EN

down {noun}

volume_up
down (also: fluff, flue)
I remember one time being up near the summit, I reached into my down jacket for a drink from my water bottle, inside my down jacket, only to discover that the water was already frozen solid.
Pewnego razu, w pobliżu szczytu, sięgnąłem pod kurtkę puchową żeby napić się z butelki z wodą, którą miałem tam schowaną, i odkryłem, że woda zdążyła całkiem zamarznąć.

Context sentences for "down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
EnglishThe plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.
EnglishIn this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.
EnglishTo help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.
W celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować ją na opakowaniu.
EnglishAnd as he was now going down, his servants met him, saying, that his son lived.
A gdy już szedł, zabieżeli mu słudzy jego i oznajmili, mówiąc: Dziecię twoje żyje.
EnglishThe pursuit of profit at any price has brought the financial system crashing down.
Pogoń za zyskiem za wszelką cenę doprowadziła do załamania systemu finansowego.
EnglishThe reference values must be laid down at European level, and that is the case.
Na szczeblu europejskim należy określić wartości referencyjne, i o to tutaj chodzi.
EnglishWe should not back down from the courage and political will we have shown hitherto.
Nie powinniśmy wycofywać się z okazywanej dotychczas odwagi i woli politycznej.
EnglishThis went down very well in the U.K., where religion is extremely unpopular.
W UK, gdzie religia jest wyjątkowo niepopularna, zostały przyjęte bardzo dobrze.
EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Zacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ...
EnglishWe can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Możemy z nimi konkurować jedynie obniżając standard życia naszych robotników.
EnglishThat is why failed states can drag down a whole region into chaos and conflict.
To właśnie dlatego mogą pogrążyć ze sobą cały region w chaosie i konflikcie.
EnglishFor thou wilt save the afflicted people; But the haughty eyes thou wilt bring down.
Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz;
EnglishI put down innovation -- I've looked for innovation cycles in space; I found none.
Pomyślałem o innowacji -- szukałem cyklów innowacji w kosmosie i nie znalazłem ich.
EnglishIf this is a debate about the future, then it seems to be bogged down in the past.
Jeśli jest to debata na temat przyszłości wydaje się, że ugrzęźniemy w przeszłości.
EnglishIf we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
Jeśli pójdziemy w tym kierunku, nie będzie już żadnych inwestycji w sektorze.
EnglishIf anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.
EnglishThis stops the cells making new DNA and slows down the growth of tumour cells.
To uniemożliwia komórkom wytwarzanie nowego DNA i spowalnia wzrost komórek rakowych.
English”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”
„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”
EnglishNow, it's kind of a little bit of a challenge driving down a slope like this.
analizuje skład skał, zbliżając się do dna. ~~~ Zjazd takim zboczem nie jest łatwy.