EN empty
volume_up
{noun}

1. colloquial

empty
volume_up
pusta butelka {f}

Synonyms (English) for "empty":

empty

Context sentences for "empty" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
EnglishShall he therefore empty his net, and spare not to slay the nations continually?
Izali dlatego będzie zapuszczał niewód swój, a ustawicznie zabijał narody bez litości?
EnglishThe needle guard will not activate unless you empty the pre-filled syringe.
Zabezpieczenie igły uruchomi się wtedy, gdy ampułko - strzykawka będzie opróżniona.
EnglishDraw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.
Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.
EnglishPlace the tip of the syringe on the skin and empty the contents directly onto the skin.
Przytknij wylot strzykawki do skóry i opróżnij jej zawartość bezpośrednio na skórę.
EnglishIn spite of this, I hope the priorities will not be only empty promises.
Mam nadzieję, że mimo to priorytety nie pozostaną tylko martwymi obietnicami.
EnglishHe stretcheth out the north over empty space, And hangeth the earth upon nothing.
Rozciągnął północy nad miejscem próżnem, a ziemię zawiesił na niczem.
EnglishA social Europe cannot be an empty slogan, not even in times of economic difficulties.
Europa socjalna nie może być pustym sloganem, nawet w czasach trudności gospodarczych.
EnglishOr you could go out by yourself even to a half-block-long empty lot,
Można też było pójść samemu w stronę pustej działki, długiej na pół przecznicy
EnglishIt is recommended that Atripla be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zalecane jest, aby produkt Atripla przyjmować na czczo, przed snem.
EnglishTo enter content in an empty cell, click the cell and add your content.
Aby wpisać zawartość w pustej komórce, kliknij komórkę i wpisz zawartość.
EnglishBy pushing the plunger in empty the contents of the syringe onto the food.
Naciskając na tłok, wycisnąć zawartość strzykawki do miski z pokarmem.
EnglishFatah Party Member: We must empty our minds of traditional thinking.
Członek Partii Fatah: Musimy oczyścić nasze umysły z tradycyjnego myślenia.
EnglishWilzin should be taken on an empty stomach, separated from mealtimes.
Lek Wilzin należy zażywać na czczo, nie należy zażywać w czasie posiłków.
EnglishIndiscriminate trawling and longline fishing empty our seas of marine life.
Niewybredne trałowanie i połowy taklą pozbawiają nasze morza życia.
EnglishPlace the tip of the syringe on the skin and empty the contents directly onto the skin (5).
Przytknij wylot strzykawki do skóry i opróżnij jej zawartość bezpośrednio na skórę (5).
EnglishTaking Ziagen with food and drink Ziagen can be taken with food or on an empty stomach.
Stosowanie leku Ziagen z jedzeniem i piciem Ziagen można przyjmować z pokarmem lub na czczo.
EnglishThere are more buildings that are empty or in disrepair than occupied and in use.
Więcej jest budynków pustych lub w remoncie niż zamieszkałych.
EnglishAnd he goes around New York and just puts them, empty as they are, on posters.
A następnie chodząc po Nowym Jorku przyklejał je na plakatach.
EnglishIt's now an empty, six-acre lot waiting for a shopping mall right across from the new Ikea.
Teraz to 6 akrów pustki, czekające na budowę nowego centrum handlowego.