"encountered" translation into Polish

EN

"encountered" in Polish

EN encountered
volume_up
{adjective}

encountered
volume_up
napotkany {adj. m}
encountered
volume_up
spotkany {adj. m}

Context sentences for "encountered" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe most common complication encountered during reteplase therapy is bleeding.
Krwawienie jest najczęściej występującym powikłaniem podczas leczenia reteplazą.
EnglishIf you encountered any of the reasons above, please request the PIN to be sent to you by mail.
Jeśli zaszła dowolna z powyższych przyczyn, poproś o przesłanie kodu PIN pocztą.
EnglishDespite the difficulties we have encountered, I am pleased with the results we have achieved.
Mimo trudności, jakie napotkaliśmy, jestem zadowolony z osiągniętych wyników.
EnglishPersonally, I have encountered fewer of these fundamentalist aspirations with Buddhism.
Osobiście spotkałam się z niewieloma takimi aspiracjami fundamentalistycznymi w buddyzmie.
EnglishFake medicines are the most commonly encountered of all the counterfeit products in the EU.
Leki to produkt najpowszechniej podrabiany ze wszystkich produktów w Unii Europejskiej.
EnglishBleeding The most common complication encountered during Metalyse therapy is bleeding.
Krwawienie Najczęstszym powikłaniem spotykanym podczas leczenia tenekteplazą jest krwawienie.
EnglishUnfortunately, an ever increasing number of Member States have encountered such problems.
Niestety, coraz więcej państw członkowskich napotyka takie problemy.
EnglishEU Member States have not encountered food security problems.
Państwa członkowskie UE nie doświadczyły problemów z bezpieczeństwem żywnościowym.
EnglishWe encountered an error looking up your verification DNS record.
Napotkaliśmy błąd podczas wyszukiwania Twojego weryfikacyjnego rekordu DNS.
EnglishEven on this, however, we have encountered certain areas of difficulty.
Ale nawet w tym względzie natrafiliśmy na pewne kłopotliwe aspekty.
EnglishAt clinically encountered concentrations, MPA and MPAG are not removed by haemodialysis.
Jednak, gdy stężenie MPAG w osoczu jest duże (> 100 μg/ ml), niewielkie ilości MPAG są usuwane.
EnglishThis was a situation that traditional aid agencies had never before encountered.
Dla organizacji pomocowych była to niespotykana sytuacja.
EnglishIf none of above solved the issue you encountered, click here to report the problem.
W razie potrzeby wyłącz elementy, które mogą uniemożliwiać wyświetlanie naszych map w przeglądarce.
EnglishAt clinically encountered concentrations, MPA and MPAG are not removed by haemodialysis.
MPA i MPAG w stężeniach stwierdzanych w warunkach klinicznych nie są usuwane za pomocą hemodializy.
EnglishThat is certainly a novelty - something that I think virtually none of us have encountered before.
To z pewnością nowość, coś, z czym praktycznie nikt z nas nigdy wcześniej się nie zetknął.
EnglishWe have also advocated it whenever we encountered antagonism at home.
Zawsze też opowiadaliśmy się za tym rozszerzeniem, kiedy napotykaliśmy wrogość w naszych krajach.
EnglishThese types of scenes are typically encountered in the following scenes:
Tego rodzaju sytuacje są spotykane w następujących scenach:
EnglishThe main problems were primarily encountered in defining the scope of application.
Najważniejsze problemy, z jakimi się zetknęliśmy, dotyczyły przede wszystkim określenia zakresu stosowania.
EnglishUnfortunately, the press encountered problems in reporting information about how events unfolded.
Niestety prasa miała problemy z relacjonowaniem przebiegu wydarzeń.
EnglishIn addition, of course we need some meaningful penalties when genuine infringements are encountered.
Ponadto potrzebujemy oczywiście bardziej dotkliwych kar w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń.