"downwards" translation into Polish

EN

"downwards" in Polish

PL

EN downwards
volume_up
{adverb}

downwards (also: down, downward)
Hold the syringe slightly tilted with the vial facing downwards.
Trzymać strzykawkę nieznacznie pochyloną z fiolką skierowaną w dół.
Our forecasts in a few weeks are going to be revised downwards.
Nasze prognozy mają zostać skorygowane w dół w ciągu najbliższych kilku tygodni.
The IMF's forecasts have once again been revised downwards.
Prognozy MFW po raz kolejny zostały skorygowane w dół.
downwards (also: down)

Synonyms (English) for "downwards":

downwards
downward

Context sentences for "downwards" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
Teraz musimy doprowadzić do obniżenia stóp procentowych, żeby złagodzić recesję.
EnglishYes, but listen to this debate from left to right and upwards and downwards.
Tak, ale proszę wysłuchać tej debaty od początku do końca i na wskroś.
EnglishHold the syringe slightly tilted with the vial facing downwards.
Trzymać strzykawkę nieznacznie pochyloną z fiolką skierowaną na dół.
EnglishThe price of slaughter pig is following the seasonal downwards trend.
Cena świni rzeźnej jest zgodna z sezonowym trendem spadkowym.
EnglishFor the first time in two years, these forecasts have not revised the previous forecast downwards.
Po raz pierwszy od dwóch lat nowe prognozy nie korygowały poprzedniej prognozy w kierunku ujemnym.
EnglishThe Swiss, in contrast, devolve it downwards, wherever possible, to the level of their cantons.
Szwajcarzy natomiast przekazują ją na niższe szczeble władzy - gdy tylko to możliwe, na poziom kantonów.
EnglishGrowth forecasts are increasingly revised downwards.
Prognozy wzrostu w coraz większym stopniu należy zmieniać na niższe.
EnglishThe spiral is now tending downwards towards the unacceptable level in the new Member States.
Obecna tendencja jest taka, że dążymy ku niedopuszczalnemu poziomowi istniejącemu w nowych państwach członkowskich.
EnglishHe has revised the projections downwards: from 2.9% to 2.4% for the Union as a whole and from 2.6% to 2.2% for the euro area.
Prognozy już obniżono z 2,9% na 2,4% dla całej Unii i z 2,6% na 2,2% dla strefy euro.
EnglishPrices of shell fish are continuing to spiral downwards.
EnglishConnect the transfer adapter onto the glass container by pushing it downwards until the transfer adapter is properly and securely placed.
Założyć łącznik na szklany pojemnik przez dociśnięcie ku dołowi, aż zostanie on właściwie i bezpiecznie połączony.
EnglishDoes it intend to safeguard them by revising the proposed full harmonisation downwards or to restrict the commitments announced?
Czy zamierza je zagwarantować poprzez ograniczenie proponowanej pełnej harmonizacji, czy tez okroić ogłoszone zobowiązania?
EnglishSince 2004, in particular, we have been seeing the downwards harmonisation of reception procedures and conditions.
Zwłaszcza począwszy od 2004 roku, wszyscy obserwujemy odgórną harmonizację procedur i warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl.
EnglishThis is only justifiable so long as harmonisation is upwards and not downwards, as proposed.
Harmonizacja ma sens jedynie wtedy, gdy przyczynia się do poprawy sytuacji, a nie do jej pogorszenia, a do tego prowadziły rozwiązania przewidziane we wniosku.
EnglishCompared with the June 2012 Eurosystem staff macroeconomic projections, the ranges for 2012 and 2013 have been revised downwards.
eksperci EBC przewidują, że roczna dynamika realnego PKB w 2012 r. wyniesie między ‑0,6 a ‑0,2%, zaś w 2013 r. między ‑0,4 a 1,4%.
EnglishForecasts by international organisations have also been revised downwards and are broadly in line with the December 2008 Eurosystem staff projections.
Dane te są znacznie niższe niż przedstawione w ostatnich, wrześniowych projekcjach ekspertów EBC na lata 2008-2009.
EnglishI therefore think, Mrs Hassi, that the risk of being in a situation in which the text is revised downwards is not possible.
Sądzę zatem - zwracam się do pani poseł Hassi - że nie jest możliwa sytuacja, w której tekst ten zostanie poddany zmianom w kierunku obniżenia wymagań.
EnglishPreparation of the bottle Removing the screw cap from the bottle The cap should be pressed downwards while at the same time rotating it anti-clockwise.
Przygotowanie butelki do użycia Otwieranie butelki Należy przycisnąć nakrętkę ku dołowi i jednocześnie przekręcić odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
EnglishIn my home country, Germany, the largest economy in the European Union, our expectations of future business conditions have been revised downwards.
W moim rodzinnym kraju, Niemczech, największej gospodarce Unii Europejskiej, oczekiwania w odniesieniu do przyszłych warunków prowadzenia działalności spadły.
EnglishIn practice, it will be the entire judicial and penal systems of the Member States that will disappear in the face of this forced harmonisation - downwards harmonisation, that is.
W praktyce w związku z tą przymusową harmonizacją - czyli harmonizacją odgórną - znikną całe systemy wymiaru sprawiedliwości i systemy karne państw członkowskich.