"excess" translation into Polish

EN

"excess" in Polish

EN excess
volume_up
{noun}

Excess of fluid, usually in the legs (peripheral oedema)
Nadmiar płynów, na ogół w nogach (obrzęk obwodowy)
excess fluid in the body (oedema); swelling of the arms and legs (peripheral oedema)
nadmiar wody w organizmie (obrzęki); obrzęki kończyn górnych i dolnych (obrzęki obwodowe),
Over time, the excess iron can damage important organs such as the heart or liver.
Z czasem nadmiar żelaza może doprowadzić do uszkodzenia ważnych narządów, takich jak serce lub wątroba.
excess (also: surplus, overplus)
And as the wind starts dying down, any excess energy will be diverted back into the house -- the lights never go out.
Gdy zaś wiatr cichnie, nadwyżka energii będzie kierowana z powrotem do domu -- światła nigdy nie gasną.
We have this incredible excess capacity.
Mamy tę niesamowitą nadwyżkę potencjału.
(Laughter) (Applause) When the wind is blowing, any excess energy coming from the windmill is diverted into the battery.
. ~~~ (Śmiech) (Oklaski) Kiedy wiatr wieje, nadwyżka energii z wiatraka jest kierowana do baterii.
excess (also: lap of luxury)
excess (also: prank, acting up)
excess (also: blip, jump, leap, fling)
excess (also: riot)
In both cases, we are talking about excesses from certain politicians who regard themselves as being above the law.
W obydwu przypadkach jesteśmy świadkami ekscesów ze strony określonych polityków, którzy uważają się za osoby stojące ponad prawem.
Is resolute action genuinely being taken to deal with the radical factions' excesses and the massacres of Christians and Muslims?
Czy naprawdę podejmuje się zdecydowane działania w celu poradzenia sobie z ekscesami ze strony radykalnych frakcji oraz rzeziami chrześcijan i muzułmanów?
We need it so that we can put a stop once and for all to highly speculative excesses.
Potrzebujemy go, aby raz na zawsze położyć kres wszelkim spekulacyjnym ekscesom.
excess (also: glut, overload, crapulence)

Context sentences for "excess" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis initiative encompasses 14 countries with a population in excess of 200 million.
Omawiana inicjatywa obejmuje 14 krajów o łącznej populacji powyżej 200 milionów.
EnglishThis helps to correct the iron overload and prevent damage due to excess iron.
Ułatwia to usunięcie nadmiaru żelaza i zapobiega związanym z nim uszkodzeniom.
EnglishThis agreement establishes the possibility of catching their excess fish.
Przedmiotowa umowa daje możliwość poławiania nadmiaru ryb na wodach tego kraju.
EnglishA small amount of baby oil may also be used to remove any excess residue.
Powinno to ułatwi usuni cie resztek pozostaj cych na skórze po usuni ciu plastra.
EnglishA levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.
Przy stawce w wysokości 0,05 % przyniesie on dochód powyżej 200 miliardów euro.
EnglishHowever, repeated blood transfusions can cause a build-up of excess iron.
Jednak wielokrotne transfuzje krwi mogą powodować nadmierne gromadzenie się żelaza.
EnglishIn excess of another 20 relating to a wide range of topics are also under discussion.
Ponadto omawianych jest 20 kolejnych, które dotyczą bardzo wielu tematów.
EnglishThis fact can be directly linked to excess weight gain by our doctors.
Nasi lekarze wiążą ten fakt bezpośrednio z nadmiernym przybieraniem na wadze.
EnglishOur citizens have far in excess of 200 million cars - and you and I all drive them.
Nasi obywatele mają ponad 200 milionów samochodów - i wszyscy nimi jeździmy, i ja i państwo.
Englishif you drink alcohol to excess (either every day or only from time to time)
jeśli pacjent spożywa nadmierne ilości alkoholu (albo codziennie, albo od czasu do czasu),
EnglishInjecting diluent directly onto the powder will cause excess foaming.
Wstrzyknięcie rozcieńczalnika bezpośrednio na proszek spowoduje nadmierne spienienie.
EnglishInjecting solvent directly onto the powder will cause excess foaming.
Wstrzyknięcie rozpuszczalnika bezpośrednio na proszek spowoduje nadmierne spienienie.
EnglishOf those, 800 have a debt ratio in excess of 80%, and 20% have a debt ratio of 100% or more.
Poziom zadłużenia 800 spośród nich wynosi 80 %, a 20 % - co najmniej 100 %.
EnglishRomania is not one of the states with a large number of deposits in excess of EUR 50 000.
Rumunia nie należy do państw o dużej liczbie depozytów przekraczających 50 tysięcy euro.
Englisha condition called lactic acidosis (excess of lactic acid in your blood) due to metformin,
stan zwany kwasicą mleczanową (nadmierna ilość kwasu mleczanowego we krwi), szczególnie
EnglishIn some cases, Member States have to bear costs in excess of EUR 1 million.
W niektórych przypadkach państwa członkowskie muszą ponieść koszty przekraczające milion euro.
Englishcimetidine (to treat excess stomach acid and stomach ulcers);
cymetydyna (stosowana w leczeniu nadmiernej kwasowości żołądka lub wrzodów żołądka)
EnglishAny time perspective in excess has more negatives than positives.
Dominacja jednej z perspektyw czasu zawsze oznacza więcej wad niż zalet.
EnglishDoses in excess of the maximum recommended dose (4.5 g per day (7 tablets)) have not been tested.
Nie badano dawek przekraczających maksymalną zalecaną dawkę 4, 5 g na dobę (7 tabletek).
EnglishThe customs services deal with in excess of 100 million customs declarations.
Służby celne rozpatrują ponad 100 mln deklaracji celnych.