EN draw
volume_up
{noun}

draw (also: tie)
If it is the first case, then it is a 3-3 score draw. If it is the second case, it is a 2-2 score draw and a 1-1 score draw.
Jeśli uznajemy pierwszą ewentualność, to mamy remis 3:3; jeśli natomiast drugą, to padł remis 2:2 oraz remis 1:1.
draw (also: lottery, raffle)

Context sentences for "draw" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
Ta polityka ma potencjał przyciągnięcia naszych wschodnich sąsiadów bliżej do UE.
EnglishWe must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
EnglishWe need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
Trzeba przygotować program prac TEC, który można będzie realizować w przyszłym roku.
EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
W tej dziedzinie musimy stworzyć dokładne zasady określające wyraźne ramy działania.
EnglishI know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
Znam posłów, którzy nie pojawiają się w Parlamencie, ale pobierają wynagrodzenie.
EnglishSecondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
EnglishAnd then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
I dojdziecie do wniosku, że prawdopodobieństwo wygrania na loterii wynosi 100 procent.
EnglishTurn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.
EnglishSlowly pull the plunger back to draw the liquid into the syringe (see Diagram 9).
Powoli wyciągnąć tłok, pobierając roztwór do strzykawki (patrz Rysunek 9).
EnglishCertain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Niektóre państwa dążą do uczynienia z krajów regionu Afryki swojej strefy wpływów.
EnglishI would, however, like to draw attention to three important elements in this report.
Chcę jednak zwrócić Państwa uwagę na trzy ważne elementy zawarte w tym sprawozdaniu.
EnglishIt is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Sporządzenie i wdrożenie wniosków dotyczących tych kwestii jest stosunkowo łatwe.
EnglishSecondly, I would like to draw your attention to the Bahá'i religious community in Iran.
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na irańską wspólnotę religijną bahaitów.
EnglishDraw as much air into the syringe as the dose of fast-acting insulin you need.
Nabra do strzykawki obj to powietrza równ wymaganej dawce insuliny szybko działaj cej.
EnglishTo draw those people into some prearranged structure that has explicit goals.
Złączyć ową grupę w pewną zorganizowaną strukturę w jasno określonym celu.
EnglishThe UN conference in Istanbul will have to draw some conclusions from this.
Na konferencji ONZ w Stambule trzeba będzie wyciągnąć z tego jakieś wnioski.
EnglishDraw air into the syringe, in the same amount as the dose of insulin you need 3.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny.
EnglishDraw air into the syringe, in the same amount as the dose of insulin you need 2.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny.
EnglishThe Commission will draw up a summary of the main developments in the Member States.
Komisja przygotuje streszczenie głównych kierunków rozwoju w państwach członkowskich.
English(PL) Mr President, I should like to draw attention to two issues in this debate.
Panie Przewodniczący! W tej debacie chcę zwrócić uwagę na dwa problemy.