"economic crisis" translation into Polish

EN

"economic crisis" in Polish

EN economic crisis
volume_up
{noun}

economic crisis
The economic crisis has contributed to destabilisation of the labour market.
Kryzys ekonomiczny wpłynął na destabilizację rynku pracy.
The critical situation has been exacerbated further by the economic crisis.
Krytyczną sytuację dodatkowo pogorszył kryzys ekonomiczny.
The economic crisis in Ukraine is not just a crisis for Ukraine, but is also a matter for all of us.
Kryzys ekonomiczny na Ukrainie to nie tylko sprawa tego państwa, ale także nasza wspólna sprawa.

Synonyms (English) for "economic crisis":

economic crisis

Similar translations for "economic crisis" in Polish

economic adjective
crisis noun

Context sentences for "economic crisis" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLikewise, we still have much to do to respond to the economic and social crisis.
Podobnie, mamy wiele do zrobienia w reakcji na kryzys gospodarczy i społeczny.
EnglishThe main reason for this is the economic crisis that our continent is experiencing.
Głównym tego powodem jest kryzys gospodarczy, jakiego doświadcza nasz kontynent.
EnglishThe people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.
Podczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.
EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.
EnglishThe economic, financial and social crisis has led to the 'feminisation of poverty'.
Kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny doprowadził do "feminizacji ubóstwa”.
EnglishThis is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.
EnglishRight now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.
Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.
EnglishUnfortunately, the economic crisis is not yet over, and we cannot ignore it.
Niestety kryzys gospodarczy jeszcze się nie skończył i nie możemy tego ignorować.
EnglishIn the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism.
W następstwie kryzysu gospodarczego pojawiają się koncepcje większego protekcjonizmu.
EnglishThe economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
Kryzys gospodarczy: Czy Europa potrafi pobudzić wzrost na skalę europejską?
English(RO) The economic crisis is also being strongly felt in the Republic of Moldova.
(RO) Kryzys gospodarczy jest również silnie odczuwany w Republice Mołdowy.
EnglishThe economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował także ostry spadek światowego handlu.
EnglishDuring an economic crisis there is a risk of increasing the level of protectionism.
W czasach kryzysu gospodarczego istnieje ryzyko zwiększenia stopnia protekcjonizmu.
English(PL) The financial and economic crisis has hit the poorest people the hardest.
(PL) Kryzys finansowy i gospodarczy uderzył najmocniej grupę ludzi najbiedniejszych.
EnglishThe economic crisis has hit the entire world, including the countries in the eurozone.
Kryzys gospodarczy jest odczuwalny na całym świecie, w tym w krajach strefy euro.
EnglishDuring this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
To nie demagogia pokryje rachunek w obecnym okresie kryzysu gospodarczego.
EnglishThe economic crisis has been aggravating the social inequalities in the EU.
Kryzys gospodarczy przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych w UE.
EnglishAt a time of economic crisis, moral values and ethics have become more important.
W czasie kryzysu gospodarczego wartości moralne i zasady etyczne stały się ważniejsze.
EnglishThe worsening of the economic and financial crisis of capitalism bear this out.
Potwierdza to zaostrzenie gospodarczego i finansowego kryzysu kapitalizmu.
EnglishAll this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.
Wszystko to dzieje się na tle poważnego kryzysu gospodarczego i wysokiego bezrobocia.