EN to draw in
volume_up
{verb}

1. "cash, funds"

to draw in (also: to fetch)
to draw in (also: to fetch, to provide, to fetch in)

2. "background, detail"

Look, we don't want to do anything to draw attention to ourselves.
Słuchaj, nie chcemy robić niczego, co mogłoby ściągnąć na nas uwagę.
ściągnąć na siebie ogień kogoś
So anyone coming along later simply accesses the database and can draw down the information they need about anything that has taken place.
Więc każdy kto przyjdzie później po prostu ma dostęp do bazy danych i może ściągnąć informacje, których potrzebuje o czymkolwiek co miało miejsce.
to draw in (also: to cheat, to copy, to knit, to pull down)
volume_up
ściągać {ipf. v.}

3. "chain, lead, rope"

4. "audiences, crowds"

to draw in (also: to allure, to attract, to draw, to engage)
Do the ads draw your attention, without being garish?
Czy reklamy przyciągają uwagę bez zbędnej natarczywości?
Red can be comical: it can draw your attention to the poor little personality of the little fire hydrant suffering from bad civic planning in Havana.
Czerwony bywa komiczny: może przyciągać uwagę do małej osobowości niedużego ulicznego hydrantu cierpiącego na skutek złego planowania miejskiego w Hawanie.
to draw in (also: to attract, to engage)
But we have to draw those people in, because this is about education.
Ale musimy przyciągnąć tych ludzi do siebie, aby rozwiać czarne chmury nad edukacją.
The great event about to begin in Beijing has helped draw attention to Tibet and human rights.
To wielkie wydarzenie, które niedługo się rozpocznie pomogło przyciągnąć uwagę do Tybetu i praw człowieka.
And his hand, which he put forth against him, dried up, so that he could not draw it back again to him.
I uschła ręka jego, którą był wyciągnął przeciw niemu, a niemógł jej przyciągnąć do siebie.

5. "claws"

to draw in (also: to conceal, to fledge, to hide, to put away)
volume_up
chować {ipf. v.}
to draw in (also: to hide, to sheathe, to stow, to tuck)
volume_up
schować {pf. v.}

6. "bus"

to draw in (also: to approach, to ride up)

7. "stomach, air"

to draw in (also: to hoist, to drag, to draw, to pull in)
Slowly draw back all the solution through the vial adapter into the syringe.
Powoli wciągnąć cały roztwór, przez nasadkę fiolki, z powrotem do strzykawki.
Draw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.
Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.
Draw the whole contents of the vial into the syringe.
Wciągnąć całą zawartość fiolki do strzykawki.
to draw in (also: to drag in, to soak up, to hoist, to snort)
volume_up
wciągać {ipf. v.}
The European Union must give more support to Ukraine and Georgia and draw them into its sphere of influence.
Unia Europejska powinna w większym stopniu wspierać Ukrainę i Gruzję, wciągać je w swoją strefę wpływów.

8. "train"

to draw in (also: to come, to drive, to go, to ride up)
volume_up
wjechać {pf. v.}
to draw in (also: to come, to drive, to go)

9. "air, gas, liquid"

to draw in
volume_up
zassać {pf. v.}
to draw in (also: to suck)
volume_up
zasysać {ipf. v.}

10. "background, detail in picture"

to draw in

11. "days, nights"

to draw in

Context sentences for "to draw in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
Ta polityka ma potencjał przyciągnięcia naszych wschodnich sąsiadów bliżej do UE.
EnglishWe must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
EnglishWe need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
Trzeba przygotować program prac TEC, który można będzie realizować w przyszłym roku.
EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
W tej dziedzinie musimy stworzyć dokładne zasady określające wyraźne ramy działania.
EnglishSlowly pull the plunger back to draw the liquid into the syringe (see Diagram 9).
Powoli wyciągnąć tłok, pobierając roztwór do strzykawki (patrz Rysunek 9).
EnglishTurn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.
EnglishSecondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
EnglishAnd then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
I dojdziecie do wniosku, że prawdopodobieństwo wygrania na loterii wynosi 100 procent.
EnglishI know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
Znam posłów, którzy nie pojawiają się w Parlamencie, ale pobierają wynagrodzenie.
EnglishDraw as much air into the syringe as the dose of fast-acting insulin you need.
Nabra do strzykawki obj to powietrza równ wymaganej dawce insuliny szybko działaj cej.
EnglishCertain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Niektóre państwa dążą do uczynienia z krajów regionu Afryki swojej strefy wpływów.
EnglishI would, however, like to draw attention to three important elements in this report.
Chcę jednak zwrócić Państwa uwagę na trzy ważne elementy zawarte w tym sprawozdaniu.
EnglishSecondly, I would like to draw your attention to the Bahá'i religious community in Iran.
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na irańską wspólnotę religijną bahaitów.
EnglishIt is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Sporządzenie i wdrożenie wniosków dotyczących tych kwestii jest stosunkowo łatwe.
EnglishTurn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Obrócić fiolkę do góry dnem i powoli pobrać roztwór z powrotem do strzykawki.
EnglishDraw into the syringe the same amount of air as the dose of long-acting insulin.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny długo działającej.
EnglishDraw air into the syringe, in the same amount as the dose of insulin you need 3.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny.
EnglishDraw air into the syringe, in the same amount as the dose of insulin you need 2.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny.
EnglishThe Commission will draw up a summary of the main developments in the Member States.
Komisja przygotuje streszczenie głównych kierunków rozwoju w państwach członkowskich.
English(PL) Mr President, I should like to draw attention to two issues in this debate.
Panie Przewodniczący! W tej debacie chcę zwrócić uwagę na dwa problemy.