"to drive a car" translation into Polish

EN

"to drive a car" in Polish

EN to drive a car
volume_up
{verb}

to drive a car (also: to drive)
For those of you who aren't comfortable actually breaking the law, you can drive a car with your child.
Ci, którzy nie chcą łamać prawa, mogą prowadzić samochód ze swoim dzieckiem.
If you are planning to rent and drive a car in another EU country, you will also need to check that your driving licence is valid there.
Jeśli zamierzasz wynająć i prowadzić samochód w innym kraju UE, upewnij się także, czy Twoje prawo jazdy jest tam ważne.
A hundred years ago, it's certainly true that to drive a car you kind of needed to know a lot about the mechanics of the car and how the ignition timing worked and all sorts of things.
Sto lat temu żeby prowadzić samochód trzeba było wiedzieć mnóstwo o jego mechanice, o tym jak działa zapłon i inne tego typu sprawy.

Context sentences for "to drive a car" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is therefore possible that Xeloda could affect your ability to drive a car or operate machinery.
Dlatego też może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.
EnglishFinally, the number of people who drive a car or a motorbike under the influence of alcohol is shocking.
Szokująca jest wreszcie liczba osób, które prowadzą samochód czy motocykl pod wpływem alkoholu.
EnglishSINGULAIR is not expected to affect your ability to drive a car or operate machinery.
Nie należy spodziewać się, że SINGULAIR wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
EnglishIf you drive a car bought in your own name, you must register it in the country where you live.
Jeżeli korzystasz z samochodu, który został kupiony na Ciebie, musisz zarejestrować go w kraju, w którym mieszkasz.
English(IT) Madam President, I drive a car, and as a driver I am constantly fed up with all the persecution we face.
(IT) Pani przewodnicząca! Jeżdżę samochodem, a jako kierowca mam stale dość wszystkich ataków na nas.
EnglishI was the first person to actually drive a car to the spot.
Pierwszy w historii wjechałem tam samochodem.
EnglishFind a big empty lot, make sure there's nothing in it and it's on private property, and let them drive your car.
Znajdź pustą działkę, upewnij się, że nic na niej nie ma i że jest własnością prywatną, i pozwól im prowadzić.
EnglishThey open doors, they drive my car, they massage me, they will throw tennis balls, they will cook for me and serve the food.
Otwierają drzwi, wożą mnie samochodem, masują, rzucają mi piłeczki, gotują dla mnie i podają jedzenie.
EnglishWe do not know whether Herceptin could affect your ability to drive a car or operate machinery.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie wiadomo czy produkt Herceptin ma wpływ na zdolność prowadzenia samochodu i obsługi maszyn.
EnglishIf you drive a car in the morning and drive it back in the afternoon the ratio of charge to drive is about a minute for a minute.
Jeżeli rano jedziesz do pracy i wracasz po południu, stosunek jazdy do ładowania zgadza się co do minuty.
EnglishI should like in particular to take up a question raised by Mr Tannock concerning specifically the right to drive a car.
Chciałbym zwłaszcza podjąć kwestię poruszoną przez posła Tannocka dotyczącą konkretnie prawa do prowadzenia pojazdów.
EnglishKaletra has not specifically been tested for its possible effects on the ability to drive a car or operate machines.
Nie prowadzono szczegółowych badań nad ewentualnym wpływem leku Kaletra na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
EnglishDriving and using machines APTIVUS has not been tested for its effect on your ability to drive a car or operate machinery.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie badano wpływu leku APTIVUS na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
EnglishDo not drive a car or use machinery until you are sure that Gemzar treatment has not made you feel sleepy.
Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, do czasu stwierdzenia czy produkt nie wywołuje u nich senności.
EnglishIf you drive your car, Mr Barroso, down the road, and the brakes only work 79% of the time, you will no doubt at some point crash.
Jeśli jedzie pan samochodem, a hamulce działają tylko w 79 % to bez wątpienia w którymś momencie będzie pan miał wypadek.
EnglishDriving and using machines Invirase has not been tested for its effect on your ability to drive a car or operate machinery.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Invirase nie był testowany pod kątem wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishIt's usually when I'm cussing in traffic at someone who is trying to drive their car and drink coffee and send emails and make notes.
Jest tak, kiedy przeklinam w korku na kogoś, kto stara się jednocześnie prowadzić, pić kawę, wysyłać emaile i robić notatki.
EnglishSince your ability to drive a car or operate machinery may be affected by Parkinson's disease, you should discuss this with your doctor.
Sama choroba może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, toteż zagadnienie to należy omówić z lekarzem.
EnglishDriving and using machines It is not known whether Targretin has an effect on your ability to drive a car or operate machinery.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie jest znany wpływ leku Targretin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
EnglishDriving and using machines There is no evidence to indicate that Simulect has an effect on your ability to drive a car or use machines.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie ma danych, że lek Simulect wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.