnetyczne (PEM) są przedmiotem bezpośrednich obaw obywateli UE.
EnglishThe will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
Wola ludu wyrażona w drodze referendum jest bezpośrednia i jednoznaczna.
EnglishYou can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
Aby zapobiec stosowaniu przez nas tego źródła, wystarczy dodać metatag do źródła stron.
EnglishWe need, in the face of this major threat, to take direct action right now.
W obliczu tak poważnego zagrożenia musimy natychmiast podjąć bezpośrednie działania.
EnglishFarmers obviously need substantial direct support, including in the future.
Rolnicy potrzebują oczywiście dużego bezpośredniego wsparcia, również w przyszłości.
EnglishAround 900 banks in 22 European countries are direct participants in TARGET2.
W systemie TARGET2 bezpośrednio uczestniczy około 900 banków z 22 krajów europejskich.
EnglishThese funds will provide direct support to the strategy's implementation.
Fundusze te zapewnią bezpośrednią pomoc dla wdrażania przedmiotowej strategii.
EnglishDirect payments are a legitimate source of income for Europe's farmers.
Płatności bezpośrednie stanowią uprawnione źródło dochodów rolników europejskich.
EnglishIt has encouraged direct contact between Member States' judicial authorities.
Zachęcił organy sądownicze państw członkowskich do bezpośredniego kontaktu między sobą.
EnglishIn Darfur, direct armed protection is needed to guarantee the humanitarian efforts.
W Darfurze celowa ochrona zbrojna gwarantuje możliwość prowadzenia akcji humanitarnych.