"to fall on" translation into Polish

EN

"to fall on" in Polish

EN to fall on
volume_up
{verb}

1. "sb"

to fall on (also: to hector, to fall upon, to raid)
to fall on (also: to fall upon, to raid)

2. "sth"

to fall on (also: to fall upon)
to fall on (also: to grab at, to fall upon)
to shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
by wytrząsnąć popiół, stłumić ciąg potem wracał na górę, rzucić się na łóżko -

Context sentences for "to fall on" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.
W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.
EnglishIf the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.
Jeżeli Rada nie rozwiąże tego problemu, to nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
EnglishThese are measures which should fall under the second pillar and cohesion policy.
To są działania, które powinny być w drugim filarze i w polityce spójności.
EnglishThe economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował także ostry spadek światowego handlu.
EnglishLet us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Przez ostatnich 45 lat utrzymywał się on na stałym poziomie, z lekkim spadkiem o 14%.
EnglishHe was giving a presentation at the Fall Joint Computer Conference in 1968.
Robił prezentacje na Jesiennej Konferencji Połączonych Komputerów w 1968 roku.
EnglishThe greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.
Największe obciążenie jednak poniosłyby słabsze gospodarki nowych państw członkowskich.
EnglishIndeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.
Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.
EnglishBrazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
Brazylia doświadczy teraz skutków kryzysu kredytowego i spadku cen towarów.
EnglishThe fall-out from the financial crisis is still very much evident in Iceland.
W Islandii nadal są bardzo widoczne przykre następstwa kryzysu finansowego.
EnglishA fall in the amount of haemoglobin in the blood (the substance in the red blood cells)
Zmiejszenie zawartości hemoglobiny we krwi (substancji w krwinkach czerwonych)
EnglishThis was compared with a fall of 5.8 mmHg from 99.3 mmHg in those taking placebo.
U pacjentów otrzymujących placebo zaobserwowano spadek o 5, 8 mmHg z poziomu 99, 3 mmHg.
EnglishMedicines that may cause your blood sugar level to fall (hypoglycaemia) include:
Do leków, które mogą powodować zmniejszenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi należą:
Englishdrowsiness, difficulties to fall asleep (insomnia), nervousness, vertigo,
senność, trudności w zasypianiu (bezsenność), nerwowość, zawroty głowy pochodzenia
EnglishIn your report, you also referred to the fall in demand in the agricultural sector.
W swoim sprawozdaniu odniosła się pani do spadku popytu w sektorze rolnym.
EnglishJacques Delors once said: 'One cannot fall in love with a Single Market'.
Jacques Delors powiedział kiedyś: "W jednolitym rynku nie można się zakochać”.
EnglishIn the third, there was an average fall of 0.71 mmol/ l over 44 weeks.
W trzecim badaniu średni spadek w okresie 44 tygodni wynosił ponad 0, 71 mmol/ l.
Englishthe number of white cells and red cells in the blood may fall, the number of platelets
możliwe zmniejszenie liczby krwinek białych i czerwonych, możliwe zmniejszenie liczby
EnglishThe effort made by these fishermen cannot fall on their shoulders alone.
Wysiłki podejmowane przez tych rybaków nie mogą spaść wyłącznie na ich barki.