"fetal" translation into Polish

EN

"fetal" in Polish

EN fetal
volume_up
{adjective}

1. American English

fetal (also: foetal)
volume_up
płodowy {adj. m}
There was no treatment-related effect on embryo-fetal development.
Nie wystąpił związany z leczeniem wpływ na rozwój zarodkowo- płodowy.
Animal studies have shown reproductive toxicity after oral administration and are insufficient with respect to effects on parturition and fetal/ postnatal development (see Section 5.3).
Badania na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną po podaniu doustnym i nie są wystarczające w odniesieniu do oceny wpływu na poród i rozwój płodowy / poporodowy (patrz punkt 5. 3).

Synonyms (English) for "fetal":

fetal
English

Context sentences for "fetal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishduring treatment with TRACTOCILE, your contractions and the fetal heart rate may be
w czasie leczenia lekiem TRACTOCILE należy monitorować skurcze macicy i tętno płodu
Englishif the fetus is growing insufficiently and has an abnormal fetal heart rate
jeśli płód wzrasta niewystarczająco i ma nieprawidłową częstość akcji serca
EnglishEmbryo-fetal toxicity studies have not shown toxic effects of atosiban.
Badania toksyczności zarodkowo- płodowej nie wykazały toksycznego działania atozybanu.
EnglishThere were no other alterations in fetal external, visceral, or skeletal morphology.
Żadnych innych zmian w zakresie morfologii zewnętrznej, trzewnej czy szkieletowej płodów nie stwierdzono.
English. ~~~ Fetal origins research is not about blaming women for what happens during pregnancy.
Mówiąc jaśniej, programowanie płodowe nie wini kobiet za to co dzieje się w trakcie ciąży.
English"Origins" is a report from the front lines of an exciting new field called fetal origins.
"Pochodzenie" jest raportem z pierwszej ręki o ekscytującej nowej dziedzinie nazwanej programowaniem płodowym.
EnglishThey may cause fetal electrolyte disturbances and
Tiazydy przenikają barierę łożyskową i wykrywane są w krwi pępowinowej.
EnglishIt is not known whether the free fraction in the maternal and fetal compartments differs substantially.
Nie wiadomo, czy wolna frakcja różni się istotnie w przedziałach farmakokinetycznych matek i płodów.
EnglishAnd so in the fetal life the testes are pumping out testosterone.
Więc w życiu płodowym jądra produkują testosteron.
EnglishNow why would this kind of fetal learning be useful?
Dlaczego ten rodzaj nauki płodu miałby być użyteczny?
EnglishIn the offspring of rats given olanzapine, delays in fetal development and transient decreases in offspring activity levels were seen.
U potomstwa szczurów otrzymują cych olanzapinęobserwowano opóź aktywnoś potomstwa. ci
EnglishAnd I curl up into a little fetal ball.
EnglishWe have difficult conversations about at what point we decide a body becomes a human, such that it has a different right than a fetal life.
Prowadzimy trudne rozmowy o momencie, w którym uznamy, że ciało staje się człowiekiem, uzyskując tym samym inne prawa niż płód.
EnglishCases of thrombocytopenia in neonates and fetal or neonatal jaundice were reported after treating the mothers with thiazides.
Zgłaszano przypadki wystąpienia małopłytkowości u niemowląt i płodów oraz żółtaczki u niemowląt po leczeniu ich matek lekami z grupy tiazydów.
EnglishIn the offspring of rats given olanzapine, delays in fetal development and transient decreases in offspring activity levels were seen.
U potomstwa szczurów otrzymuj cych olanzapin, obserwowano opó nienie w rozwoju płodu oraz przemijaj ce zmniejszenie aktywno ci potomstwa.
EnglishIn the offspring of rats given olanzapine, delays in fetal development and transient decreases in offspring activity levels were seen.
U potomstwa szczurów otrzymujących olanzapinę, obserwowano opóźnienie w rozwoju płodu oraz przemijające zmniejszenie aktywności potomstwa.
EnglishFollowing an infusion of 300 micrograms/ min in healthy pregnant women at term, the fetal/ maternal atosiban concentration ratio was 0.12.
Po wlewie dożylnym 300 mikrogramów/ min u zdrowych ciężarnych kobiet w czasie porodu, stosunek stężenia atozybanu płód/ matka wynosił 0, 12.
EnglishMaternal body weight gain and fetal body weights were reduced in rabbits given a dose approximately 2-fold the adult human dose.
Przyrost masy ciała matki i masa płodu były zmniejszone u królików otrzymujących dawkę około 2 razy większą niż dawka stosowana u dorosłych pacjentów.
EnglishHowever, fetal resorption and reduced litter size occurred in pregnant rabbits administered daily doses of 3 to 100µg/ kg.
U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od 3 do 100 μg/ kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotu.
EnglishIn general data from influenza vaccinations in pregnant women do not indicate adverse fetal and maternal outcomes attributable to the vaccine.
Ogólnie dane dotyczące szczepień przeciwko grypie kobiet ciężarnych nie wskazują, żeby szczepionka mogła niekorzystnie wpływać na płód i matkę.