EN distribute
volume_up
{noun}

distribute

Synonyms (English) for "distribute":

distribute
tribute

Context sentences for "distribute" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also welcome an initiative to distribute fruit and vegetables free in schools.
Przyjmuję też z zadowoleniem inicjatywę rozdawania w szkołach bezpłatnych owoców i warzyw.
EnglishFruit and vegetables, and in my country especially apples, are relatively easy to distribute.
Owoce i warzywa, a w moim kraju szczególnie jabłka, są dość łatwe w dystrybucji.
Englishuth solution for injection, to distribute under the skin, then remove.
roztwór do wstrzykiwań, rozprzestrzenił się pod skórą, a następnie wyjąć. ic
EnglishIn the south there is more to distribute and control than in the north.
Na południu środków do podziału i kontrolowania jest więcej niż na północy.
EnglishWe therefore used this criterion to distribute the speeches equally.
Zastosowaliśmy więc przedmiotowe kryterium w celu równego podziału wystąpień.
EnglishIt has distributed funds to Irish banks to distribute on to SMEs.
Przekazał on środki finansowe bankom w Irlandii w celu przekazania ich MŚP.
EnglishThe Member States have until June to distribute these funds.
Państwa członkowskie mają czas do czerwca na rozdysponowanie tych środków.
EnglishMr Siekierski's excellent report deals with how to distribute food to those most in need.
Bardzo dobre sprawozdanie posła Siekierskiego mówi jak przekazywać żywność dla najbardziej potrzebujących.
EnglishThat allows them to decide on the best way to distribute their products and protect their brand image.
To pozwala im decydować o najlepszych sposobach dystrybucji produktów i chronić wizerunek marki.
EnglishYou can distribute bed nets, and bed nets are very effective if you use them.
Malaria jest niezwykle skomplikowaną chorobą.
EnglishHow do we distribute the money between the different Member States?
Jak ją rozdzielimy pomiędzy różne państwa członkowskie?
EnglishThey do it on their own tapes, with their own recording equipment; they distribute it themselves.
nagrywają na własnym sprzęcie, rozprowadzają między sobą.
EnglishWe've learned we should distribute control to smart parts.
Nauczyliśmy się, że powinniśmy oddać kontrolę małym częściom.
EnglishThe Pharmacist should be requested to distribute a PAC to each patient at the time Ranexa is dispensed.
Obowiązkiem farmaceuty jest przekazanie karty PAC każdemu pacjentowi podczas wydawania leku Ranexa.
EnglishThat is why it is proposed to distribute the resources in such a way that really effective use can be made of them.
Stąd propozycja rozłożenia tych środków tak, aby były one rzeczywiście skutecznie wykorzystane.
EnglishI feel it is worthwhile trusting and investing in this scheme to distribute fruit and vegetables in our schools.
Mam poczucie, że warto zaufać i zainwestować w ten program dystrybucji owoców i warzyw w naszych szkołach.
EnglishThe third one is important because if we think people get used to handouts, it might destroy markets to distribute free bed nets.
Trzecie pytanie jest istotne, bo przyzwyczajanie ludzi do darowizn może zniszczyć rynek zbytu.
EnglishHow do we distribute ourselves around the world?
W jaki sposób jesteśmy rozmieszczeni na świecie?
EnglishMitratapide and its metabolites bind very extensively (> 99 %) to plasma proteins and distribute to the tissues.
Mitratapid i jego metabolity intensywnie wiążą się z białkami osocza (> 99 %) i podlegają dystrybucji do tkanek.
EnglishTolcapone does not distribute widely into tissues due to its high plasma protein binding (> 99.9 %).
Ze względu na znaczny stopień wiązania się tolkaponu z białkami (> 99, 9 %), lek nie przedostaje się w większym zakresie do tkanek.