EN felling
volume_up
{noun}

felling
volume_up
wyrąb {m} (drzew)
Currently the felling of these forests is responsible for 20% of global carbon emissions.
Obecnie wyrąb tych lasów odpowiada za 20% globalnej emisji dwutlenku węgla.

Context sentences for "felling" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhere a lot of felling takes place, there must also be regeneration.
W przypadku intensywnej wycinki należy również zapewnić działania na rzecz regeneracji lasu.
EnglishThe EU ratio of felling to increment is stable at around 60%.
Stosunek ścinki do przyrostu w UE utrzymuje się na stabilnym poziomie ok.
EnglishAnd the Chinese government responded sensibly and placed a ban on felling.
Chiński rząd zareagował rozsądnie i zabronił wyrębu.
EnglishThe report on the protection of forests addresses the issue of forest decline resulting from felling.
W sprawozdaniu dotyczącym ochrony lasów omówiono zjawisko kurczenia się zasobów leśnych na skutek ścinki.
EnglishHow are you going to deal with illegal felling?
Jak zamierzają państwo poradzić sobie z nielegalnym wyrębem lasów?
EnglishBut as one was felling a beam, the axe-head fell into the water; and he cried, and said, Alas, my master!
I stało się, gdy jeden z nich obalał drzewo, że mu siekiera wpadła w wodę; i zawołał, mówiąc: Ach, ach, panie mój!
EnglishWe need only think of the harmful effects of illegal felling and deforestation, especially their contribution towards the greenhouse effect.
Pomyślmy tylko o szkodliwych skutkach nielegalnego wyrębu i deforestacji, zwłaszcza o ich oddziaływaniu poprzez efekt cieplarniany.
EnglishBetter use can be made of the forest in this fight, not only through preventing felling, but also through afforestation and reforestation programmes.
Lasy można w tej walce wykorzystać lepiej, nie tylko przez zapobieganie wycinaniu, ale też przez programy zalesiania i ponownego zalesiania.
EnglishWe must also continue our efforts on sustainability criteria in relation to forestry products, deforestation and illegal tree felling.
Musimy również kontynuować nasze wysiłki w kwestiach kryteriów zrównoważonego rozwoju w nawiązaniu do produktów leśnych, deforestacji i nielegalnej wycinki drzew.
EnglishThe EU must increase the financial assistance it gives to producer states in order to prevent illegal felling and to promote sustainable forest management.
Unia musi zwiększyć pomoc finansową dla państw-producentów w celu zapobieżenia nielegalnej wycince i promocji zrównoważonej gospodarki leśnej.
EnglishUntil the failure to comply with regulations on felling incurs significant penalties and sanctions, the EU agreement will remain completely ineffectual.
Dopóki nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wyrębu lasów nie będzie karane grzywnami i sankcjami, ta unijna umowa pozostaje całkowicie nieskuteczna.
EnglishIn all of our declarations, we call for agreements with states such as Brazil, India and others on halting the felling of the rain forests.
W naszych wszystkich oświadczeniach wzywamy do zawarcia z takimi państwami jak Brazylia, Indie czy inne kraje porozumienia w sprawie wstrzymania wycinki lasów deszczowych.
EnglishDue to the lack of sanctions in this area, the ground apparently gained by renewable energy sources actually conceals the partially illegal burning and felling of trees.
Wobec braku sankcji w tej dziedzinie poprawa sytuacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w rzeczywistości przysłania częściowo nielegalne spalanie i wycinanie drzew.