"to elect" translation into Polish

EN

"to elect" in Polish

EN to elect
volume_up
[elected|elected] {verb}

to elect (also: to choose, to co-opt, to go for, to name)
volume_up
wybrać {pf. v.}
This morning, in accordance with the Rules of Procedure, we must elect the President.
Zgodnie z Regulaminem dzisiejszego ranka musimy wybrać przewodniczącego.
Therefore, we should not dictate to the Egyptians who they should elect.
Dlatego nie powinniśmy dyktować Egipcjanom, kogo powinni wybrać.
Would it not therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?
Czy nie byłoby zatem łatwiej rozwiązać narodu i wybrać inny w jego miejsce?
Unfortunately, we are also still not allowed to elect individual commissioners.
Niestety wciąż nie wolno nam też wybierać poszczególnych komisarzy.
In democratic countries, the citizens elect the governing authorities.
W państwach demokratycznych obywatele wybierają władze.
The members elect one of their number as President for a term of three years (also renewable).
Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią (również odnawialną) kadencję.

Context sentences for "to elect" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English The European Parliament shall elect its President and its officers from among its members.
    Parlament Europejski wybiera spośród swych członków przewodniczącego i prezydium.
EnglishThe members elect one of their number as President for a term of three years (also renewable).
Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią (również odnawialną) kadencję.
EnglishEU citizens directly elect the members of the European Parliament for the first time.
Obywatele UE po raz pierwszy w bezpośrednich wyborach wybierają członków Parlamentu Europejskiego.
EnglishIt is an absolute sovereign right of the Polish people to elect their government and President.
Wybór rządu i prezydenta jest absolutnie suwerennym prawem Polaków.
EnglishMEPs elect German Socialist Martin Schulz as President of the European Parliament.
Posłowie do PE wybierają niemieckiego socjalistę Martina Schulza na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
EnglishThe Judges shall elect the Presidents of the chambers from among their number.
Sędziowie wybierają spośród siebie prezesów izb.
EnglishIn democratic countries, the citizens elect the governing authorities.
W państwach demokratycznych obywatele wybierają władze.
EnglishI met him when he was governor-elect of the State of Zulia.
Poznałem go, kiedy został wybrany na gubernatora stanu Zulia.
EnglishThe Judges shall elect the President of the Court of Justice from among their number for a term of three years.
Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Trybunału Sprawiedliwości.
EnglishThe Judges shall elect the President of the General Court from among their number for a term of three years.
Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Sądu.
EnglishHow many of the general public will elect Europe's prime minister, the President of the Commission?
Jak wiele osób spośród społeczeństwa będzie wybierało premiera Europy, czyli przewodniczącego Komisji?
EnglishLet us now proceed to elect the President of the Commission in accordance with the Rules of Procedure.
Przystąpimy teraz do wyboru Przewodniczącego Komisji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Parlamentu.
EnglishIn the vote to elect the Ombudsman, I voted for Pierre-Yves Monette.
Głosując w sprawie wyboru rzecznika praw obywatelskich, opowiedziałem się za kandydaturą Pierre'a-Yvesa Monette'a.
EnglishThe members of the Court of Auditors shall elect their President from among their number for a term of three years.
Członkowie Trybunału Obrachunkowego wybierają spośród siebie, na okres trzech lat, prezesa.
EnglishThe Ecumenical Patriarchate has limited rights to train clergy and freely elect the Ecumenical Patriarch.
Patriarchat ekumeniczny ma ograniczone prawa w zakresie kształcenia kleru i swobodnego wyboru patriarchy.
EnglishWhat we can do is call on the Egyptians to elect, not the Muslim Brotherhood, but secular leaders.
Tym, co możemy uczynić, jest zaapelowanie do Egipcjan, by wybrali nie Bractwo Muzułmańskie, lecz przywódców świeckich.
EnglishWhen we elect a parliament we entrust it with the safeguarding of our liberties for a temporary and contingent period.
Kiedy wybieramy parlament, to powierzamy mu ochronę naszych wolności na ograniczony i warunkowy okres.
EnglishAnd shall not God avenge his elect, that cry to him day and night, and [yet] he is longsuffering over them?
A Bóg izali się nie pomści krzywdy wybranych swoich, wołających do siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi?
EnglishI have faith in the role that the US will continue to play in this regard under the leadership of President-Elect Obama.
Wierzę, że Stany Zjednoczone będą tu nadal odgrywać ważną rolę pod przywództwem prezydenta elekta Obamy.
EnglishAs for the constitution, every nation has the right to elect representatives to its own government.
Jeżeli chodzi o konstytucję, każdy naród ma prawo do wybierania przedstawicieli, którzy zajmą następnie stanowiska w rządzie.