EN fell
volume_up
{noun}

1. general

fell (also: fur, fur coat, pelt)
fell
fell
volume_up
skóra {f} (surowa)

2. British English

fell (also: beacon, hill)
fell (also: hill, mount, mountain, top)
And he delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hanged them in the mountain before Jehovah, and they fell [all] seven together.
I wydał je w ręce Gabaonitów, i powiesili je na górze przed Panem.

3. forestry, American English

fell
Currently the felling of these forests is responsible for 20% of global carbon emissions.
Obecnie wyrąb tych lasów odpowiada za 20% globalnej emisji dwutlenku węgla.

Context sentences for "fell" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd other fell amidst the thorns; and the thorns grew with it, and choked it.
A drugie padło między ciernie; ale ciernie wespół z niem wzrosły, i zadusiły je.
EnglishAnd there fell of Benjamin eighteen thousand men; all these [were] men of valor.
Poległo tedy z Benjamina, osiemnaście tysięcy mężów, wszystko mężów dużych.
EnglishThe report shows that the estimated amount of irregularities fell by 34%.
Z raportu wynika, że szacowana kwota nieprawidłowości zmniejszyła się tu o 34%.
Englishand he fell upon his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
I padł na oblicze swoje u nóg jego, dziękując mu; a ten był Samarytanin.
EnglishAnd other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit a hundredfold.
A drugie padło na ziemię dobrą, a gdy wzeszło, przyniosło pożytek stokrotny.
EnglishFirst Greece fell, now Ireland is falling, and behind them are Portugal and Spain.
Najpierw załamała się Grecja, teraz upada Irlandia, a za nimi są Portugalia i Hiszpania.
EnglishAnidulafungin concentrations fell below the lower limits of quantitation 6 days post-dose.
Stężenie anidulafunginy spadało poniżej mierzalnego limitu 6 dni po podaniu dawki.
EnglishA shell exploded to the right of us, the jack slipped, the car fell on my foot.
Pocisk eksplodował na prawo od nas, podnośnik się ślizgnął, a samochód spadł na moją stopę.
EnglishThe price of vegetables on the Polish market fell by two thirds in the course of a week.
Ceny warzyw na polskim rynku spadły o 2/3 zaledwie w ciągu jednego tygodnia.
EnglishAnd it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber and lay there.
A tak dnia jednego, gdy tam przyszedł, skłonił się do onego gmaszku, i odpoczął tam.
EnglishCompared to 2006, the number of inadmissible complaints fell last year.
W ubiegłym roku, w porównaniu z 2006, spadła liczba skarg niedopuszczalnych.
EnglishOperating results fell to EUR 29 300 (minus 45%) and to EUR 43 000 (minus 18%).
Wyniki operacyjne spadły do 29 300 euro (spadek o 45 %) i do 43 tysięcy euro (spadek o 18 %).
Englishand as he sowed, some [seeds] fell by the way side, and the birds came and devoured them:
A gdy on rozsiewał, niektóre padło podle drogi; i przyleciały ptaki, a podziobały je.
EnglishBanknotes in circulation (liability item 1) fell by EUR 2.3 billion to EUR 892.2 billion.
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
EnglishBanknotes in circulation (liability item 1) fell by EUR 2.1 billion to EUR 894.5 billion.
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
EnglishAnd when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
To usłyszawszy uczniowie, upadli na twarz swoję i bali się bardzo.
EnglishA bomb fell not far from my car -- well, far enough, but big noise.
W pobliżu mojego pojazdu spadła bomba... dość daleko, ale ten ogłuszający huk.
EnglishAnd when his armor-bearer saw that Saul was dead, he likewise fell upon his sword, and died.
A widząc sługa, co nosił broń jego, że umarł Saul, padłszy też i sam na miecz umarł.
EnglishIn one fell swoop, Mr. Teszler had integrated the textile industry in that part of the South.
Za jednym zamachem Teszler zintegrował przemysł włókienniczy w tej części południa.
EnglishIn fact, isolation and egoism fell on that day of the Treaty of Rome.
W istocie izolacja i egoizm upadły w dniu ratyfikacji traktatu rzymskiego.