"exclusive" translation into Polish

EN

"exclusive" in Polish

EN exclusive
volume_up
{adjective}

exclusive (also: high-end, select, upscale, clubby)
This is the most exclusive electorate in Europe - 736 MEPs get to decide who will run the continent.
Jest to najbardziej ekskluzywny elektorat w Europie - 736 posłów do Parlamentu Europejskiego decyduje o tym, kto będzie sprawował rządy na kontynencie.
The safety net should be open so that both convergence and solidarity, which is ESM, may be inclusive and not exclusive.
Siatka bezpieczeństwa powinna mieć charakter otwarty, by oparty na konwergencji i solidarności europejski mechanizm stabilności mógł być inkluzyjny, a nie ekskluzywny.
So, something which in [the] '50s, '60s was very exclusive has now become, interestingly, quite inclusive.
Coś, co w latach 50-tych, 60-tych było bardzo ekskluzywne teraz stało się, interesująco, całkiem globalne.
exclusive (also: sole)
The European Union has been and will continue to be the quasi-exclusive donor to Mercosur integration.
Unia Europejska wnosiła i będzie wnosić quasi-wyłączny wkład w integrację Mercosuru.
Nie jest to handel wyłączny.
Such exclusive or partially exclusive licences shall be granted on a normal commercial basis.
Wyłączne lub częściowo wyłączne licencje podlegają wykonaniu na zwykłych zasadach handlowych.
exclusive
exclusive
The problem is a result of what is known as exclusive development.
Ten problem wynika z praktyki zwanej opracowaniem na wyłączność.
The current practice in the EU is based on exclusive development, which means that each company retains the ownership rights in respect of the new ideas it generates.
Aktualna praktyka w UE opiera się na opracowywaniu na wyłączność, co oznacza, że każda firma zachowuje prawa własności do opracowywanych przez siebie nowych pomysłów.

Synonyms (English) for "exclusive":

exclusive

Context sentences for "exclusive" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs has been said on many occasions, natural disasters are not exclusive to Greece.
Jak wielokrotnie stwierdzono, klęski żywiołowe zdarzają się nie tylko w Grecji.
EnglishThe objectives stated in the report and its justification are mutually exclusive.
Cele wskazane w sprawozdaniu, jego uzasadnienie wzajemnie się wykluczają.
EnglishTaxation of companies is the exclusive responsibility of each Member State.
Opodatkowanie przedsiębiorstw leży wyłącznie w gestii państw członkowskich.
EnglishHowever, the oceans and the concept of globalisation are not mutually exclusive.
Jednak oceany i pojęcie globalizacji wzajemnie się nie wykluczają.
EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
W sprawozdaniu zwraca się uwagę na ogromne znaczenie dla Europy wyłącznych stref ekonomicznych.
EnglishThey get the exclusive property rights to control the drug-selling.
Mają wyłączność na sprzedaż narkotyków, gdzie towar i marketing firmuje gang.
EnglishNo one must have exclusive rights to exploit Atlantic fish resources.
Nikomu nie może przysługiwać wyłączne prawo do eksploatacji zasobów rybnych Atlantyku.
EnglishSince the Treaty of Lisbon, investment has been an area of exclusive EU competence.
Od chwili wejścia w życie traktatu lizbońskiego inwestycje należą do wyłącznych kompetencji UE.
EnglishUnder the CFP, control and enforcement are the exclusive competence of the Member States.
Kontrola i egzekwowanie prawa w ramach WPRyb leżą w wyłącznej gestii państw członkowskich.
EnglishThe teams showed that these interests are not mutually exclusive, even in times of crisis.
Zespoły te pokazały, że te interesy się wzajemnie nie wykluczają nawet w czasach kryzysu.
EnglishWe will have 12 levers: 12 specific but not exclusive proposals.
Ustanowimy 12 dźwigni: będzie to 12 konkretnych, ale nie jedynych propozycji.
EnglishThis is not a full or exclusive list; other aspects could be discussed too.
Nie jest to pełna ani też zamknięta lista tematów. Istnieje możliwość poruszenia innych kwestii.
EnglishAfrica is no longer the exclusive territory of Europe and that is very good.
Dobrze, że Afryka nie jest terytorium zamkniętym dla Europy.
EnglishThe two are not mutually exclusive: neither group can function without the help of the other.
Te dwie grupy nie wykluczają się wzajemnie: żadna grupa nie może działać bez pomocy drugiej.
EnglishI feel that protecting the environment and security of energy supplies are not mutually exclusive.
Ochrona środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wzajemnie się wykluczają.
EnglishSuch exclusive or partially exclusive licences shall be granted on a normal commercial basis.
Wyłączne lub częściowo wyłączne licencje podlegają wykonaniu na zwykłych zasadach handlowych.
EnglishThe Treaty of Lisbon brought foreign direct investment (FDI) under exclusive EU competence.
Traktat z Lizbony powierzył bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wyłącznej kompetencji UE.
EnglishThe Treaty of Lisbon provides for exclusive EU competence in the area of foreign direct investment (FDI).
Zgodnie z traktatem lizbońskim BIZ wchodzą teraz w zakres wyłącznej kompetencji UE.
EnglishSuch exclusive or partially exclusive licences shall be granted on a normal commercial basis.
Postanowienia w sprawie wymiany informacji z Republiką Portugalską w dziedzinie energii jądrowej
EnglishOur position is that the two things must not be mutually exclusive.
W naszej opinii te dwie rzeczy nie mogą się wzajemnie wykluczać.