EN

find {noun}

volume_up
And then again, this is a found object, a little fan that I found.
A to następne moje znalezisko, mały wachlarz.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.

Context sentences for "find" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishThis aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Dziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Klauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jeżeli zmienimy ten artykuł, okaże się, że Irlandia powie "nie” w referendum.
EnglishWe will all need flexibility to be able to take this forward and to find solutions.
By znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni.
EnglishAnd you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.
EnglishIn short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
Podsumowując: jakie nadwyżki ryb Komisja spodziewa się znaleźć w Mauretanii?
EnglishWe have to implement measures that allow Belarus to find a path to democracy.
Musimy wdrożyć środki, które umożliwią Białorusi znalezienie drogi do demokracji.
EnglishThis is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
Dlatego właśnie uważamy za istotne znalezienie w przyszłości nowej podstawy prawnej.
EnglishThis is not a protectionist proposal; in fact, I find it to be very balanced.
To nie jest protekcjonistyczny wniosek; uważam w istocie, że jest bardzo wyważony.
EnglishThere is therefore an urgent need to find solutions and to get these implemented.
W związku z tym należy pilnie znaleźć rozwiązania i zrealizować te projekty.
EnglishFor they are life unto those that find them, And health to all their flesh.
Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem.
EnglishIt was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
Z pewnością zbawienny był fakt, że Unia zajęła w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
EnglishThen, when we have the means to act, I think that we must find a way of using them.
A więc, mając środki działania, myślę, że musimy znaleźć sposób ich wykorzystania.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
EnglishFinally, what will the consequences be if you find errors and weak points?
Na koniec zapytam o przewidywane konsekwencje wykrycia błędów i słabych punktów.
EnglishIn the following pages you will find useful websites to become an active citizen.
Znajdziesz tu przydatne strony, które pomogą ci zostać aktywnym obywatelem.

"find a groove" in Polish

find a groove
Polish
  • znaleźć rowek
  • znajdowanie rowka
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.