"economies of scale" translation into Polish

EN

"economies of scale" in Polish

EN economies of scale
volume_up
{plural}

1. economics

economies of scale
Most importantly, we have to achieve greater economies of scale in Europe.
Co najważniejsze, musimy uzyskać w Europie większe korzyści skali.
Ensure that they are consolidated so that you see it through together, so that you have economies of scale.
Zagwarantujmy ich konsolidację, tak aby były wspólnie nadzorowane, aby dawały korzyści skali.
Firstly, SEPA should foster competition and increase operational efficiency through economies of scale - both producing downward price pressure.
Po pierwsze, system SEPA powinien zwiększyć konkurencję i wydajność operacyjną poprzez korzyści skali, co powoduje tendencję zniżkową w odniesieniu do cen.
economies of scale
In this instance too, it is precisely the economies of scale that make us effective.
Także w tym przypadku to właśnie ekonomia skali przesądza o naszej skuteczności.
It is precisely the economies of scale that come into their own here.
To właśnie tu liczy się ekonomia skali.
In a few areas, however, precisely these economies of scale - for example, in the case of rare diseases - can benefit the patients and systems alike.
Istnieją jednak nieliczne dziedziny, w których ta ekonomia skali może przynieść korzyści zarówno pacjentom, jak i systemom, jak np. w przypadku rzadkich chorób.

Similar translations for "economies of scale" in Polish

economies noun
economy noun
of preposition
Polish
scale noun
to scale verb

Context sentences for "economies of scale" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEconomies of scale gave rise to this sigmoidal behavior.
Korzyść skali spowodowała wzrost sigmoidalny.
EnglishThere's very little economies of scale.
Nie trzeba zwiększać produkcji by zmniejszyć koszty.
EnglishThis approach shares the fruits of national research EU-wide, as well as creating economies of scale and effort.
Dzięki takiemu podejściu można rozpowszechniać wyniki krajowych badań w całej UE oraz rozsądnie gospodarować środkami i nakładem pracy.
EnglishEuropean industries will get a much larger 'home' market with longer production runs and economies of scale.
Przemysł europejski będzie czerpał korzyści z dostępu do dużo większego rynku "krajowego”, dłuższych cykli produkcyjnych oraz efektu skali.
EnglishIts courses are open to staff of all the EU institutions, thereby helping spread common values, promoting better understanding among EU staff and achieving economies of scale.
Rekrutacja przebiega dzięki niemu sprawniej, niż gdyby każda z instytucji prowadziła osobne konkursy.
EnglishEuropean integration, among countless other advantages, has the advantage of scale and the economies of scale that come with solidarity.
Integracja europejska, oprócz niezliczonych innych korzyści, wiąże się też z korzyściami skali oraz ekonomiką skali, które wiążą się z solidarnością.
Englishexchange rate stability within the area, which supports trade and enables economies of scale, thereby providing the conditions for a more
stabilność kursową w strefie euro, która korzystnie wpływa na wymianę handlową i umożliwia wykorzystanie efektu skali. Euro stworzyło zatem warunki sprzyjające
EnglishSimilarly, companies will manage to get economies of scale from this regulation, because now they will be reporting only in one way to each of the regulators.
Także spółkom uda się uzyskać ekonomię skali w oparciu o to rozporządzenie, ponieważ teraz każdemu z organów regulacyjnych będą składać jeden rodzaj sprawozdań.