EN to enjoy
volume_up
[enjoyed|enjoyed] {verb}

It must enjoy the European perspective in a regional context.
Musi cieszyć się perspektywą europejską w kontekście regionalnym.
Consumers have a right to enjoy agricultural products in the EU without concern and without compunction.
Konsumenci mają prawo, aby w UE cieszyć się produktami bez obaw i skrupułów.
The future instrument will need to be sufficiently robust and must enjoy strong credibility in the markets.
Przyszły instrument musi być wystarczająco solidny i cieszyć się dużą wiarygodnością na rynkach.
There's something very appealing about the exactitude of science that I really enjoy.
To jest coś bardzo interesujące - dokładność nauki, naprawdę to lubię.
Many people in the European Union enjoy online gambling.
Wiele osób w Unii Europejskiej lubi gry hazardowe online.
ZK: This is something that Keith and I really enjoy doing.
ZK: To jest coś, co Keith i ja naprawdę lubimy robić.
to enjoy
volume_up
zażywać {ipf. v.} (doznać)
to enjoy
volume_up
zażyć {vb} (doznać)
to enjoy

Synonyms (English) for "enjoy":

enjoy

Context sentences for "to enjoy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) (Applause) This is there for every child, and every child can enjoy this.
To jest przeznaczone dla każdego dziecka, każde dziecko może się tym cieszyć.
EnglishI would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.
Pragnę podkreślić, że w Rumunii oficjalnie uznawanych jest 18 wyznań religijnych.
EnglishFreedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
Wolność słowa ma wartość tylko wówczas, gdy przysługuje także przeciwnikom politycznym.
EnglishHowever, we do wish for the world around us to enjoy political and economic stability.
Chcemy jednak, by świat wokół nas cieszył się polityczną i gospodarczą stabilnością.
EnglishOur citizens enjoy prospects that our forefathers could only have dreamed of.
Nasi obywatele cieszą się perspektywami, o jakich nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć.
EnglishThe perpetrators of these acts committed in May 2006 still enjoy complete impunity.
Sprawcy tych czynów popełnionych w maju 2006 roku cieszą się nadal zupełną bezkarnością.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
No i jak nic z tego nie wyjdzie, może sobie odlecieć na wesołą fiestę.
EnglishTo enjoy being deceived, an audience must first suspend its disbelief.
Żeby oszukiwany miał przyjemność, widownia musi najpierw zawiesić niedowierzanie.
EnglishThey wear uniforms and enjoy the support of a former government minister.
Noszą oni mundury i cieszą się poparciem byłego ministra rządu węgierskiego.
English. - (PL) Health is one of the greatest blessings a human being can enjoy in life.
na piśmie. - (PL) Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości w ludzkim życiu.
EnglishThey should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.
Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.
EnglishYou enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
Przedsiębiorcy i konsumenci mają zapewniony taki sam poziom ochrony we wszystkich krajach UE.
EnglishWe have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.
Bawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.
EnglishThere's something very appealing about the exactitude of science that I really enjoy.
To jest coś bardzo interesujące - dokładność nauki, naprawdę to lubię.
EnglishWe have a moral duty to ensure that everyone can enjoy these rights.
Mamy moralny obowiązek dopilnowania, aby wszyscy mogli z tych praw korzystać.
EnglishHowever, there are still five Member States which do not yet enjoy visa-free travel to the US.
Obowiązek uzyskania wizy USA wciąż jednak dotyczy pięciu państw członkowskich.
EnglishUnfortunately, the following items do not enjoy sufficient support from other groups:
Niestety następujące zagadnienia nie uzyskały dostatecznego poparcia ze strony innych grup:
EnglishFor this reason, I believe this will enjoy the wholehearted support of our group.
Dlatego uważam, że spotka się to z pełnym poparciem naszej grupy.
EnglishMadam President, it seems we will all live longer but enjoy fewer grandchildren.
Pani przewodnicząca! Wydaje się, że wszyscy będziemy żyć dłużej, ale będziemy mieć mniej wnuków.
EnglishThis will allow us to enjoy much greater benefits, while easing the environmental impact.
Pomoże to nam uzyskać znacznie większe korzyści oraz zoptymalizować wpływ na środowisko.