EN draft
volume_up
{noun}

1. general

draft (also: blast)
draft (also: team of horses)
draft

2. IT

draft (also: roughs)
Nature provides a first draft, which experience then revises.
Natura dostarcza szkic, który doświadczenie potem poprawia.
The present draft is our contribution to the pursuit of that aim.
Obecny szkic jest naszym udziałem w osiągnięciu tego celu.
But as my son, Max, grows up in a liberal college town, how is this first draft going to get revised?
Skoro mój syn Max dorasta w liberalnym miasteczku akademickim, to w jaki sposób jego szkic zostanie zmieniony?

3. American English

draft (also: interval, period, draught)

Context sentences for "draft" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
W wyniku tego Komisja Budżetowa bardzo dokładnie przeanalizowała projekt budżetu.
EnglishPresentation by the Council of the draft general budget - Budget 2009 (debate)
Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego - Rok budżetowy 2009 (debata)
EnglishEarlier this year, the Commission presented a draft recast Financial Regulation.
W tym roku Komisja przedstawiła projekt zmiany rozporządzenia finansowego.
EnglishThe Commission particularly welcomes the amendments to the first draft of the report.
Komisja w szczególności popiera poprawki do pierwszego projektu tego sprawozdania.
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Chciałbym również podkreślić potrzebę wsparcia projektu wspólnotowych ram odniesienia.
Englishto shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
by wytrząsnąć popiół, stłumić ciąg potem wracał na górę, rzucić się na łóżko -
EnglishI think that the history of the draft directive on works councils is proof of that.
Uważam, że przykładem tego jest projekt dyrektywy w sprawie rad zakładowych.
EnglishOn the basis of these considerations, I decided to vote in favour of this draft.
Z powyższych względów postanowiłam głosować za przyjęciem tego projektu.
EnglishI beg the Commissioner also to incorporate these amendments in the corresponding draft.
Gorąco proszę pana komisarza o przyjęcie tych poprawek do odpowiedniego projektu.
EnglishAnd now that draft proposal is in your hands and in the hands of the European Council.
A dziś ten wniosek znajduje się już w państwa rękach i w rękach Rady Europejskiej.
EnglishWe therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Dlatego też poparliśmy przedstawiony tu wstępny projekt wspólnej rezolucji.
English(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
(FI) Pani przewodnicząca! Sporządzenie przyszłorocznego budżetu będzie ambitnym zadaniem.
English- (SK) Mr President, I voted against the approved draft of the directive.
- (SK) Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko przyjętemu projektowi rezolucji.
EnglishThere is no reason to draft European legislation unless there is a real need for it.
Nie ma powodu, by tworzyć prawodawstwo europejskie, chyba że zajdzie realna potrzeba.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Projektowany budżet przewiduje zatem 115 mld euro środków na płatności.
EnglishThe draft communication makes clear that pilot projects are exempt from the tests.
W projekcie komunikatu wyraźnie określono, że projekty pilotażowe są zwolnione z badań.
EnglishThere are many specific points raised in the draft report under discussion today.
W omawianym dziś projekcie sprawozdania podniesionych zostało wiele szczególnych kwestii.
EnglishI identify with the full content of the proposals contained in the draft resolution.
Utożsamiam się z pełną treścią propozycji zawartych w projekcie rezolucji.
EnglishA referendum on a widely criticised and controversial draft constitution.
Referendum w sprawie szeroko krytykowanego i kontrowersyjnego projektu konstytucji.
EnglishThat is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
Z tego względu "powrót do wstępnego projektu budżetu” jest reakcją typową.