EN dress
volume_up
{noun}

dress (also: frock)
Co za wspaniała sukienka.
I hope the Bavarian national dress he is wearing here this morning is not indicative of a change in political direction.
Mam nadzieję, że bawarski strój narodowy, który dziś przywdział nie oznacza zmiany orientacji politycznej.
more than all that it was those dresses that made women so unknowable and forbidding,
bardziej niż to wszystko to właśnie ich strój czynił kobiety te tak niepoznawalne, nieprzystępne
You can't keep coming to work if you dress like that.
Nie możesz pokazać się w pracy w takich stroju.
dress (also: gown, robe)
With a wedding dress, veil, garland, the works?
Z suknią ślubną, welonem, kwiatami, wszystkimi dekoracjami?
dress (also: attire, clothes, garb, attirement)
I wanted to see how dressing biblically affected my mind.
Chciałem zobaczyć jak biblijny ubiór wpłynie na mój umysł.
dress (also: gown)
volume_up
kreacja {f} (suknia)
dress (also: attire)
volume_up
stroik {m} [dim.] (dla lalki)
dress
volume_up
kiecka {f} [coll.]
dress
volume_up
kieca {f} [coll.]

Context sentences for "dress" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ We had 70 actors dress in black.
W Projekcie Patrz Częściej w Górę mieliśmy 70 aktorów w czerni.
EnglishAnd Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishI've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.
Słyszałam, że dźwięczy trochę kiedy się w niej idzie.
EnglishNow, we are looking for a large black gentleman wearing a dress.
Dobra, szukamy wielkiego czarnego kolesia ubranego w spódnicę.
EnglishShe said, "All these people with Eastern dress, walking up and down, very repetitive, very limited."
"Ci wszyscy ludzie w strojach orientalnych tylko chodzą i chodzą, to takie monotonne i ograniczone".
EnglishThen David sent home to Tamar, saying, Go now to thy brother Amnon's house, and dress him food.
Przetoż posłał Dawid do Tamary w dom, mówiąc: Idź zaraz do domu Amnona, brata twego, a nagotuj mu potrawę.
EnglishSometimes people tell me that I look like I'm playing dress-up, or that I remind them of their seven-year-old.
Czasem słyszę, że wyglądam, jakbym się bawiła w przebieranie, albo że przypominam 7-letnie dziecko.
EnglishMr President, you can, of course, tell that I am a sceptic because I do not dress like a scarecrow.
Panie przewodniczący! Oczywiście mogą państwo twierdzić, że jestem sceptykiem, ponieważ nie kraczę tak jak wrony.
EnglishIt starts with the mode of dress, continues through education to their choice of career, as well as to their choice of husband.
Począwszy od ubiorów, poprzez wykształcenie, po wybór kariery zawodowej, a także wybór męża.
EnglishThou shalt plant vineyards and dress them, but thou shalt neither drink of the wine, nor gather [the grapes]; for the worm shall eat them.
Winnicę nasadzisz i uprawisz, ale wina nie będziesz pił ani zbierał; bo je pożre robactwo.
EnglishThe dress would get really heavy, and eventually the seams would probably fall apart -- leaving me feeling rather naked.
Stała by się wyjątkowo ciężka, w końcu najprawdopodobniej by się rozpadła -- zostawiając mnie kompletnie nagą.
EnglishIn terms of dress, denim is perhaps the perfect example of something which replaces material value with symbolic value.
W odniesieniu do ubrania, dżins jest doskonałym przykładem czegoś, co zastępuje wartość materialną wartością symboliczną.
EnglishI'm the one who picks out your dress, right?
EnglishHowever, all this is an attempt to dress up the product in order to hide its real dangers from the electorate.
To wszystko jednak to próba stworzenia otoczki dla produktu w celu ukrycia przed wyborcami zagrożeń, jakie ten produkt faktycznie stwarza.
EnglishThe report seeks to dress itself up in rhetoric surrounding the defence of consumers and small and medium-sized enterprises (SMEs).
W sprawozdaniu usiłuje się wytworzyć klimat retorycznej obrony konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
EnglishHe buys a ring, she buys a dress.
EnglishCases of severe hypersensitivity syndromes including drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) (see section 4.4).
Przypadki zespołu ciężkiej nadwrażliwości, w tym polekowa wysypka z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS) (patrz punkt 4. 4).
EnglishGo upstairs and dress for dinner.
EnglishI'll pick out a killer dress!
EnglishAre you having a dress made?