"driving force" translation into Polish

EN

"driving force" in Polish

EN driving force
volume_up
{noun}

driving force (also: animateur)
volume_up
animator {m} [elev.]
driving force (also: animateur)
volume_up
animatorka {f} [elev.]
driving force (also: engine)

Synonyms (English) for "driving force":

driving force

Context sentences for "driving force" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat possibility is the driving force behind economic reforms and democratisation.
Taka możliwość jest siłą napędową reform gospodarczych i demokratyzacji.
EnglishThe European Union was and should remain the driving force for progress in the talks.
Unia Europejska była i powinna pozostać siłą napędową postępu w rozmowach.
EnglishWith this driving force, the Council must be more progressive in future.
Mając taką siłę napędową, w przyszłości Rada musi być bardziej postępowa.
EnglishEU integration is the main driving force behind Montenegro's progress.
Integracja UE jest główną siłą napędową, która stoi za postępem Czarnogóry.
EnglishSo she's really the driving force behind the development of graphics-processing units.
To właśnie ona jest siłą napędową popychającą do przodu rozwój procesorów karty graficznej.
EnglishIs there some driving force through evolution that allows matter to compete?
Czy ewolucją kieruje jakaś siła, która sprawa że materia konkuruje?
EnglishThirdly, we must keep and strengthen the United Nations as a driving force.
Po trzecie, musimy utrzymać i wzmocnić rolę ONZ jako motoru działań.
EnglishWe can discuss alternatives in another talk, perhaps one day, but this is our driving force.
Oczywiście istnieją alternatywy dla mięsa, ale nie to nas dziś interesuje.
EnglishThis confirms the European Union's role as a driving force in the fight against climate change.
Potwierdza to rolę Unii Europejskiej jako lidera w walce ze zmianami klimatu.
EnglishIt refers to Mr Di Pietro's party, which is the driving force behind this debate today.
Mówi o partii pana Di Pietro, która jest motorem dzisiejszej debaty.
EnglishRoad freight transport is an important driving force for our economy.
Drogowy transport towarowy jest ważną siłą napędową naszej gospodarki.
EnglishYoung people are the driving force of any society and its future.
Młodzi ludzie są siłą napędową każdego społeczeństwa i jego przyszłością.
EnglishTowns and cities are the driving force of economic growth in Europe.
Miasta i miasteczka to siła napędowa wzrostu gospodarczego w Europie.
EnglishThe European Union has been the driving force for all the progress that has been made.
Unia Europejska była siłą napędową całego dokonanego postępu.
EnglishThis is important for our small and medium-sized enterprises, our driving force for jobs.
To ważne dla naszych małych i średnich przedsiębiorstw, które są naszą siłą napędową zatrudnienia.
EnglishThe European perspective is a driving force for democratic reforms.
Europejska perspektywa to siła napędowa demokratycznych reform.
EnglishThis is why the cohesion policy must be used as a driving force for the changes we need to make.
Dlatego należy wykorzystać politykę spójności jako siłę napędową zmian, których musimy dokonać.
EnglishSecondly, the EU has always been a driving force for human rights but we are losing credibility.
Po drugie, UE zawsze była motorem w zakresie praw człowieka, lecz obecnie tracimy wiarygodność.
EnglishThe euro area is also destined to be the driving force behind the next stage of Community integration.
Strefa euro ma się stać siłą napędową stojącą za kolejnym etapem integracji wspólnotowej.
EnglishThey chose the economy as the driving force behind their political vision and their objectives.
Wybrali gospodarkę jako siłę napędową, stojącą za wizją polityczną i celami, które chcieli osiągać.