EN to fill
volume_up
[filled|filled] {verb}

1. general

We need to fill it with everything that is modern and preserve in it everything that is timeless.
Musimy wypełnić go wszystkim, co nowoczesne i zachować w nim wszystko, co jest ponadczasowe.
Fill out the European accident statement.
Należy wypełnić europejskie oświadczenie sprawcy kolizji.
We were trying to fill the dad-space in the girls' lives.
Próbujemy wypełnić miejsce taty w życiu dziewczynek.
to fill (also: to stay)
to fill
And so I just put robotic and natural cockroaches out there, but you can fill in whatever you want.
Dlatego umieściłem tam zaledwie roboty i karaluchy, ale możesz zapełnić to czymkolwiek zechcesz.
That is more than enough to fill a full day at the June Summit. This half-day troika is a pathetic response.
To więcej niż trzeba, aby zapełnić cały dzień na czerwcowym szczycie.
In five to ten years, there will again simply be too few men to fill the vacancies at various levels.
W okresie 5-10 lat ponownie będzie po prostu zbyt mało mężczyzn, aby zapełnić wszystkie wolne etaty na różnych szczeblach.
to fill (also: to fill up)
volume_up
dopełnić {vb} (dolać)
There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days; for the child shall die a hundred years old, and the sinner being a hundred years old shall be accursed.
Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, któryby nie dopełnił dni swoich; bo dziecię we stu latach umrze; ale grzesznik, choćby miał i sto lat, przeklęty będzie.
to fill (also: to stuff, to empale, to impale)
volume_up
nadziać {pf. v.}
to fill (also: to fill up)
Fill ye up then the measure of your fathers.
I wy też dopełniacie miary ojców waszych.
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins always: but the wrath is come upon them to the uttermost.
Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich; albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca.
Now I rejoice in my sufferings for your sake, and fill up on my part that which is lacking of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church;
Który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.
to fill (also: to take up)
to fill (also: to stuff)
to fill (also: to seal)
volume_up
plombować {ipf. v.}
to fill
volume_up
wstąpić {vb} [fig.] (radość, nadzieja)
He that descended is the same also that ascended far above all the heavens, that he might fill all things.
A który zstąpił, ten jest, który i wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko.
to fill
volume_up
wstępować [wstępuję|wstępowałbym] {ipf. v.} [fig.] (radość, nadzieja)

2. "the posts"

to fill
volume_up
obsadzić {vb} (stanowiska)
Czy Rada zamierza je obsadzić?
They were opposed and seen as something that would cheapen women and it was thought that there were not enough women to fill these positions.
Sądzono również, że nie znajdzie się tyle kobiet, aby obsadzić dane stanowiska.
We know that even now, some employers are struggling to fill vacancies because they cannot find people with the right skills.
Wiemy, że nawet dziś niektórzy pracodawcy mają trudności z obsadzeniem wakatów, bo nie mogą znaleźć osób posiadających właściwe umiejętności.
to fill
volume_up
obsadzać [obsadzam|obsadzałbym] {ipf. v.} (stanowiska)
Any vacancy on the Executive Board shall be filled by the appointment of a new member in accordance with paragraph 2.
    Każdy wakat w Zarządzie jest obsadzany w drodze mianowania nowego członka, zgodnie z ustępem 2.
It is important that gender equality is implemented as much as possible in the forthcoming term when 'top' posts in the EU are being filled.
Kwestią o istotnym znaczeniu jest jak najczęstsze zastosowanie w nadchodzącej kadencji, kiedy obsadzane będą najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej, zasady równości płci.

3. IT

Company directors are not there to fill in forms the whole day long.
Dyrektorzy przedsiębiorstw nie są w nich po to, żeby całymi dniami wypełniać formularze.
The brain doesn't need to fill that in.
Nie musi tego wypełniać.
Fill in the search fields with the details you remember confidently.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące któregoś z pól, nie wypełniaj go.

4. "with"

to fill (also: to flood, to scatter, to shower)
volume_up
zarzucić {vb} (zakryć, wypełnić)
to fill (also: to bombard, to cover, to flood)
volume_up
zarzucać [zarzucam|zarzucałbym] {ipf. v.} (zakryć, wypełnić)

Context sentences for "to fill" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe hassled us a lot in Parliament, and he leaves big shoes for Lady Ashton to fill.
Zamęczał nas często w Parlamencie, i Lady Ashton nie będzie łatwo mu dorównać.
EnglishTake the syringe for administration, fill it with air to the correct dose.
Wziąć strzykawkę do podania leku, napełnić ją powietrzem do odpowiedniej dawki.
EnglishWe use the person's age and their gender to start to fill in the personalized risks.
Korzystamy z informacji o wieku i płci danej osoby aby oszacować ich osobiste ryzyko.
EnglishAnd this is an idea, if you think about it, can only fill you with hope.
Gdyby się nad tym zastanowić, jest to idea, która może nas tylko napawać nadzieją.
EnglishWould this really fill the various Parliament groups with a sense of satisfaction?
Czy to rzeczywiście da różnym grupom w Parlamencie poczucie satysfakcji?
EnglishOr are you going to fill me with sleeping pills like they used to do at the hospital?
Albo będziesz mi podawał te ogłupiające pigułki jak robią to w szpitalach.
EnglishWe shall find all precious substance; We shall fill our houses with spoil;
Wszelkiej majętności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią;
EnglishWe still have work to do in identifying the gaps and how we are going to fill these gaps.
Musimy jeszcze popracować nad rozpoznaniem luk oraz zastanowić się, jak je usunąć.
EnglishFill it with Norvir oral solution to the line marked with your dose.
Napełnić ją lekiem Norvir roztwór doustny do linii wyznaczającej zaleconą dawkę.
EnglishThis volume has been established based on the fill volume of the TAXOTERE 20 mg vial.
Objętość taka została ustalona na podstawie objętości napełnienia fiolki TAXOTERE 20 mg.
EnglishThis volume has been established based on the fill volume of the TAXOTERE 80 mg vial.
Objętość taka została ustalona na podstawie objętości napełnienia fiolki TAXOTERE 80 mg.
EnglishThose of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
Wystąpienia tych z państwa, którzy prosili o głos trwałyby dużo dłużej niż pół godziny.
EnglishAnd he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain: go ye forth.
(Bo im był rzekł: Splugawcie ten dom, a napełnijcie sieni pobitymi; idźcież.
EnglishAnd if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley.
Gdyby do tego doszło, woda wypełniłaby znaczną część doliny Mississippi.
English% (w/ w) ethanol 95 % in water for injections 6 ml (Fill 7.33 ml)
% (m/ m) etanol 95 % w wodzie do wstrzykiwań 6 ml (objętość napełnienia 7, 33 ml)
EnglishLast time I estimated, we need 4 million won to fill it up with books.
Ostanio to obliczyłam... że potrzebujemy około 4 milionów na nowe książki.
EnglishI would set my cause in order before him, And fill my mouth with arguments.
Przełożyłbym przed nim sprawę moję, a usta moje napełniłbym dowodami.
English% (w/ w) ethanol 95 % in water for injections 1.5 ml (Fill 1.98 ml)
% (m/ m) etanol 95 % w wodzie do wstrzykiwań 1, 5 ml (objętość napełnienia 1, 98 ml)
EnglishEach vial contains 1 mg topotecan (as hydrochloride), with a 10 % overage of fill.
Każda fiolka zawiera 1 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku) z 10 % nadmiarem technologicznym.
EnglishIf the liquid is below the fill line, return the entire pack to the pharmacy.
Jeśli poziom płynu znajduje się poniżej tej linii, należy zwrócić opakowanie z lekiem do apteki.