EN

discernible {adjective}

volume_up
The outline of this constitution is already discernible.
Szkic tego dokumentu jest już zauważalny.
Although improvements are discernible, the internal policies administered by the Commission, on which nine billion euros was spent in 2006, were once again subject to a material rate of error.
Chociaż nastąpiła zauważalna poprawa, polityki wewnętrzne zarządzane przez Komisję, na które w 2006 r. wydano 9 miliardów euro, ponownie były obciążone istotnym poziomem błędów.
discernible (also: noticeable, perceptible)

Synonyms (English) for "discernible":

discernible

Context sentences for "discernible" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe government has not shown any discernible will to take decisive steps to counter this development.
Rząd nie okazał żadnej zauważalnej woli podjęcia zdecydowanych kroków w celu powstrzymania biegu wydarzeń.
EnglishI believe that the nationalistic undertone discernible on both sides must be eliminated from the discussion.
Uważam, że nacjonalistyczny ton, który można usłyszeć po obydwu stronach musi być usunięty z dyskusji.
EnglishNot only does the centre not hold; it is hardly discernible.
Centrum nie tylko nie spaja, ale ledwo je widać.
EnglishThe signs of alcohol abuse are discernible in the indiscriminate violence on the streets and in domestic violence.
Efekty nadużywania alkoholu są widoczne w postaci przypadkowej przemocy na ulicach i przemocy w rodzinie.
EnglishBarely discernible.
EnglishIn a population pharmacokinetic analysis, no discernible difference in lasofoxifene pharmacokinetics was detected in different racial groups.
W analizie farmakokinetyki populacyjnej nie stwierdzono żadnych zauważalnych różnic pod względem farmakokinetyki lazofoksyfenu w różnych grupach etnicznych.
EnglishTwo objectives, in fact, have been discernible during the debate: firstly, development, and secondly, stabilisation, or the other way round - the order is not important.
W tej debacie można byłoby wyróżnić właściwie dwa cele: po pierwsze rozwój, po drugie stabilizacja. I obojętne w jakiej kolejności.
EnglishI see in this a failure to rethink our approach in any discernible way, which is another reason why I reject the report which is the subject of the vote.
Dostrzegam w tym porażkę zmiany naszego nastawienia w jakikolwiek wyraźny sposób, co stanowi kolejny powód do odrzucenia przeze mnie sprawozdania poddanego głosowaniu.
EnglishWe could still assume until a few weeks ago that we were on the right track with the negotiations despite the well-known difficult environment and barely discernible progress.
Jeszcze kilka tygodni temu mogliśmy zakładać, że negocjacje znajdują się na właściwej drodze pomimo powszechnie znanych trudności i ledwie widocznych postępów.
EnglishAlthough improvements are discernible, the internal policies administered by the Commission, on which nine billion euros was spent in 2006, were once again subject to a material rate of error.
Chociaż nastąpiła zauważalna poprawa, polityki wewnętrzne zarządzane przez Komisję, na które w 2006 r. wydano 9 miliardów euro, ponownie były obciążone istotnym poziomem błędów.