"feasible" translation into Polish

EN

"feasible" in Polish

EN feasible
volume_up
{adjective}

feasible (also: presumable, probable, realistic)
Members of the Council and the Commission, how feasible is this excellent suggestion?
Zwracam się do Rady i Komisji z pytaniem: jak prawdopodobne jest wprowadzenie w czyn tego znakomitego pomysłu?
There is a real problem here, because for any European citizen who is fleeing a situation, it is perfectly feasible that they may not actually be in possession of such documentation.
To problem nie lada, gdyż jest wielce prawdopodobne, że obywatel europejski uciekający przed zajściami nie będzie akurat miał przy sobie takich dokumentów.
feasible (also: actual, practical, real, viable)
volume_up
realny {adj. m}
I think that this notion is neither feasible nor fair.
Myślę, że pomysł ten nie jest ani realny, ani sprawiedliwy.
Feasible solutions should therefore be pursued in a pragmatic manner.
Realne rozwiązania powinny być więc realizowane w praktyczny sposób.
Finally, I would like to emphasise that only a tax on financial activities would be feasible at European level.
Na koniec chciałabym podkreślić, że na szczeblu europejskim realny byłby jedynie podatek od działalności finansowej.
It is an ambitious, but feasible, plan.
To ambitny, ale wykonalny plan.
I think that this is feasible and can be achieved in a relatively short period of time.
Sądzę, że jest to wykonalne, a cel ten można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie.
These targets set for the Member States are ambitious, but feasible.
Te cele ustalone dla państw członkowskich są ambitne, ale wykonalne.

Synonyms (English) for "feasible":

feasible

Context sentences for "feasible" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst, a thorough analysis of what is feasible, what is good, what has added value.
Po pierwsze, dogłębna analiza tego, co jest wykonalne, dobre, wnosi wartość dodaną.
EnglishThis is not feasible, and this is why we need a larger and ambitious budget.
To niewykonalne. Dlatego właśnie potrzebujemy większego i ambitnego budżetu.
EnglishThe question is whether the six-plus-five rule is feasible at European level.
Pytanie, czy zasada sześć plus pięć jest wykonalna na szczeblu europejskim.
EnglishI think that this is feasible and can be achieved in a relatively short period of time.
Sądzę, że jest to wykonalne, a cel ten można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie.
EnglishProsperity and jobs are not feasible without a secure monetary value.
Nie da się dojść do zamożności i wielu miejsc pracy bez bezpiecznej wartości waluty.
EnglishSo we believe that it will be feasible but we are, of course, looking into this.
Uważamy zatem, że będzie to wykonalne, ale oczywiście zbadamy to.
EnglishNor is the report offering feasible solutions to children's problems.
Sprawozdanie nie przedstawia również możliwych rozwiązań problemów dzieci.
EnglishI hope we will soon see how this will be feasible within a structure of the Commission itself.
Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy, że stanie się to wykonalne w strukturze Komisji.
EnglishThat appears to be technically very feasible and to some extent it is already being done.
Wydaje się to technicznie możliwe i zostało już częściowo zrealizowane.
EnglishAnd so I think it's really quite feasible that happiness does not cost the earth.
To jest sposób na to, by szczęście nie kosztowało Ziemi wiele.
EnglishThe powerful financial speculators rejected it, as did powerful governments, as not feasible.
Potężni spekulanci finansowi oraz potężne rządy uznały go za niemożliwy do wprowadzenia.
EnglishFeasible solutions should therefore be pursued in a pragmatic manner.
Realne rozwiązania powinny być więc realizowane w praktyczny sposób.
EnglishThat said, the EU should definitely continue to look into all feasible options.
Skoro już to powiedziałem, to UE zdecydowanie powinna w dalszym ciągu rozważać wszystkie możliwe opcje.
EnglishThese targets set for the Member States are ambitious, but feasible.
Te cele ustalone dla państw członkowskich są ambitne, ale wykonalne.
EnglishAs the price performance makes new applications feasible, new applications come to the market.
Ale gdy stosunek cena-wydajność sprawia, że nowe produkty są osiągalne pojawią się na rynku.
EnglishIntegration of the Balkan Peninsula without Croatia is not feasible.
Integracja Półwyspu Bałkańskiego bez Chorwacji nie jest możliwa.
EnglishHowever, they must be credible and it must be feasible for these countries to fulfil them.
Muszą one jednak być dla tych krajów wiarygodne i wykonalne.
EnglishHowever, the extent to which this is actually feasible in practice is not absolutely clear in my view.
Jednak dla mnie nie jest całkowicie jasne, w jakim stopniu będzie to możliwe w praktyce.
EnglishIn terms of integration, that would have been a good move, but I don’t think it was feasible.
To byłoby korzystne dla integracji. Ale sądzę, że w momencie zjednoczenia była to rzecz niewykonalna.
EnglishHowever, ideally it should actually be feasible too.
Jednakże chodzi też o to, żeby się domagać czegoś możliwego do zrobienia.