"to drift into" translation into Polish

EN

"to drift into" in Polish

EN to drift into
volume_up
{verb}

to drift into (also: to get through to)
to drift into
to drift into (also: to get through to)

Similar translations for "to drift into" in Polish

drift noun
to drift verb
into preposition
Polish

Context sentences for "to drift into" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRecently we have, from time to time, witnessed intergovernmental drift.
Ostatnio, od czasu do czasu, byliśmy świadkami międzyrządowych zmian poglądów.
EnglishI support the drift of the Commission's solution: regionalisation.
Popieram kierunek obrany przez Komisję w kwestii rozwiązania: regionalizacja.
EnglishThere must be provision for correction of instrumental drift during an analysis.
Powinien być zastosowany komputerowy program automatycznej korekty odchyleń pomiarów instrumentów.
EnglishIt must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Nie może zbaczać z kursu aby inspirować działania międzyrządowe czy też przekształcać się w jedno z nich.
EnglishAnd that's very important, because so many things hit the market at a price and then drift up.
A to bardzo istotne, bo tyle rzeczy drożeje po wejściu na rynek.
EnglishWe're coming in probably at 135, to start, then drift down.
Nie udało się. ~~~ Na początek wyjdzie pewnie 135, potem cena spadnie.
EnglishDo we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
Czy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?
EnglishWhat I'm hoping is that they might just drift apart because their frequencies aren't perfectly the same.
Liczę na to, że się oddalą, bo lekko się różnią częstotliwościami.
EnglishSecondly, we need to make sure we do not neglect the situation and let it drift into terrorism.
Po drugie, musimy dopilnować, by nie zaniedbać sytuacji i nie pozwolić jej zdryfować w kierunku terroryzmu.
EnglishHowever, it is important to ensure that the pass limits of the potency test do not drift from the original.
Ważne jest jednak zapewnienie, aby limity testów mocy nie ulegały odchyleniu w stosunku do oryginału.
EnglishWe were getting quite a few caught in surface drift nets.
Mieliśmy ich trochę złapanych w sieci dryfujące.
EnglishInstead of a novel virus caused by bio-terror or bio-error, or shift or drift, we find it, and we contain it.
Zamiast nowego wirusa wywołanego przez bioterroryzm, czy biobłędy, czy zmiany, znajdujemy go i zatrzymujemy.
EnglishThe general drift of the debate was: what do we need to do to be accepted as the United States' good partner?
Ogólny sens debaty był następujący: co musimy zrobić, by Stany Zjednoczone zaakceptowały nas jako dobrego partnera?
EnglishAnd unfortunately, they make up a large portion of the California by-catch -- up to 26 percent of the drift net.
Niestety, samogłowy stanowią dużą część kalifornijskiego przyłowu, aż do 26 procent przyłowu z sieci dryfujących.
EnglishAnd as you sink and drift and float into this relaxed state of mind, I'm going to take your left hand, and just place it up here.
Kiedy się zanurzasz i dryfujesz w ten rozluźniony stan uysłu, wezmę twoja lewą rękę i umieszczę ją tutaj.
EnglishWe must be vigilant and denounce any liberal drift on this issue, which does not mean failing to act.
Musimy być czujni i sprzeciwiać się skłonnościom do liberalizacji w tym względzie, co nie oznacza powstrzymywania się od własnych działań.
EnglishWe have to ensure that we do not drift into direct-to-consumer advertising, which patients clearly do not want.
Musimy zapobiec sytuacji zmierzającej do kierowania reklam bezpośrednio do klientów, której pacjenci najwyraźniej sobie nie życzą.
EnglishWe used to ridicule continental drift.
Jestem geofizykiem i według podręczników musiałem podawać złą odpowiedź, żeby zdać na 5.
EnglishOK, and only when you feel the pressure go back, I want you to allow your hand to slowly drift back to the tabletop, but only when you feel the pressure.
OK, jak poczujesz że ucisk wraca, pozwól swojej ręce opaść z powrotem na stół. ~~~ ale tylko kiedy poczujesz ucisk.
Englishif you catch my drift.