"to dwell" translation into Polish

EN

"to dwell" in Polish

And men shall dwell therein, and there shall be no more curse; but Jerusalem shall dwell safely.
I będą w nim mieszkać, a nie będzie więcej przeklęstwem, a Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie.
Then spake Solomon, Jehovah hath said that he would dwell in the thick darkness.
Tedy rzekł Salomon: Pan powiedział, iż mieszkać miał we mgle.
It is better to dwell in a desert land, Than with a contentious and fretful woman.
Lepiej mieszkać w ziemi pustej, niż z żoną swarliwą i gniewliwą.
to dwell (also: to abide)
I want to dwell in that light with you and with everyone.
Chcę przebywać w jego blasku z wami, z wszystkimi.
I have surely built thee a house of habitation, a place for thee to dwell in for ever.
Jużem zbudował dom na mieszkanie tobie, miejsce, abyś tam przebywał na wieki.
Of Benjamin he said, The beloved of Jehovah shall dwell in safety by him; He covereth him all the day long, And he dwelleth between his shoulders.
A do Benjamina rzekł: Ten jest najmilszy Panu; będzie mieszkał przy nim bezpiecznie; bronić go będzie na każdy dzień, a między ramiony jego przebywać będzie.
to dwell (also: to abide, to endure, to last, to stand)

Context sentences for "to dwell" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is my resting-place for ever: Here will I dwell; for I have desired it.
Toć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał.
EnglishI do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
Nie chcę się rozwodzić nad konkretnymi propozycjami zawartymi w sprawozdaniu.
EnglishBuild ye houses, and dwell in them; and plant gardens, and eat the fruit of them.
Budujcie domy, i osadzajcie się; szczepcie też sady, a jedzcie owoc ich;
EnglishI have surely built thee a house of habitation, a place for thee to dwell in for ever.
Jużem zbudował dom na mieszkanie tobie, miejsce, abyś tam przebywał na wieki.
EnglishThis is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
To najważniejszy slajd mojego wykładu, więc zamierzam się na niim skupić.
EnglishI will dwell in thy tabernacle for ever: I will take refuge in the covert of thy wings.
Albowiemeś ty był ucieczką moją, i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela.
EnglishAnd a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines.
I będzie mieszkał bękart w Azocie, a tak wykorzenię pychę Filistyńczyków.
Englishfor [so] shall it come upon all them that dwell on the face of all the earth.
Albowiem jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi.
EnglishHis soul shall dwell at ease; And his seed shall inherit the land.
Dusza jego w dobrem przemieszkiwać będzie, a nasienie jego odziedziczy ziemię.
EnglishIf I take the wings of the morning, And dwell in the uttermost parts of the sea;
Wziąłlibym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na końcu morza,
EnglishLet their habitation be desolate; Let none dwell in their tents.
Wylij na nich rozgniewanie swoje, a popędliwość gniewu twego niech ich ogarnie.
EnglishThen justice shall dwell in the wilderness; and righteousness shall abide in the fruitful field.
I będzie sąd przemieszkiwał na puszczy, a sprawiedliwość pole urodzajne osiądzie.
EnglishEveryone knows the facts all too well, so I will not dwell on that.
Wszyscy znają fakty aż nazbyt dobrze, więc nie będę się nad nimi rozwodził.
EnglishHe hath made me to dwell in dark places, as those that have been long dead.
W ciemnych miejscach posadził mię, jako tych, którzy dawno pomarli.
EnglishFor it was the good pleasure [of the Father] that in him should all the fulness dwell;
Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała.
EnglishThis is a wide-ranging topic and for that reason I can dwell only on a couple of crucial points.
Jest to szeroko zakrojony temat, dlatego też omówię tylko dwa najważniejsze punkty.
EnglishAnd Moses was content to dwell with the man: and he gave Moses Zipporah his daughter.
I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy.
EnglishBut if ye say, We will not dwell in this land; so that ye obey not the voice of Jehovah your God,
Ale rzeczecieli: Nie zostaniemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, Boga waszego,
EnglishYet shall the land be desolate because of them that dwell therein, for the fruit of their doings.
Wszakże ta ziemia spustoszona będzie dla obywateli swoich, dla owocu wynalazków ich.
EnglishMay I dwell a while on the real facts of this superfluous conference?
Czy mogę przez chwilę zatrzymać się nad realnymi faktami związanymi z tą zbędną konferencją?