EN

emerging {adjective}

volume_up
emerging (also: another, new, emergent, novel)
It's a whole new different way of looking at the world that is now emerging.
Rodzi się zupełnie nowy sposób patrzenia na świat.
A new political climate is gradually emerging.
Stopniowo wyłania się nowy klimat polityczny.
As you see a new set of social relations and behaviors emerging, you have new opportunities.
Kiedy widzisz pojawiający się nowy układ społecznych zachowań i relacji, masz nowe możliwości.
emerging (also: nascent, emergent)
The EU should immediately open negotiations with the US to integrate the emerging American system with the European system.
UE powinna natychmiast rozpocząć negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, aby zintegrować powstający system amerykański z systemem europejskim.
In particular, emerging economies are consuming more and more energy.
Coraz więcej energii zużywają zwłaszcza nowo powstające gospodarki.
That means being ready to exploit the emerging sectors which will generate new jobs.
Oznacza to gotowość do wykorzystania możliwości, jakie dają nowo powstające sektory, w których tworzone będą nowe miejsca pracy.
emerging (also: emergent)

Synonyms (English) for "emerging":

emerging

Context sentences for "emerging" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEmerging countries have certainly not been greatly affected by this crisis.
Państwa wschodzące na pewno nie zostały silnie dotknięte w wyniku tego kryzysu.
EnglishThey are emerging economies, industrialised countries and very self-aware.
To gospodarki wschodzące, kraje uprzemysłowione, bardzo świadome swej pozycji.
EnglishThis also applies to any unknown or emerging viruses or other types of infections.
Dotyczy to również wszelkich nieznanych lub nowych wirusów oraz innych rodzajów zakażeń.
EnglishAt the same time, armed groups are re-emerging in other parts of the country.
Równocześnie uzbrojone grupy pojawiają się w innych regionach tego kraju.
EnglishThe Commission is more than happy with the political outcome that is emerging here today.
Komisja jest niezwykle zadowolona z osiąganego tu i teraz rezultatu politycznego.
EnglishThe global economy, the G20 and emerging economies were also very much on the agenda.
Ważnymi punktami rozmów były też gospodarka światowa, G-20 oraz gospodarki wschodzące.
EnglishIndeed it is the emerging world's first HMO for the urban working poor.
To pierwszy na świecie zakład opieki zdrowotnej dla biednej klasy robotniczej.
EnglishNow you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.
Pewnie zauważyliście, że pojawia się nowa branża zwana handlem zamiennym.
EnglishThere's a discrepancy in what's happening today in the emerging economies.
Jest pewne rozdarcie w tym co dzieje się w rozwijających się gospodarkach.
EnglishOne of the reasons why it is happening is because of pig imports from emerging countries.
Jedną z przyczyn tej sytuacji jest import świń z krajów o gospodarkach wschodzących.
EnglishNew migration systems and channels have developed and new patterns and types are emerging.
Powstały nowe systemy i kanały migracji, można zaobserwować nowe jej wzorce i typy.
EnglishYet the United States and the emerging economies, too, must put their hands in their pockets.
Mimo to Stany Zjednoczone i kraje wschodzące również muszą sięgnąć do kieszeni.
EnglishIt is now turning out that there are some very alarming trends emerging in the country.
Tymczasem okazuje się, że pojawiają się tam tendencje bardzo niepokojące.
EnglishThis also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Dotyczy to również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów i innych patogenów.
EnglishThis also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Dotyczy to również nieznanych lub nowo poznanych wirusów i innych patogenów.
EnglishAn emerging opportunity came -- didn't have time to get everybody together.
Zarysowała się pewna szansa -- nie było czasu, żeby wszystkich zebrać.
EnglishToday most people recognize Kazakhstan as an emerging geopolitical player.
Dziś większość postrzega Kazachstan jako nowego geopolitycznego gracza.
EnglishThe fact is that emerging economies benefit from greater opening.
Faktem jest, że gospodarki wschodzące odnoszą korzyści z większego otwarcia się.
EnglishAfter 20 years, we see emerging the debris accumulation zone of the North Pacific Gyre.
Po 20 latach pojawia się strefa gromadząca odpadki, w obszarze Wiru Północnopacyficznego.
EnglishI look forward to receiving proposals emerging from that dialogue.
Z niecierpliwością czekam na wnioski, jakie zostaną złożone w wyniku tego dialogu.