"ecology" translation into Polish

EN

"ecology" in Polish

EN ecology
volume_up
{noun}

ecology
It is not the economy versus ecology; it is the economy and ecology.
Nie mamy do czynienia z sytuacją: "gospodarka kontra ekologia”, ale "gospodarka i ekologia”.
And that ecology is necessarily relative, historical and empirical.
I ta ekologia jest koniecznie relatywna, historycznie i empirycznie.
Number two: This ecology of sharing needs freedom within which to create.
Po drugie, ekologia dzielenia się potrzebuje wolności, w ramach której można tworzyć.

Synonyms (English) for "ecology":

ecology

Context sentences for "ecology" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this day and age, what applies to ecology applies to the financial markets as well.
W dzisiejszych czasach to, co dotyczy ekologii, dotyczy także rynków finansowych.
EnglishThey first taught us about ecology in the context of natural resources.
Najpierw nauczono nas ekologii w kontekście zasobów naturalnych.
EnglishThe Commission clearly recognises the importance that bees play in the EU's ecology and its ecosystem.
Komisja w pełni uznaje znaczenie pszczół w ekologii Europy i jej ekosystemie.
EnglishI came here to speak about ecology, and I emitted as much CO2 as a Frenchman in one year.
Przybyłem tu mówić o ekologii, a jednocześnie wyemitowałem tyle CO2 ile Francuz w ciągu całego roku.
EnglishFor sustainable management, the economy, ecology and social aspects must be in harmony.
Dla zrównoważonego zarządzania potrzebna jest harmonizacja gospodarki, ekologii i kwestii społecznych.
EnglishI tripped on the reality of this ecology of creativity just last week.
Doświadczyłem rzeczywistości tej ekologii kreatywności na własnej skórze jeszcze w zeszłym tygodniu.
EnglishMr Vernola and many other Members also highlighted the importance of ecology and the environment.
Pan Vernola oraz wielu innych posłów podkreślali również wagę ekologii i środowiska naturalnego.
EnglishThe idea of resilience comes from the study of ecology.
Jedną z rzeczy, która jednoczy ludzi wokół przemiany jest elestyczność.
EnglishWe're defined by our environment and our interaction with that environment -- by our ecology.
Jesteśmy definiowani przez nasze środowiska i nasza interakcję z tym środowiskiem-- przez naszą ekologię.
EnglishIn accordance with the principles of ecology and peace that I stand for, I am voting against this report.
Zgodnie z zasadami ekologii i pokoju, które wyznaję, głosuję przeciwko przyjęciu sprawozdania.
EnglishStanford, I majored in ecology and evolution.
Ukończyłem uniwersytet Stanforda, gdzie studiowałem ekologię i ewolucję.
EnglishAlso it will attract the local marine ecology, who will find their own ecological niches within this architecture.
Przyciągnie też morskie życie, które znajdzie swoje nisze ekologiczne w tej architekturze.
EnglishThis is made possible by the thousands of projects being implemented in the various fields of the economy and ecology.
Umożliwiają to tysiące projektów wdrażanych w różnych dziedzinach gospodarki i ekologii.
EnglishBecause there's no copyright protection in this industry, there's a very open and creative ecology of creativity.
Brak ochrony praw autorskich w tej branży, stworzył bardzo otwartą i twórczą ekologię kreatywności.
EnglishWe must not play ecology off against the economy.
Nie możemy wygrywać ekologii kosztem gospodarki.
EnglishSo, I did tropical ecology and plant botany.
Skończyłem ekologię tropikalną i botanikę.
EnglishIt is a concept that seeks to reconcile the interests of the huge ecology lobby with those of the industrial lobby.
To określenie usiłuje pogodzić interes ogromnego lobby, lobby ekologicznego, które nas reprezentuje, z lobby przemysłowym.
EnglishThey understand "free" is an important essential part of the cultural ecology as well.
W tym kontekście mają na myśli wolność -- rozumieją ją również jako ważną, istotną część ekologii kulturalnej.
EnglishAnd again, the humanistic sketch, the translation into the public space, but this very, very much a part of the ecology.
I pewnie też chodzi o ukryty program, manifest energetyczny -- coś, co bedzie całkowicie wolne od paliwa jako takiego.
EnglishWe should also concentrate on achieving the objectives which we have already written into the European Union's ecology package.
Powinniśmy też skupić się na realizacji tych celów, które już zapisaliśmy w pakiecie ekologicznym Unii Europejskiej.