"to drop out" translation into Polish

EN

"to drop out" in Polish

EN to drop out
volume_up
{verb}

to drop out
volume_up
odpaść {vb} (być wyeliminowanym)
to drop out
volume_up
odpadać {ipf. v.} (być wyeliminowanym)
to drop out (also: to dump, to flip, to give up, to quit)

Similar translations for "to drop out" in Polish

drop noun
to drop verb
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "to drop out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday, the average rate of school drop-out in the EU is over 16%.
Średni odsetek osób przedwcześnie kończących naukę wynosi obecnie w UE ponad 16%.
EnglishEven now, there are proposals to squeeze the very last drop out of the taxpayer and tax sources.
Nawet teraz istnieją poprawki, które wyciskają z podatników ostatnie soki.
EnglishNowadays, 19% of young people in Europe drop out of school.
Obecnie 19 % młodych ludzi w Europie opuszcza szkołę przed ukończeniem nauki.
EnglishIn Canada, five boys drop out for every three girls.
W Kanadzie, na 5 chłopców rzucających szkołę przypadają 3 dziewczyny.
EnglishWe have an EU-wide school drop-out rate of over 14%.
Odsetek osób przedwcześnie kończących naukę w UE wynosi ponad 14 %.
EnglishSchool failure and drop-out rates are a tragedy of our times and may well be for the future.
Zaniechanie nauki szkolnej i jej przedwczesne kończenie to dramat naszych czasów i być może przyszła tragedia.
EnglishDo this until a drop of Humalog comes out of the needle.
podejmowania aktywności fizycznej i ogólny poziom aktywności.
EnglishYou'll watch them both drop out of the middle class, but see what happens to women and see what happens to men.
Obie grupy opuszczają klasę średnią, ale spójrzcie, co dzieje z kobietami, a co z mężczyznami.
EnglishYou see them both drop out of the middle class.
Obie grupy wypadają poza klasę średnią.
EnglishWe cannot stand idly by and watch while at least six million students drop out of European schools each year.
Nie możemy stać bezczynnie i przyglądać się, podczas gdy co roku europejskie szkoły opuszcza co najmniej sześć milionów studentów.
EnglishAnd they wanted the music to drop out at a certain point in the video and actual live audio from the machine to play part of the song.
Chcieli także, aby muzyka ucichła w określonym momencie klipu i prawdziwe dźwięki z maszyny miały uzupełnić piosenkę.
EnglishDrop everything and get out of there.
EnglishThey firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out.
Jako powód wysokiej liczby rezygnacji z produkcji wymieniają zdecydowanie surowy i biurokratyczny charakter wymogów w zakresie audytu.
EnglishThe European Commission has to explicitly request the Member States to develop action plans for fighting against school drop out.
Komisja Europejska powinna wyraźnie zwrócić się do państw członkowskich o opracowanie planów działania mających na celu walkę z problemem porzucania nauki.
EnglishAnd each one of them allows us to click into alternate selves that tune in, turn on, drop out thoughts, perceptions, feelings and memories.
I każda z nich pozwala nam uruchomić alternatywne wersje nas samych, które dostrajają się, włączają, porzucają myśli, spostrzeżenia, uczucia i wspomnienia.
EnglishIn fact, during all this time, Captain Dadis Camara, who assumed power, has promised that he will drop out of the contest and not present himself as a candidate.
Fakty są takie, że przez cały ten czas kapitan Dadis Camara, który objął władzę, obiecywał, że wycofa się z rywalizacji i nie będzie kandydował.
EnglishBefore every injection, dial 1 or 2 units and press the injection mechanism with the pen pointing up until a drop of Humalog comes out of the needle.
Należy pamiętać o tym we wszystkich sytuacjach, w których można narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo (np. prowadząc samochód lub obsługując urządzenia).
EnglishAs well as early years education, it targets, firstly, the reduction of school drop-out rates and, secondly, increasing the number of graduates.
Poza kwestią wczesnego kształcenia, przede wszystkim dotyczy zmniejszenia odsetka osób przedwcześnie kończących naukę w szkole, a także zwiększenia liczby absolwentów.
EnglishBefore every injection, dial 1 or 2 units and press the injection mechanism with the pen pointing up until a drop of Liprolog comes out of the needle.
Przed każdym wstrzyknięciem wybrać 1 lub 2 jednostki i wciskać przycisk do wstrzykiwania trzymając wstrzykiwacz skierowany ku górze, aż kropelka leku Liprolog wypłynie z igły.
EnglishNot participating yourself but denying others the use of joint structures: that is something that we should not accept from those who drop out in future!
Brak udziału, a jednocześnie odmawianie innym wykorzystania wspólnych struktur to coś, czego nie powinniśmy w przyszłości akceptować od tych, którzy się wyłamują od uczestnictwa!