"election" translation into Polish

EN

"election" in Polish

EN election
volume_up
{noun}

Election of Vice-Presidents (deadline for submitting nominations): see Minutes
Wybór wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): patrz protokół
Election of Quaestors of Parliament (first, second and third ballots)
Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego (pierwsza, druga i trzecia tura głosowania)
Election of two Vice-Presidents (deadline for handing in names of candidates): see Minutes
Wybór dwóch wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): Patrz protokól
election
This sentiment has also been echoed by the Committee on Petitions, and I support his re-election.
To przekonanie podziela także Komisja Petycji, a ja popieram ponowne wybranie go na ten urząd.
The purpose is the democratic election of a government.
Celem jest demokratyczne wybranie rządu.
knowing, brethren beloved of God, your election,
Wiedząc, bracia umiłowani od Boga, wybranie wasze,
election
After his election he started a good reform policy in Georgia, which has to be supported.
Po elekcji rozpoczął on pożyteczną reformę polityki w Gruzji, reformę, którą musimy poprzeć.

Context sentences for "election" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPreliminary election results show a very small gap between the two contestants.
Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.
EnglishMr President, I would once again like to congratulate you on your election.
Panie przewodniczący! Chciałabym raz jeszcze pogratulować panu pańskiego wyboru.
EnglishWe await the outcome of the court ruling on the legality of the President's election.
Oczekujemy na wyniki orzeczenia sądu w sprawie legalności wyborów prezydenckich.
EnglishUnfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
EnglishIt could mark the most expensive election campaign in the history of Germany.
Mogłaby oznaczać najbardziej kosztowną kampanię wyborczą w historii Niemiec.
EnglishIn a European election, you can only vote and stand as a candidate in one country.
W wyborach europejskich możesz głosować i kandydować tylko w jednym kraju.
English(PL) Mr President, I congratulate you on your election, and on a good speech.
(PL) Panie Przewodniczący! Gratuluję wyboru, gratuluję dobrego wystąpienia.
EnglishWe also disagree with the call for the election of MEPs on transnational lists.
Ponadto nie zgadzamy się z wezwaniem do wybierania posłów do PE z list transnarodowych.
EnglishNevertheless, the election was a resounding success for the European people's trend.
Niemniej jednak wybory to zdecydowany sukces dla ludzi o nastawieniu proeuropejskim.
EnglishThe situation after the election has shown that Lukashenko's power is not unlimited.
Sytuacja po wyborach pokazała, że władza Łukaszenki nie jest nieograniczona.
EnglishPresident Obama actually won the election from a protectionist platform.
W istocie rzeczy prezydent Obama wygrał wybory głosząc hasła protekcjonistyczne.
EnglishIt is not an election like that for the President of France or the President of Portugal.
Nie są to wybory z rodzaju tych na prezydenta Francji czy prezydenta Portugalii.
EnglishWe have, today, reached a decision on the election of the European Ombudsman.
Dziś podjęliśmy decyzję o wyborze na urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
EnglishWe also ask the opposition forces to behave responsibly and respect the election.
Apelujemy również do opozycji o odpowiedzialne zachowanie i poszanowanie wyników wyborów.
EnglishColonel Gaddafi has never stood for election since coming to power 41 years ago.
Od czasu dojścia do władzy 41 lat temu pułkownik Kaddafi nigdy nie brał udziału w wyborach.
EnglishIt is the same story in Romania where absolutely every election is rigged.
Taka sama sytuacja ma miejsce w Rumunii, gdzie każde wybory są sfałszowane.
EnglishI guess we will all meet in the election campaign in one way or the other.
Myślę, że tak czy inaczej wszyscy spotkamy się podczas kampanii wyborczej.
EnglishI should also like to say a few words about the election observation missions.
Chciałabym również powiedzieć kilka słów o misjach obserwacji wyborów.
EnglishWe would be delighted if you fully lived up to that reputation in this election period.
Bylibyśmy zachwyceni, gdyby w pełni potwierdził pan tę reputację w bieżącej kadencji.
EnglishI think we have seen some limited progress in this pre-election process.
Uważam, że odnotowaliśmy dość ograniczony postęp w zakresie procesu przedwyborczego.