EN exhaust
volume_up
{noun}

exhaust (also: exhaust fumes, traffic fumes)
One thing is clear, and that is that noise and exhaust gases are to the detriment of both people and nature.
Jedno jest jasne: to, że hałas i spaliny szkodzą zarówno ludziom, jak i naturze.
exhaust (also: expiration)
exhaust

Context sentences for "exhaust" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis directive deals with exhaust emissions from diesel engines installed in tractors.
Dyrektywa dotyczy emisji spalin z silników wysokoprężnych montowanych w ciągnikach.
EnglishAnd here's a line of text that actually evolves from the exhaust of a scooter zipping across the page.
A tutaj mamy linijkę tekstu, która powstała po przejechaniu przez stronę skutera.
EnglishUnfortunately, these two cases do not exhaust the list of phobias.
Niestety te dwa przypadki nie wyczerpują katalogu fobii.
EnglishMy group is in favour of the internalisation of external costs, and specifically exhaust emissions and noise.
Moja grupa popiera internalizację kosztów zewnętrznych, szczególnie emisji spalin i hałasu.
EnglishThey do not exhaust resources and they support local development.
Nie wyczerpują zasobów, a wspierają rozwój lokalny.
EnglishBut, of course, this does not exhaust our agenda.
Jednak oczywiście nie jest to jedyny punkt naszego programu prac.
EnglishFrom playing with it, they learn some basic principles about fire, about intake, about combustion, about exhaust.
Bawiąc się nim, dzieci uczą się podstawowych praw, uczą się o zużyciu tlenu, procesie spalania i spalinach.
EnglishWe will not exhaust this debate in a few minutes.
Tej debaty nie zakończymy w ciągu kilku minut.
EnglishHow else can it happen that CO2 emissions from exhaust pipes are penalised 24 times more heavily than emissions from chimneys?
Jak to może być, że za emisje CO2 z rur wydechowych ponosi się karę 24 razy wyższą niż za emisję z kominów?
EnglishIt also means that we are going to exhaust the margins from our fund possibilities to give them funding in order to compensate them.
Oznacza to także, że zamierzamy wykorzystać nasze nadwyżki finansowe, by zapewnić środki finansowe na odszkodowania.
EnglishIf you look at the air pollution health effects, this is the number of deaths per year in 2020 just from vehicle exhaust.
Jeśli popatrzycie na zdrowotne efekty zanieczyszczenia powietrza, to jest liczba zgonów na rok w 2020 tylko od spalin samochodowych.
EnglishI voted for document 2010/0261 on the codification of the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles.
Głosowałem za dokumentem 2010/0261 w sprawie kodyfikacji dopuszczalnych poziomów hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych.
EnglishFurthermore, crops which grow in the vicinity of heavily used roads would be much less exposed to pollution from exhaust fumes.
Także uprawy znajdujące się w obszarze dróg często uczęszczanych byłyby znacznie mniej narażone na zanieczyszczenie spalinami.
EnglishThe stricter exhaust emission standards for goods vehicles, for which we had had such high hopes, were inadequate.
Bardziej rygorystyczne normy emisji spalin w odniesieniu do samochodów ciężarowych, z którymi wiązaliśmy tak duże nadzieje, są niewystarczające.
EnglishThere's a very thin blue line of exhaust that sort of runs through this thing that would be kind of the trail that holds it all together.
Widzicie tam cieniutką błękitną linię wyziewów przebiegającą przez to coś, która będzie niejako szlakiem trzymającym to razem.
EnglishWe realised that the lack of cohesion among Europeans would rapidly lead us to exhaust the European Union's credibility on the international stage.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że brak jedności w Europie szybko podkopałby wiarygodność Unii Europejskiej na scenie międzynarodowej.
EnglishTo come to the point, we are all aware that road traffic consumes a great deal of energy and emits huge volumes of exhaust fumes throughout Europe.
Wracając jednak do tematu, wszyscy jesteśmy świadomi, że ruch uliczny wymaga wielkich nakładów energii i emituje olbrzymie ilości spalin w całej Europie.
EnglishMy group agrees with the other groups that exhaust emissions and noise should be taken account of in the external costs and in the charging thereof.
Moja grupa zgadza się z innymi grupami, że w kosztach zewnętrznych i przy pobieraniu opłat z ich tytułu należy uwzględnić emisje spalin i hałas. Ale zatory?
EnglishThis proposal relates to the straightforward codification of the existing laws on the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles.
Projekt ten dotyczy prostego ujednolicenia już obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych.
EnglishWe will do our best in order to exhaust our funding margins to make it possible for them to have better gear and to improve the selectivity of their gear.
Zrobimy, co w naszej mocy, by wykorzystać nasze nadwyżki i umożliwić im pozyskanie lepszych narzędzi oraz poprawienie kryteriów doboru narzędzi połowowych.