EN

effort {noun}

volume_up
A heroic effort is a collective effort, number one.
Bohaterski wysiłek to wspólny wysiłek, po pierwsze.
However, I think an extra effort by the Member States would also be useful.
Myślę jednak, że przydatny byłby także dodatkowy wysiłek państw członkowskich.
Imagine the effort that will be needed for this, particularly in budgetary terms.
Proszę sobie wyobrazić, jak wielki to będzie wysiłek, zwłaszcza dla budżetu.
It is high time that the appeals by Parliament, the efforts of the Commission and the endeavours of the visa-discriminated Member States produced results.
Najwyższy czas, aby wezwania Parlamentu, starania Komisji i zabiegi dyskryminowanych wizowo państw członkowskich przyniosły rezultaty.
This has landed us in terrible trouble in Ireland, and every effort must go to ensure that fraud is stopped.
Wpakowaliśmy się przez to w Irlandii w okropne kłopoty i musimy podejmować wszelkie wysiłki, aby położyć kres nadużyciom.
Efforts to ensure health and safety in the workplace are also very important.
Niezmiernie ważne jest również staranie o zapewnienie higieny i bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Context sentences for "effort" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by chronić prawo dziecka do życia w rodzinie.
EnglishHowever, our effort and enthusiasm for regulation should have clear boundaries.
Jednakże nasze wysiłki i entuzjazm dla uregulowań powinny mieć jasne granice.
EnglishImagine the effort that will be needed for this, particularly in budgetary terms.
Proszę sobie wyobrazić, jak wielki to będzie wysiłek, zwłaszcza dla budżetu.
EnglishSo far, EU governments have pumped more than €1.6 trillion into the rescue effort.
Rządy UE przeznaczyły do tej pory na działania ratunkowe ponad 1,6 bln euro.
EnglishMuch has been said about the lack of progress in Turkey regarding its reform effort.
Wiele powiedziano o braku postępów w zakresie wysiłków reformatorskich Turcji.
EnglishMr Zaleski's report constitutes a large and important contribution to that effort.
Sprawozdanie pana posła Zaleskiego stanowi znaczący i istotny wkład w takie wysiłki.
Englishfeeling sleepy, fatigue, muscle weakness (fatigue of muscle during effort)
uczucie senności, zmęczenie, osłabienie mięśni (zmęczenie mięśni podczas wysiłku)
EnglishIt will be a major effort to create a policy that applies to the Community as a whole.
Stworzenie polityki, którą stosuje Wspólnota jako całość, będzie dużym wysiłkiem.
EnglishThat would provide an excuse for the negative elements not to make any effort.
Stanowiłoby to wymówkę dla elementów wywrotowych, by nie podejmować żadnych wysiłków.
EnglishHowever, I think an extra effort by the Member States would also be useful.
Myślę jednak, że przydatny byłby także dodatkowy wysiłek państw członkowskich.
EnglishYou reward every little bit of effort -- a little bit of gold, a little bit of credit.
Troszkę złota, troszkę doświadczenia... Wszystko składa się na drobne wzmocnienia.
EnglishThis is why the Council will make a special effort with new technologies.
Właśnie dlatego Rada dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać nowe technologie.
EnglishFinally, we will also have to make a greater effort to combat the gangs of forgers.
I wreszcie musimy także dokładać większych starań w celu zwalczania gangów fałszerzy.
EnglishI welcome the rapporteur's effort to make consumer rights more transparent.
Pochwalam dążenie sprawozdawczyni do poprawy przejrzystości kwestii praw konsumenta.
EnglishThe EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
Państwa członkowskie i UE uczyniły wspólny wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu.
EnglishThe award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
Odznaczeniu winny były towarzyszyć wysiłki na rzecz pojednania z rodzinami ofiar.
EnglishSlovakia is still not on the white list and must make an extra effort there.
Słowacja nadal nie jest na białej liście i musi podjąć dodatkowe starania.
EnglishEvery effort was made, no cost was spared; perhaps we just ran out of steam.
Dołożono wszelkich starań, nie szczędzono kosztów, może po prostu straciliśmy energię.
EnglishShe makes a great personal effort to be present at almost all the Commission meetings.
Dokłada wszelkich starań, by być obecną na wszystkich posiedzeniach Komisji.
EnglishThe European Union should make every effort to succeed in combating this phenomenon.
Unia Europejska powinna dołożyć wszelkich starań do skutecznej walki z tym zjawiskiem.