EN extract
volume_up
{noun}

extract (also: excerpt)
It is important to ensure that extracts from criminal records are easy to understand and that the information contained in them is put to proper use.
Ważne jest żeby wypisy z rejestrów karnych były łatwe do zrozumienia i żeby informacje w nich zawarte zostały użyte w właściwym celu.
Exchanges of information extracted from criminal records (vote)
Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich (głosowanie)
Exchanges between the Member States of information extracted from the criminal record (
Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi (
extract (also: bit, excerpt, length)
Earlier, Martin Schulz quoted an extract from one of these hollow declarations by the G20.
Martin Schulz wcześniej zacytował fragment jednej z tych pustych deklaracji przyjętych przez grupę G-20.
Here is the extract: 'We would like to thank you for your efforts and the attention that you have given to the case of our mother Sakineh.
Oto fragment: "Chcielibyśmy wam podziękować za wysiłki i uwagę, jaką poświęciliście sprawie naszej matki Sakineh.
This sounds like an extract from a UK Independence Party report on the European Constitution - sorry, I mean the Lisbon Treaty.
Brzmi to jak fragment sprawozdania Partii Jedności Zjednoczonego Królestwa dotyczący Konstytucji Europejskiej - przepraszam, to znaczy traktatu z Lizbony.
extract (also: compromise, exception)
In vivo, ibandronic acid prevents experimentally-induced bone destruction caused by cessation of gonadal function, retinoids, tumours or tumour extracts.
W warunkach in vivo kwas ibandronowy przeciwdziała niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, guzy lub wyciągi z guza.
In vivo, ibandronic acid prevents bone destruction experimentally induced by cessation of gonadal function, retinoids, tumours or tumour extracts.
W badaniach in vivo kwas ibandronowy zapobiega destrukcji kości wywoływanej doświadczalnie poprzez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, nowotwory czy wyciągi z tkanek nowotworowych.
In vivo, ibandronic acid prevents experimentally-induced bone destruction caused by cessation of gonadal function, retinoids, tumours or tumour extracts.
W badaniach in vivo kwas ibandronowy zapobiega destrukcji kości wywoływanej doświadczalnie poprzez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, nowotwory czy wyciągi z tkanek nowotworowych.
extract
I ekstrakt z soi.
ekstrakt słodowy jęczmienia
extract (also: fragment, passage, snippet)

Context sentences for "extract" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd they're looking for ways to extract value out of every purchase that they make.
I patrzą na każdą możliwość wydobycia wartości z każdej zakupionej rzeczy.
EnglishAnd then you extract them out of the ground, and sell them on the open marketplace.
I które odbieramy następnie ziemi i sprzedajemy na wolnym rynku.
EnglishThe important consideration is to extract them in an environmentally friendly way.
Ważne jest ich pozyskiwanie w sposób przyjazny dla środowiska.
EnglishYou need to survey all feet and extract the principles of how they work.
Musicie przejrzeć wszystkie stopy i odnaleźć zasady ich działania.
EnglishAnd we're using a natural extract within the same dosage window as a pure pharmaceutical.
Używamy naturalnego wyciągu w tej samej dawce, co czystego leku.
EnglishSo, how to extract this order of narrative from this larger story?
Jak możemy uzyskać taki porządek relacji z tej większej historii?
EnglishHere, we've got a protocell to extract carbon dioxide out of the atmosphere and turn it into carbonate.
Tutaj mamy protokomórkę, która pobiera dwutlenek węgla z atmosfery i przetwarza w węglan.
EnglishFor PDF files, we only look at the first 10 pages when searching for text to extract.
W przypadku plików PDF podczas wyszukiwania tekstu do wydzielenia sprawdzanych jest tylko pierwsze 10 stron.
EnglishThey take the sediment itself, they extract the oil from it,
Ale nowa fala paleontologów, moich studentów, gromadzi biomarkery.
EnglishCan you extract from Chris another minute and a half for me, because I have a video I have to show you.
Wykradniecie Chrisowi dla mnie jeszcze półtorej minuty? ~~~ Bo chciałem Wam pokazać ten film.
EnglishBut we've got to extract from them enough information to make sure we're doing the right thing."
Liczy się wyłącznie zdanie przyszłych użytkowników.
EnglishA few monopolies can now extract unprecedented profits from what was previously under common ownership.
Kilka monopoli może obecnie osiągać bezprecedensowe zyski z tego, co przedtem było wspólną własnością.
EnglishIn the 1930s we got 100 units of energy back for every one that we put in to extract it.
W latach 30-tych otrzymywaliśmy zwrot w wysokości 100 jednostek energii za każdą jednostkę jaką zainwestowano w wydobycie ropy.
EnglishThe mission is to safely extract the hostage.
Misja polega na bezpiecznym wydostaniu zakładnika.
EnglishIt is time for us to acknowledge that the folly of racing to extract oil anywhere and at any cost is behind us.
Nadszedł czas, abyśmy uznali, iż szaleństwo wyścigu o wydobywanie ropy w każdym możliwym miejscu i za wszelką cenę jest już za nami.
EnglishThey are powered only by the energy they can extract from the atmosphere -- an atmosphere nature stirs up by solar energy.
Napędzane są jedynie przez energię którą mogą zaczerpnąć z atmosfery -- a atmosfera jest napędzana przez energię słoneczną.
EnglishMaybe they could extract carbon dioxide.
Może mógłby wiązać dwutlenek węgla.
EnglishUse the rich snippets testing tool to make sure that Google can read and extract your marked-up data.
Użyj narzędzia do testowania opisów rozszerzonych, by się upewnić, że wyszukiwarka Google poprawnie odczytuje i wyodrębnia otagowane informacje.
EnglishUsing a variety of techniques, the ECB can analyse financial prices to extract the markets' implicit expectations for future price developments.
EBC stosuje różne techniki analityczne, by na podstawie cen aktywów finansowych poznać te oczekiwania.
EnglishPatients are provided with capped polypropylene syringes and instructed to extract 0.5 ml of solution into the syringe.
Pacjenci otrzymują strzykawki z polipropylenu zabezpieczone kapturkiem ochronnym z zaleceniem pobierania 0, 5 ml roztworu z fiolki.