EN fine
volume_up
{noun}

The culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
Kultura zburzona karą nie odbudowała się, gdy kara zniknęła.
In some cases, a fine of EUR 5 000 may also be imposed.
W niektórych przypadkach może zostać nałożona kara w wysokości 5 tysięcy euro.
What is more, it took six hours to settle the fine.
Załatwienie formalności w związku z tą karą zajęło mu sześć godzin.
fine
If you pick your kid up more than 10 minutes late, we're going to add a 10 shekel fine to your bill.
Jeśli spóźnicie się po dziecko więcej niż 10 minut, ukarzemy was grzywną w wysokości 10 szekli.
Such people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Tacy ludzie nie mogą wykręcić się wyłącznie grzywną - w tej sytuacji potrzebne są kary więzienia.
The point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
Chodzi tu po prostu o to, aby krytyczny poziom grzywny był rozsądną granicą.
fine (also: traffic ticket)
Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.
Kirył odwołał się od tej decyzji i ostatecznie mandat został anulowany.
This at least will not be too hard, considering the low number of fines recently imposed.
Nie będzie to przynajmniej specjalnie trudne, mając na uwadze małą liczbę mandatów ostatnio wystawionych.
If you drive too fast for a distance of 50 kilometres, in most countries you have a margin of tolerance of about three kilometres before you are fined.
Przykładowo, jeżeli przekraczamy prędkość przy ograniczeniu do 50 km/h w większości krajów stosuje się margines tolerancji rzędu trzech kilometrów zanim wypisze się mandat.

Context sentences for "fine" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
Chodzi tu po prostu o to, aby krytyczny poziom grzywny był rozsądną granicą.
EnglishAs you can see, "We Feel Fine" collects very, very small-scale personal stories.
" Jak widzicie, "We Feel Fine" zbiera bardzo, bardzo małe fragmenty ludzkich historii.
EnglishI hope that future generations of Hungarians will be proud of this fine constitution.
Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia Węgrów będą dumne z tej dobrej konstytucji.
English(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
(GA) Tak czy owak, jest to dobre sprawozdanie i z przyjemnością je poprę.
EnglishWith that in mind, I believe that the time for talking and fine pronouncements is over.
Mając to na uwadze uważam, że skończył się czas na rozmowy i wzniosłe deklaracje.
EnglishAs you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.
Jak państwo wiedzą, przy obecnym poziomie kar nie jest to już dla tych firm błahostka.
EnglishYou delivered a fine Socialist speech, Minister; what you said here was marvellous.
Wygłosił pan piękne socjalistyczne przemówienie; to, co pan powiedział, było cudowne.
EnglishIf you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Jeżeli nie możesz uzyskać absolutnej ciszy, po prostu się wycisz, to też dobre.
EnglishThe Green Paper we received from you, Commissioner, is a fine document.
Zielona księga, którą otrzymaliśmy z rąk pani komisarz, jest udanym dokumentem.
English(NL) First of all, I would like to thank Baroness Ludford for this fine report.
(NL) Po pierwsze, chciałabym podziękować baronessie Ludford za jej znakomite sprawozdanie.
EnglishFine words also from Angela Merkel: not one cent towards Greek pensions.
Piękne słowa padły także z ust Angeli Merkel: ani centa na rzecz greckich emerytur.
EnglishThe moratoriums are fine, but we do need to focus on the molecules on the oil.
Zakazy wierceń są dobre, ale musimy się skupić na molekułach, na ropie.
EnglishAnd when all expenses were paid, the debt was handled, and everything was fine.
Zatem pod względem ekonomicznym projekt miał sens, ale... ~~~ (Śmiech)
EnglishThere are two many fine distinctions made by different countries in the EU.
Istnieje zbyt wiele małych różnic zgłaszanych przez poszczególne kraje UE.
EnglishI would first of all like to congratulate the rapporteur on the fine job he has done.
Chciałabym przede wszystkim pogratulować sprawozdawcy wspaniałej pracy, którą wykonał.
EnglishHowever, fine statements are not sufficient to resolve current problems.
Jednak wzniosłe oświadczenia nie wystarczą, aby rozwiązać bieżące problemy.
EnglishI will make a man more rare than fine gold, even a man than the pure gold of Ophir.
Męża droższym uczynię nad szczere złoto, a człowieka nad złoto z Ofir.
EnglishSo as you can see, We Feel Fine uses a technique that I call "passive observation."
Jak zatem widzicie, „We Feel Fine” wykorzystuje metodę, którą nazywam "bierną obserwacją".
EnglishThere is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.
Granica pomiędzy wolnością wypowiedzi i łamaniem prawa jest bardzo cienka.
EnglishLet us avoid the usual proclamations and fine resolutions, the declarations of intent.
Powinniśmy unikać zwyczajowych oświadczeń i pięknych rezolucji czy też deklaracji woli.