"end result" translation into Polish

EN

"end result" in Polish

EN end result
volume_up
{noun}

end result (also: fruition)
It is, nevertheless, a good end result.
Efekt końcowy jest jednak pozytywny.
Although the procedure was not started correctly, the end result has been right as we have acted in cooperation.
Choć procedura ta nie rozpoczęła się prawidłowo, efekt końcowy był właściwy, ponieważ współpracowaliśmy.
For that, the report has been amended and hopefully the end result has become acceptable to many of us.
W związku z tym do sprawozdania wprowadzono poprawki i mam nadzieję, że efekt końcowy stał się możliwy do przyjęcia dla wielu z nas.

Similar translations for "end result" in Polish

end noun
end adjective
to end verb
result noun
to result verb
Polish

Context sentences for "end result" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.
EnglishIf Amendments 17 and 18 are not adopted, I will be voting against the end result.
Jeśli poprawki 17 i 18 nie zostaną przyjęte, to będę głosował przeciwko wersji ostatecznej.
EnglishAlthough we might encounter difficulties the end result will be a happy one.
Możemy wprawdzie napotkać trudności, ale wynik końcowy będzie pomyślny.
EnglishNow I am flabbergasted that only one end result is allowed in the European Union.
Teraz w osłupienie wprawia mnie to, że w Unii Europejskiej dopuszczalny jest tylko jeden wynik.
EnglishAs a result, we end up in a situation in which drastic action is required.
W rezultacie jesteśmy w sytuacji wymagającej radykalnych działań.
EnglishI would hope that the end result is very close to our proposal.
Mam nadzieję, że rezultat końcowy będzie bardzo zbliżony do naszego wniosku.
EnglishIt is now visible, however, in the Council's position and in the end result.
Jednak teraz widać to w stanowisku Rady i w efekcie końcowym.
EnglishSecond, we should start being preoccupied with the end result of those revolutionary movements.
Po drugie, powinniśmy zacząć przejmować się ostatecznym efektem tych ruchów rewolucyjnych.
EnglishIn some debates, I would like us to consider at the start what the end result will be.
Chciałbym, żebyśmy w przypadku niektórych debat na początku zastanowili się, jaki będzie ich skutek.
EnglishHowever, I find it hard to say anything positive about the end result of this report.
Jednakże trudno mi jest powiedzieć cokolwiek pozytywnego na temat ostatecznego wydźwięku tego sprawozdania.
EnglishI love to figure things out, but the end result of what I'm doing is really completely ambiguous.
Uwielbiam znajdować rozwiązania, chociaż rezultat końcowy moich działań jest kompletnie niejasny.
EnglishTo sum up, I think that we can come up with a good end result if the Council has the will to do so.
Podsumowując, uważam, że możemy osiągnąć dobry rezultat końcowy, jeżeli Rada jest na to gotowa.
EnglishAlthough the end result is not entirely satisfactory, there are many lessons to be learnt from it.
Choć rezultat końcowy nie jest w pełni zadowalający, powinno się wyciągnąć z niego wiele wniosków.
EnglishCongratulations on the end result, because that is also what the Committee on International Trade had pleaded for.
Gratuluję ostatecznego wyniku, ponieważ o to również błagała Komisja Handlu Międzynarodowego.
EnglishIn the end it is the result that counts more than the intention.
W końcu to wynik liczy się bardziej niż zamiary.
EnglishI believe that further compromise talks would lead to a worse result or would end in no result at all.
Sądzę, że dalsze dyskusje nad kompromisem przyniosłyby gorszy wynik lub zakończyłyby się w ogóle bez efektów.
EnglishHowever, we will all lose out in the end as a result.
Jednakże w efekcie końcowym wszyscy przegramy.
EnglishThis is the end result: Mummies -- M-U-M-M-Y.
M-U-M-I-E. ~~~ Widoczny rezultat to nieżywa mszyca.
EnglishEnd result: only 15 states have been certified to be able to do mass distribution of vaccine and drugs in a pandemic.
Rezultat: tylko 15 stanów ma certyfikowaną zdolność do masowej dystrybucji szczepionek i leków podczas pandemii.
EnglishThe political debate on the new proposals has begun and what the end result will be is, as yet, impossible to predict.
Rozpoczęła się debata polityczna nad nowymi propozycjami, a obecnie nie da się jeszcze przewidzieć rezultatu końcowego.