EN easy
volume_up
{adjective}

1. general

easy (also: effortless, facile, simple)
volume_up
łatwy {adj. m}
That would be an easy way of shirking our political responsibility.
Byłby to łatwy sposób na uniknięcie naszej politycznej odpowiedzialności.
For easy and affordable surveillance of retail shops and smaller businesses
Łatwy w obsłudze i niedrogi zestaw nadzoru sklepów detalicznych i małych firm
Choose one day of the month that will be easy to remember.
Należy wybrać konkretny dzień miesiąca, który będzie łatwy do zapamiętania.
easy (also: buoyant, effortless, faint, flimsy)
volume_up
lekki {adj. m}
For my yoke is easy, and my burden is light.
Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.
easy (also: common, erect, homey, humble)
volume_up
prosty {adj. m}
na piśmie - W tym wypadku wybór był bardzo prosty.
Bardzo prosty problem.
To jest ten prosty i łatwy sposób.
volume_up
jasny {adj. m}
For all these aspects, the Council has strived to present a position which is clear and easy to communicate.
Rada dąży do przedstawienia jasnego i łatwego do przekazania stanowiska dotyczącego wszystkich tych aspektów.
Naturally these are sensitive issues, which are easy prey for polemic and misunderstanding.
Rzecz jasna są to kwestie delikatne, które łatwo stają się ofiarą polemik i nieporozumień.
By the way, it is not always easy to make a clear distinction: was Fukushima caused by nature or by human beings?
Przy okazji, nie zawsze łatwo jest dokonać jasnego rozróżnienia: czy za wypadkiem w Fukushimie stoją przyczyny naturalne czy ludzkie?
easy (also: clear, limpid, lucent, lucid)
Savers deserve transparent information, which is easy to understand and available.
Oszczędzający zasługują na przejrzyste informacje - dostępne i łatwe do zrozumienia.
I hope that the final draft of this mechanism will be clear and that actioning it will be easy and free of bureaucracy.
Mam nadzieję, że ostateczny projekt tego mechanizmu będzie przejrzysty, a wprowadzenie go w życie będzie łatwe i pozbawione biurokracji.
At the same time, through clear rules which are easy to identify, the creation of a positive, active economic environment will be fostered.
Jednocześnie poprzez przejrzyste i łatwe do odnalezienia przepisy pomagamy stworzyć pozytywne i aktywne otoczenie gospodarcze.
And the motives of online criminals are very easy to understand.
Motyw tych przestępstw jest zrozumiały.
Why spend time on a report that is unnecessary and not easy to comprehend just to put a 'tick' for a rapporteur?
Dlaczego mamy marnować czas na niepotrzebne i niezrozumiałe sprawozdanie, by tylko sprawozdawca mógł zaliczyć sukces?
So also ye, unless ye utter by the tongue speech easy to understood, how shall it be known what is spoken?
Także i wy, jeźlibyście językiem nie wydali mowy dobrze zrozumiałej, jakoż będzie zrozumiałe, co się mówi?
The EU encourages national authorities to design bankruptcy procedures that are quick and easy – lasting no more than a year.
UE zachęca władze krajowe do opracowania takich procedur upadłościowych, które by miały szybki i nieskomplikowany przebieg i trwały nie dłużej niż rok.
It has in actual fact been done in a very easy and very flexible way.
W rzeczywistości została opracowana w bardzo przystępny i elastyczny sposób.
The legislative proposal codifies the existing texts and creates a legislative act which is easier to understand and more accessible.
Wniosek legislacyjny ujednolica istniejące teksty, tworząc łatwiejszy do zrozumienia i bardziej przystępny akt prawny.
The “Summaries of EU legislation” website presents the main aspects of European Union (EU) legislation in a concise, easy-to-read and unbiased manner.
Strona „Streszczenia prawodawstwa UE” przedstawia w przystępny, obiektywny i spójny sposób najważniejsze zagadnienia prawa obowiązującego w Unii Europejskiej (UE).
easy (also: buoyant, floaty, portable)
volume_up
nośny {adj. m}
volume_up
klarowny {adj. m}
easy
volume_up
łatwiutki {adj. m} [coll.]
easy
volume_up
łopatologiczny {adj. m} [coll.]
easy (also: easy)
volume_up
nietrudny {adj. m}
easy (also: natural, unconstrained)

2. "person"

easy (also: at peace, calm, cushy, easygoing)
volume_up
spokojny {adj. m}
And in the same kind of trance that you can feel sometimes in the subway in New York when you're reading, there's something really soothing and easy.
W tym swoistym transie, podobnym do tego, jaki odczuwa się czytając w nowojorskim metrze, jest coś niezwykle kojącego i spokojnego.
With Viktor Yanukovich elected as president, Ukraine has a strong, easy-going leader who is open towards both Europe and Russia alike.
Dzięki wyborowi Wiktora Janukowycza na prezydenta, Ukraina ma teraz silnego i spokojnego przywódcę, który jest otwarty zarówno na Europę, jak i na Rosję.
Attach the luer connection of the Needle-Pro device with an easy clockwise twisting motion to the syringe.
Połączyć końcówkę urządzenia Needle- Pro typu luer ze strzykawką delikatnym ruchem obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
This would make it easier for the Member States to legally implement the cofinancing for rural home renovation.
Ułatwiłoby to państwom członkowskim zgodne z prawem wdrożenie współfinansowania na rzecz renowacji domów na obszarach wiejskich.
Keeping the syringe and needle aligned, attach the needle with an easy clockwise twisting motion to the luer connection of the syringe.
Trzymając strzykawkę i igłę w jednej linii, założyć igłę delikatnym ruchem obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na końcówkę strzykawki typu luer.
It has in actual fact been done in a very easy and very flexible way.
W rzeczywistości została opracowana w bardzo przystępny i elastyczny sposób.
The legislative proposal codifies the existing texts and creates a legislative act which is easier to understand and more accessible.
Wniosek legislacyjny ujednolica istniejące teksty, tworząc łatwiejszy do zrozumienia i bardziej przystępny akt prawny.
The “Summaries of EU legislation” website presents the main aspects of European Union (EU) legislation in a concise, easy-to-read and unbiased manner.
Strona „Streszczenia prawodawstwa UE” przedstawia w przystępny, obiektywny i spójny sposób najważniejsze zagadnienia prawa obowiązującego w Unii Europejskiej (UE).
easy (also: peaceful)
easy (also: affable, suave)
volume_up
układny {adj. m}
easy
easy (also: easy)
volume_up
nietrudny {adj. m}
easy
easy
easy

Context sentences for "easy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAXIS Camera Station is an easy-to-install and intuitive video management software,
Oprogramowanie AXIS Camera Station to łatwe w instalacji i intuicyjne w obsłudze
EnglishI have to say to Mr Krahmer, the rapporteur, that the road has not been easy.
Muszę powiedzieć sprawozdawcy, panu posłowi Krahmerowi, że droga nie była łatwa.
EnglishThey are constructive and they want to embark on this, but it will not be easy.
Podchodzą do sprawy konstruktywnie i chcą się nią zająć, ale nie będzie to proste.
EnglishThat is not easy, because Middle Eastern culture is based on different values.
To niełatwe, ponieważ kultura Bliskiego Wschodu opiera się na innych wartościach.
EnglishOaxaca, San Francisco -- it's very easy: Market Street, Van Ness and the waterfront.
Oaxaca, San Francisco - takie to proste. ~~~ Market Street, Van Ness i nabrzeże.
EnglishGoogle's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.
Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.
EnglishIt is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
Łatwo jest blokować każdy krok naprzód, każdą reformę europejskich wytycznych.
EnglishThe rapporteur was in no easy situation when she was preparing her material.
Sprawozdawczyni nie miała łatwego zadania, przygotowując przedmiotowy dokument.
EnglishSavers deserve transparent information, which is easy to understand and available.
Oszczędzający zasługują na przejrzyste informacje - dostępne i łatwe do zrozumienia.
EnglishNevertheless, it is not as easy as paragraphs 2, 10 and 13 of this resolution suggest.
Z brzmienia artykułów 2, 10 i 13 rezolucji wynika jednak, że nie jest to łatwe.
EnglishBut criticism is easy; what is being attempted has never been done before.
Ale łatwo krytykować; nikomu jeszcze nie udało się to, czego próbuje się dokonać.
English~~~ Because when the tacks are out of the box, it's pretty easy isn't it?
ponieważ kiedy pinezki są poza pudełkiem staje się to dosyć proste, prawda?
EnglishArchie Bunker was shoved out of his easy chair along with the rest of us 40 years ago.
Archie Bunker dostał kopa w tyłek, tak jak i reszta z nas, czterdzieści lat temu.
EnglishThis feature makes it easy to delete items one by one from your search history results.
Ta funkcja ułatwia wybiórcze usuwanie elementów z wyników historii wyszukiwania.
English. - Madam President, debates on Russia are never easy.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Debaty w sprawie Rosji nigdy nie należały do łatwych.
EnglishIn some countries competition works, and it is easy for consumers to make choices.
W niektórych krajach konkurencja obowiązuje, a klient może z łatwością dokonać wyboru.
EnglishIt's very easy to look at metal artifacts that we can show inside of the body.
Bardzo łatwo zaobserwować metalowe elementy znajdujące się wewnątrz ciała.
EnglishMadam President, I have to say that this was not an easy report to wade through.
Pani przewodnicząca! Muszę powiedzieć, że niełatwo było przebrnąć przez to sprawozdanie.
EnglishIt is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Sporządzenie i wdrożenie wniosków dotyczących tych kwestii jest stosunkowo łatwe.
EnglishPPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
PPE jest łatwe do rozszyfrowania, ale wydaje nam się, że DE oznacza europejski zamęt.