EN drag
volume_up
{noun}

1. general

To było przeszkodą.
drag
And those scalloped edges play with flow in such a way that is reduces drag by 32 percent.
A te pokryte ząbkami krawędzie igrają z prądem wody tak, że zmniejsza to opór o 32 procent.
drag
volume_up
szmaty {f pl} [pej.]
drag (also: cart, wagon, masses)
drag (also: carriage)
drag
volume_up
ciuchy {f pl}
drag

2. colloquial

drag (also: bore, nerd, nudnik, dweeb)
volume_up
nudziarz {m} [coll.]
drag (also: bore, nerd, geek, dweeb)
volume_up
nudziara {f} [coll.]

Context sentences for "drag" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGrab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:
EnglishThat is why failed states can drag down a whole region into chaos and conflict.
To właśnie dlatego mogą pogrążyć ze sobą cały region w chaosie i konflikcie.
EnglishDrag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
EnglishSimply click the image you'd like to add, and drag it to your document.
Wystarczy kliknąć obraz do dodania, a następnie przeciągnąć go do dokumentu.
EnglishFinally, I would like to urge the Commission not to let this process drag on.
I ostatnia sprawa - chciałbym prosić Komisję, aby nie pozwoliła na przeciąganie się tych prac.
EnglishAfter one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
Po jednym przedstawieniu, ledwo doszłam ze sceny do taksówki.
EnglishAdd or remove languages from the list, and drag to order them based on your preference.
Dodaj lub usuń języki z listy oraz przeciągnij je w celu uporządkowania w preferowany sposób.
EnglishSimply press Shift while you drag your mouse over this shape.
Po prostu naciśnij klawisz Shift podczas przeciągania myszą nad tym kształtem.
English(Laughter) But other than that, talk until they drag you off the stage.
Ale w przeciwnym wypadku mówcie dopóki was nie ściągną ze sceny.
EnglishDrag the adjustment handle(s) to change the appearance of your object.
Aby zmienić wygląd obiektu, przeciągnij uchwyty dostosowywania.
EnglishThat would simply drag out the process and distract attention from the real objective of this Regulation.
Przedłużyłoby to proces i odwróciło uwagę od prawdziwego celu rozporządzenia.
EnglishPress the Shift key and drag your mouse to select multiple objects.
Naciśnij klawisz Alt (klawisz Option na Macu) i przeciągnij myszą, aby zaznaczyć wiele obiektów.
EnglishTo add a file to a collection, drag-and-drop the item from your Documents List into a collection.
Aby dodać plik do kolekcji, przeciągnij dowolny element z listy dokumentów i upuść w kolekcji.
EnglishClick any object to select it, then drag it with your mouse or arrow keys.
Kliknij dowolny obiekt, aby go zaznaczyć, a następnie przeciągnij go, używając myszy lub klawiszy strzałek.
EnglishTo remove a most visited site, click and drag the thumbnail to the "Remove from Chrome" trash can.
Aby usunąć często odwiedzaną witrynę, kliknij i przeciągnij miniaturkę do kosza „Usuń z Chrome”.
EnglishThe primary way that we know about what lives in the ocean is we go out and drag nets behind ships.
Podstawowym sposobem zdobywania wiedzy o mieszkańcach oceanów jest wypłynięcie w morze i ich połów.
EnglishI would say, drag the junta into the International Criminal Court.
Postawmy juntę przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
EnglishOnce you drag-and-drop the image, it'll appear in your drawing.
Przeciągnięty i upuszczony obraz pojawi się na rysunku.
EnglishDrag one of the resize (white) handles, and the object will expand and contract with your cursor's movement.
Obiekt będzie można rozciągać i ściskać zgodnie z ruchami kursora.
English"Drugs are fun in the beginning but become a drag later on."
"Narkotyki: z początku fajne, później nie do zniesienia."