EN essentials
volume_up
{plural}

essentials (also: bases, basics, elements, grounds)
So if life could be established out there, it would have all the essentials -- chemistry and sunlight -- everything that's needed.
Więc gdyby wyłoniło się tam życie, miałoby podstawy: chemię i światło słoneczne, wszystko, co potrzeba.
essentials

Context sentences for "essentials" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe essentials were all there -- all the things that make these machines run.
Podstawowe elementy już istniały – – wszystko, co umożliwia działanie tych maszyn.
EnglishOver their shoulders are slung bags or small rucksacks, just the bare essentials.
Nieśli torby, niewielkie plecaki, tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
EnglishHaiti needs help and the basic essentials a lot more quickly than was the case last year.
Haiti potrzebuje pomocy i podstawowych artykułów zdecydowanie szybciej, niż w zeszłym roku.
EnglishThis will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
Pozwoli to Czerwonemu Krzyżowi na dostarczenie namiotów, koców, wody pitnej i podstawowego sprzętu.
EnglishEssentials such as sugar, cooking oil and bread are now obtainable only on the black market.
Artykuły pierwszej potrzeby, takie, jak cukier, olej i chleb są obecnie dostępne wyłącznie na czarnym rynku.
EnglishI believe that we must concentrate on the essentials.
Jestem przekonany, że musimy skupić się na sprawach zasadniczych.
EnglishSimplification will not mean being lax, but sticking to the essentials.
Uproszczenie procedur nie będzie oznaczało niedbałości i ślamazarności, lecz skupienie się na tym, co najważniejsze.
EnglishI accept the essentials of the various speeches and the issues raised correspond perfectly to my convictions.
Popieram istotę poszczególnych wypowiedzi, jako że omawiane kwestie są zgodne z moimi przekonaniami.
EnglishFor more information, see The Essentials of Google Search.
Aby wrócić do standardowego widoku wyników wyszukiwania, kliknij link Widok sieci. ~~~ Aby zawęzić wyszukiwanie:
EnglishAnd its core features retain the essentials.
A jego podstawowe aspekty zachowują zasadnicze założenia.
EnglishLet's see how powerful just one of these essentials can be.
To rzecz podstawowa a działa wspaniale.
EnglishTo put it harshly, to us, to the European Union, stripped down to its bare essentials, what does this mean?
Mówiąc wprost, co to oznacza dla nas, dla Unii Europejskiej, jeżeli skupimy się na kwestiach absolutnie podstawowych?
EnglishI should like to mention three essentials.
Chciałabym wspomnieć trzy zasadnicze elementy.
EnglishFreight transport logistics is such a broad subject that it is not always easy to confine oneself to essentials.
Logistyka transportu towarowego jest tak szerokim tematem, że nie zawsze łatwo jest skupić się na rzeczach podstawowych.
EnglishHowever, we should also call on governments of poorer countries to consider doing the same for basic essentials.
Jednak powinniśmy też wezwać rządy biedniejszych krajów do rozważenia podobnych działań w stosunku do podstawowych rzeczy.
EnglishThe amendment by Mr Weber, Amendment 81, does indeed state all the essentials; this Commission proposal is not a good one.
Poprawka 81, zgłoszona przez pana posła Webera, faktycznie dotyczy kwestii zasadniczej; ten wniosek Komisji nie jest dobry.
EnglishBecause the siege has still not been lifted and crossings are still closed, it is very difficult to get essentials to the people.
Ponieważ oblężenia nie przerwano i punkty graniczne są nadal zamknięte, trudno jest dostarczyć tym ludziom artykuły pierwszej potrzeby.
EnglishI am convinced that it would sometimes be good for Europe if we were to set genuine priorities and restrict ourselves to the essentials.
Jestem przekonany, że wytyczanie autentycznych priorytetów i skupianie się na tym, co najważniejsze, byłoby czasami dobre dla Europy.
EnglishI think that administrative formalities must be reduced to the bare essentials, not only at EU level, but at Member State level too.
Moim zdaniem formalności administracyjne należy ograniczyć do absolutnego minimum nie tylko na szczeblu UE, ale również na szczeblu państw członkowskich.
English(PL) Mr President, the protection of water resources, water ecosystems and drinking water is one of the essentials of environmental protection.
- (PL) Panie przewodniczący! Ochrona zasobów wodnych, ekosystemów wodnych oraz wody pitnej to jeden z fundamentów ochrony środowiska naturalnego.