EN

do {noun}

volume_up
1. colloquial
do (also: bash)
2. British English, colloquial
do (also: fun, hilarity, riot, rave)
And someone wrote just on YouTube -- it was a YouTube comment: "First time I smiled doing a derivative."
Ktoś napisał na YouTubie: "Pierwszy raz miałem ubaw licząc pochodną.
So, they had a lot of fun doing this.
Mieli niezły ubaw, robiąc to, ale dzieci tam nie wpuścili.
PL

do {noun}

volume_up
1. music
do (also: c, C)
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze – 10°C do – 20°C w oryginalnym opakowaniu.
Store at – 10°C to – 20°C in a freezer in its original packaging.
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze- 10°C do - 20°C w oryginalnym opakowaniu
Store in a freezer at -10°C to -20°C in the original package
Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC doC.
After first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.

Synonyms (English) for "do":

do

Synonyms (Polish) for "do":

do
Polish

Context sentences for "do" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishDo therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
EnglishDo not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.
Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.
EnglishDo not use after the expiry date stated on the labelling after the letters EXP.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
EnglishI do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Sprawiedliwości w propozycji ograniczeń emisji dwutlenku węgla nie dostrzegam.
EnglishCustoms authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
EnglishThey are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
Są sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
Nie wiem, co wydarzy się podczas głosowania, ale nie możemy lekceważyć tej sprawy.
EnglishWe do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.
Nie zgadzamy się z tymi propozycjami i mamy nadzieję, że nie zostaną uchwalone.
EnglishDo citizens identify with the Basic Law, especially in the new federal states?
Czy obywatele – szczególnie ci z nowych landów - identyfikują się z konstytucją?
EnglishBut the point is, if it's a production tool, why do we have to worry about that?
Ale skoro jest to narzędzie produkcji, dlaczego ludzie mają się o nie martwić?
EnglishWe want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishThat has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
Ma to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
EnglishLikewise, we still have much to do to respond to the economic and social crisis.
Podobnie, mamy wiele do zrobienia w reakcji na kryzys gospodarczy i społeczny.
EnglishPatients with CLcr ≥ 20 ml/ min do not require a dose adjustment, see section 5.2.
Pacjenci z Clkr ≥ 20 ml/ min nie wymagają dostosowania dawki, patrz punkt 5. 2.
EnglishEstrada do Rio da Mó, nº8, 8A & 8B, Fervença, 2705-906 Terrugem SNT, PORTUGAL
Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B – Fervença 2705- 906 Terrugem SNT Portugalia
EnglishAnimal studies do not indicate harmful effects with respect to foetal development.
Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe oddziaływania na rozwój płodu.
EnglishIt is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
Dokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.