"economic" translation into Polish

EN

"economic" in Polish

EN economic
volume_up
{adjective}

economic (also: of the economy)
The economic crisis and the climate crisis were not predestined by fate.
Kryzys gospodarczy i kryzys gospodarczy nie spadły z nieba.
The economic and financial crisis, and Greece, require European action.
Kryzys gospodarczy i finansowy, a także Grecja, wymagają europejskich działań.
This economic union means, most importantly, economic and social governance of the Union.
Ta unia gospodarcza oznacza, co najważniejsze, gospodarczy i społeczny ład Unii.
economic (also: economical, fuel-efficient)
This is not only an economic problem, but is also a violation of human rights.
To nie tylko problem ekonomiczny, ale też pogwałcenie praw człowieka.
This is the carbon intensity of economic growth in the economy at the moment.
Intensywność emisji dwutlenku węgla odzwierciedla wzrost ekonomiczny w obecnej gospodarce.
The economic crisis has contributed to destabilisation of the labour market.
Kryzys ekonomiczny wpłynął na destabilizację rynku pracy.

Synonyms (English) for "economic":

economic
English

Context sentences for "economic" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
EnglishThe European Union owes its success to the gradual raising of economic barriers.
Unia Europejska odniosła sukces dzięki stopniowemu znoszeniu barier gospodarczych.
EnglishThis economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
Ta blokada ekonomiczna powinna być zniesiona, koszty wiz powinny być obniżone.
EnglishWe will focus on expanding the economic benefits of the transatlantic economy.
Skupimy się na rozszerzaniu korzyści ekonomicznych gospodarki transatlantyckiej.
EnglishI also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
Uważam też teorię zaburzeń równowagi gospodarczej za dość mglistą i niejasną.
EnglishThe costs to manufacturers will be far outweighed by the overall economic benefit.
Ogólne korzyści gospodarcze znacznie przewyższą koszty, jakie poniosą producenci.
EnglishThe role of volunteering in contributing to economic and social cohesion (debate)
Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej (debata)
EnglishI wish to highlight the importance of one of these spaces: economic relations.
Pragnę podkreślić znaczenie jednej z tych przestrzeni: stosunków gospodarczych.
EnglishThe people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.
Podczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.
Połowy sardeli w Zatoce Biskajskiej mają duże znaczenie społeczno-ekonomiczne.
EnglishAlongside the monetary union, we need an economic, budgetary and fiscal union.
W ślad za unią walutową potrzebujemy unii gospodarczej, budżetowej i fiskalnej.
EnglishThat is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.
To jedyny możliwy sposób połączenia dyscypliny fiskalnej ze wzrostem gospodarczym.
EnglishThey shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee.2.
Ustawa ramowa jest przyjmowana po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.2.
EnglishSuch laws shall be adopted after consulting the Economic and Social Committee.
Taka ustawa jest przyjmowana po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
EnglishWith just 7% of the world's population, Europe accounts for 30% of economic output.
Posiadając zaledwie 7% światowej populacji, Europa daje 30% produkcji światowej.
EnglishLudwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.
EnglishUnder no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
W żadnym wypadku na względy te nie można się powoływać do celów gospodarczych.
EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.
EnglishWe need better coordination of economic policies, not only budgetary policies.
Potrzebujemy lepszej koordynacji polityk gospodarczych, nie tylko budżetowych.
EnglishRomania and the Republic of Moldova have particularly close economic relations.
Rumunię i Republikę Mołdowy cechują szczególnie bliskie stosunki gospodarcze.