"fabric" translation into Polish

EN

"fabric" in Polish

EN fabric
volume_up
{noun}

fabric (also: cloth, content, data, material)
And we've been working to try to improve everything from the fabric to the format and structure and aesthetics.
Pracowaliśmy też nad usprawnieniem wszystkiego od materiału do formatu i struktury oraz estetyki.
There was a new, almost abstract set and artistically stylised costumes with fabrics from India.
Zaprojektowano nową, prawie abstrakcyjną scenografię i stylizowane kostiumy z indyjskich materiałów.
And this was the first prototype in Korea, as we're dealing with a dynamic envelope, and then the same characteristic of the fabric.
To był prototyp w Korei, mieliśmy do czynienia z dynamicznym pokryciem i taką samą charakterystyką materiału.
fabric (also: cloth, web)
Sama tkanina waży 2 tony.
In two dimensions, if you make, like, a fabric out of them, they're 30 times stronger than Kevlar.
W dwóch wymiarach, jako tkanina są 30 razy silniejsze niż Kevlar.
This challenge is part of the fabric of our whole civilization.
To wyzwanie jest częścią tkaniny naszej całej cywilizacji.
These are measures designed to protect SMEs, stimulate our economic and productive fabric, and boost employment.
Są to środki mające na celu zapewnienie MŚP ochrony, rozwoju struktury gospodarczej i struktur produkcji oraz zwiększenia zatrudnienia.
Such movements frequently result in signs of breakdown both socially and environmentally and in the productive fabric.
Powoduje to występowanie kryzysów społecznych i środowiskowych oraz załamywanie się struktur produkcji.
Europe must fight to maintain the extensive industrial fabric on which SMEs and services to businesses are dependent.
Europa musi walczyć o otrzymanie rozbudowanych struktur przemysłowych, od których zależą losy MŚP oraz usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw.

Synonyms (English) for "fabric":

fabric

Context sentences for "fabric" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd you can get this kind of vast fabric of humanity, in which we're all embedded.
I można uzyskać tego rodzaju ogromną tkaninę ludzkości, w którą wszyscy jesteśmy wrośnięci.
EnglishSo it's very unlikely that you got the same fabric, the same circuitry.
Więc jest mało prawdopodobne, że macie tę samą strukturę, te same obwody.
EnglishTime is short: the fabric of the country is disintegrating as we speak.
Jest mało czasu: gdy my tu debatujemy, tkanka kraju rozkłada się.
EnglishIn that headset you have fabric sensors on your forehead and above the ear.
W tej opasce są umieszczone czujniki na czole i nad uchem.
EnglishIt is strategic for the whole of Europe's industrial fabric.
Ma on znaczenie strategiczne dla całej europejskiej tkanki przemysłowej.
EnglishAnd when you think of the fabric of the brain, the structure, how is it built?
Można powiedzieć, że obwody te stanowią materię mózgu.
EnglishWhat I'm going to show you are the astonishing molecular machines that create the living fabric of your body.
Pokażę wam zdumiewające maszyny molekularne budujące żywą tkankę naszych ciał.
EnglishBut deeply tucked into the fabric of space itself, the idea is there could be more dimensions, as we see there.
Przestrzeń może kryć więcej wymiarów. ~~~ Przestrzeń może kryć więcej wymiarów.
EnglishA well-designed video game will seamlessly weave the user into the fabric of the virtual experience.
Dobrze zaprojektowana gra wideo płynnie wplecie użytkownika w tworzywo wirtualnego przeżycia.
EnglishTerrorism is an attack against us all: it attacks the very fabric of our democratic society.
Terroryzm to atak wymierzony w nas wszystkich: to atak w strukturę naszego demokratycznego społeczeństwa.
EnglishDestruction of the fine fabric of society, of its solidarity.
Niszczenie delikatnej tkanki społeczeństwa, jego solidarności.
EnglishThis challenge is part of the fabric of our whole civilization.
To wyzwanie jest częścią tkaniny naszej całej cywilizacji.
EnglishI say that to illustrate how important thread and fabric are.
Mówię to, aby uświadomić, jak ważne są nitki i materiały.
EnglishFor instance, here they are laying down the balloon fabric behind, which is eventually going to be filled up with helium.
Na przykład tutaj kładą tkaninę na balon w tyle, którą potem napełni się helem.
EnglishTerrorism is an act of war on the fabric of our society.
Terroryzm to akt wojny wobec struktury naszego społeczeństwa.
EnglishOther ingredients: polyisobutylene, polybutene, lauryl lactate, crospovidone, non-woven-polyester fabric
Substancje pomocnicze: krospowidon, poliizobutylen, polibutylen, laurylu mleczan, nietkany poliester.
EnglishBut if there is matter in the environment, such as the Sun, it causes the fabric of space to warp, to curve.
Załóżmy, że przestrzeń jest podłożem wszystkiego, co istnieje.
EnglishAnd we've been working to try to improve everything from the fabric to the format and structure and aesthetics.
Pracowaliśmy też nad usprawnieniem wszystkiego od materiału do formatu i struktury oraz estetyki.
EnglishThis is because of the revolution taking place in the global economy and the social fabric of Europe.
Dzieje się tak ze względu na trwającą właśnie rewolucję światowej gospodarki i tkanki społecznej w Europie.
EnglishIt has more victims than cancer and leaves deep scars on people's psyches and on the fabric of societies.
Przynosi więcej ofiar niż rak i pozostawia głębokie blizny w psychikach ludzi i strukturze społeczeństwa.