"to entitle" translation into Polish

EN

"to entitle" in Polish

EN

to entitle [entitled|entitled] {verb}

volume_up
to entitle (also: to headline)
We must launch a pan-European campaign entitled 'Do you know where your child is now?'.
Musimy zainicjować ogólnoeuropejską kampanię zatytułowaną "Czy wiesz, gdzie jest teraz Twoje dziecko?”.
2. Communication entitled 'Improving competences for the 21st Century: an Agenda for European Cooperation on Schools';
2. komunikat zatytułowany "Rozwijanie kompetencji na miarę XXI wieku: plan europejskiej współpracy w zakresie szkół”;
The Commission adopts a Green Paper entitled "Education, Training and research: the obstacles to Trans-national mobility".
Komisja przyjmuje zieloną księgę zatytułowaną „Kształcenie, szkolenie i badania: przeszkody w mobilności transnarodowej".
That and the other points in our letter entitle us to ask a fundamental question.
Ta sprawa i inne kwestie podniesione w Waszym piśmie upoważniają nas do zadania zasadniczego pytania.
Sovereignty does not entitle you to throttle your own people.
Suwerenność nie upoważnia was do mordowania własnego narodu.

Context sentences for "to entitle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat and the other points in our letter entitle us to ask a fundamental question.
Ta sprawa i inne kwestie podniesione w Waszym piśmie upoważniają nas do zadania zasadniczego pytania.
EnglishSovereignty does not entitle you to throttle your own people.
Suwerenność nie upoważnia was do mordowania własnego narodu.
EnglishHowever, that does not entitle it to use creative budgeting techniques to create available margins.
Jednakże, nie uprawnia jej to do używania kreatywnych technik budżetowania w celu stworzenia dostępnych marginesów.
EnglishSelf-determination, and even an absolute majority, do not entitle any government to deny universal values.
Samostanowienie, a nawet bezwzględna większość, nie uprawniają żadnego rządu do odrzucania uniwersalnych wartości.
EnglishIt is therefore not an acceptable solution to hold new elections, as that would entitle the military junta to use force.
Dlatego też przeprowadzenie nowych wyborów nie jest rozwiązaniem możliwym do przyjęcia, gdyż to upoważniłoby juntę wojskową do użycia siły.
EnglishJust because the Member States want to see economic growth and less public debt, that does not entitle us to let our priorities go to waste.
Tylko dlatego, że państwa członkowskie chcą wzrostu gospodarczego i zmniejszenia długu publicznego, nie jesteśmy upoważnieni do wyrzucenia naszych priorytetów do kosza.
EnglishSuch a move would entitle them to claim their salaries and expenses before they are entitled to vote, and I believe, as a matter of principle, that that is wrong.
Takie rozwiązanie dałoby im prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków jeszcze przed przyznaniem im prawa do głosowania i sądzę, że jest to niewłaściwe dla zasady.
EnglishParliament demands complete transparency with regard to the negotiations under way, as well as respect for the treaties, which entitle it to receive the same information as the Council.
Parlament domaga się pełnej przejrzystości trwających negocjacji oraz poszanowania traktatów, które dają mu prawo dostępu do takich samych informacji, jak Radzie.