"enclosure" translation into Polish

EN

"enclosure" in Polish

EN

enclosure {noun}

volume_up
1. general
enclosure (also: inclosure)
enclosure (also: inclosure)
enclosure (also: inclosure)
2. "at zoo"
The way this works is that our monkeys normally live in a kind of big zoo social enclosure.
Działa to na takiej zasadzie, że nasze małpy normalnie mieszkają na dużym zoologicznym wybiegu.
When they get a hankering for some treats, we actually allowed them a way out into a little smaller enclosure where they could enter the market.
Kiedy nachodzi je ochota na smakołyki, pozwalamy im przejść z dużego wybiegu do małego, gdzie mogą pójść na targ.
3. "at sports grounds"
4. "for racehorses"
enclosure (also: inclosure)
5. "for animals"
enclosure (also: inclosure)
6. religion
enclosure (also: inclosure)

Synonyms (English) for "enclosure":

enclosure

Context sentences for "enclosure" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou have been a cautious matador; I will be a cautious bull and I will remain in my enclosure.
Był pan ostrożnym matadorem; ja będę ostrożnym bykiem i pozostanę w swoim boksie.
EnglishThe way this works is that our monkeys normally live in a kind of big zoo social enclosure.
Działa to na takiej zasadzie, że nasze małpy normalnie mieszkają na dużym zoologicznym wybiegu.
EnglishAgain, remove the light enclosure; keep the acoustic enclosure.
Ponownie, usuńcie obudowę świetlną, zostawcie akustyczną.
EnglishThe first digit indicates the level of protection that the enclosure provides against access to hazardous parts
Pierwsza cyfra wskazuje poziom ochrony, jaki zapewnia obudowa przed dostępem do niebezpiecznych elementów (np.
EnglishThe next is actually taking this feedstock and putting in a tool, physically filling an enclosure, a mold, in whatever shape you want to get.
Surowiec należy umieścić w maszynie, wypełnić nim formę, wybraną w zależności od potrzeb.
EnglishAnd it allowed us to go back to first principles, and redefine fly tower, acoustic enclosure, light enclosure and so forth.
To pozwoliło nam powrócić do pierwszych praw, i sprecyzować latającą wieżę, akustyczną i oświetleniową obudowę, itd.
EnglishThe light enclosure can be lifted separate to the acoustic enclosure, so you can do Beckett with Dallas as the backdrop.
Obudowa świetlna może być osobno uniesiona do obudowy akustycznej, tak by wystawić Becketta w Dallas stanowiącym dekorację.
EnglishWhen they get a hankering for some treats, we actually allowed them a way out into a little smaller enclosure where they could enter the market.
Kiedy nachodzi je ochota na smakołyki, pozwalamy im przejść z dużego wybiegu do małego, gdzie mogą pójść na targ.
EnglishWe have always said that civilian enclosure measures will not be feasible and have always spoken out for freedom of access and movement.
Zawsze powtarzaliśmy, że środki ograniczające obywateli nie będą wykonalne i zawsze opowiadaliśmy się za swobodą dostępu i przemieszczania się.