EN encouragement
volume_up
{noun}

encouragement (also: advocacy, backup, support, buy-in)
It is crucial to send an unequivocal message of support and encouragement that Europe is standing behind Greece.
Musimy wysłać jednogłośny sygnał poparcia i zachęty, mówiący, że Europa wspiera Grecję.
For that reason I would ask the President explicitly to send two letters of support and encouragement on Parliament's behalf:
Z tego powodu chcę prosić przewodniczącego o wysłanie dwóch listów poparcia i zachęty w imieniu Parlamentu:
So I was led to write this song just for her, just to give her some encouragement while dealing with stress and pressures on her job.
Napisałem przez to dla niej piosenkę, by dać jej poparcie podczas radzenia sobie ze stresem w pracy.
encouragement (also: boost, incentive, prompting, stimulus)
This encouragement must come from the high authorities.
Ta zachęta musi pochodzić ze strony najwyższych władz.
We must ask ourselves what encouragement industry requires in order to develop cleaner technology.
Musimy zadać sobie pytanie, jakiego rodzaju zachęta potrzebna jest przemysłowi, aby opracował czystsze technologie.
With regard to the Lisbon Treaty, there is not enough diplomatic encouragement for ratification.
Jeśli chodzi o traktat lizboński, brakuje dyplomatycznej zachęty do ratyfikacji.
encouragement
encouragement (also: comfort, reassurance, good cheer)
(DE) Mr President, I hope that the citizens of Campania will see the resolution that we have adopted today as encouragement for them.
(DE) Panie Przewodniczący! Mam nadzieję, że obywatele Kampanii zrozumieją, iż przyjęta tutaj rezolucja ma im dodać otuchy.
. - (PT) I thank the honourable Member for his words of encouragement and confidence.
urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Dziękuję szanownemu posłowi za słowa zachęty i otuchy.
That is why I am particularly thankful to you for your encouragement and continuing support for my initiative to establish a 'House of European History'.
Dlatego właśnie jestem państwu szczególnie wdzięczny za otuchę i stałe wsparcie dla mojej inicjatywy ustanowienia Domu Historii Europejskiej.

Synonyms (English) for "encouragement":

encouragement
English

Context sentences for "encouragement" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
EnglishThat is why volunteering and volunteer organisations need encouragement and support.
Z tego względu wolontariat i organizacje wolontariackie zasługują na zachętę i wsparcie.
English4. fair encouragement of investments including for international connections,
4. sprawiedliwe wspieranie inwestycji, w tym połączeń międzynarodowych,
EnglishI would like to thank Mr Cashman and Mr Busuttil for their comments and encouragement.
Chciałbym podziękować panom posłom Cashmanowi i Busuttilowi za uwagi oraz słowa zachęty.
EnglishWith regard to the Lisbon Treaty, there is not enough diplomatic encouragement for ratification.
Jeśli chodzi o traktat lizboński, brakuje dyplomatycznej zachęty do ratyfikacji.
EnglishSerbia has received encouragement with the vote on the Stabilisation and Association Agreement.
Głosowanie nad układem o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowi zachętę dla Serbii.
EnglishBut I get more and more encouragement coming from Member States.
Otrzymuję jednak również coraz większą zachętę ze strony państw członkowskich.
EnglishIndeed, we have had encouragement from the European Court of Justice to legislate.
Zostaliśmy zaiste zachęceni przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości to ustanowienia tego prawa.
EnglishAnd we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.
I musimy udzielać wszelkiego wsparcia w tym kierunku: europejskie młyny mielą wolno, ale mielą.
EnglishArt and culture also need support and encouragement if they are to engender creativity.
Sztuka i kultura również potrzebują wsparcia i zachęty, jeśli mają one być źródłem kreatywności.
EnglishThe family should be a place of relief, support and encouragement for its members.
Rodzina powinna być dla swoich członków miejscem zapewniającym ulgę, wsparcie oraz zachętę do działania.
EnglishWe give encouragement for this in the report, and it has been expressed well there.
Do tego zachęcaliśmy w trakcie prac nad tym raportem. To zostało dobrze sformułowane w tym sprawozdaniu.
EnglishThis is a signal of encouragement for the government as well as the citizens of Kosovo.
Jest to sygnał zachęty dla rządu i obywateli Kosowa.
EnglishFor the first time, we have legal encouragement for fathers at EU level to take leave.
A zatem mamy po raz pierwszy do czynienia z zapisem prawnym na szczeblu UE zachęcającym ojców do brania urlopu.
EnglishIt is crucial to send an unequivocal message of support and encouragement that Europe is standing behind Greece.
Musimy wysłać jednogłośny sygnał poparcia i zachęty, mówiący, że Europa wspiera Grecję.
EnglishThey need opportunity and encouragement to be enterprising.
Potrzeba im tylko możliwości i zachęty do przedsiębiorczości.
EnglishHow can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?
EnglishThe exchange of good practice would be unimaginable without encouragement from Community institutions.
Bez zachęty ze strony instytucji wspólnotowych nie można byłoby nawet marzyć o wymianie dobrych praktyk.
EnglishTunisia needs our support, encouragement and dialogue, not a constant stream of senseless invective.
Tunezja potrzebuje naszego wsparcia, zachęt i dialogu, a nie nieprzerwanego potoku bezsensownych inwektyw.
English. - (PT) I thank the honourable Member for his words of encouragement and confidence.
urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Dziękuję szanownemu posłowi za słowa zachęty i otuchy.