EN fit
volume_up
{noun}

Other events less commonly reported included blood clots, fainting fit, memory troubles and, in rare cases, seizures.
Inne, rzadziej zgłaszane zdarzenia obejmują zakrzepicę żylną, omdlenia, zaburzenia pamięci i, w rzadkich przypadkach, napady drgawkowe.
Epilepsy is a condition where the patients have repeated fits (seizures).
Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki).
If you have severe headache, stabbing migraine-like headaches or fits, you should see your doctor at once.
u t ro Jeśli wystąpi silny ból głowy, kłujące bóle lub napady migrenopodobne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Context sentences for "fit" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.
EnglishTo be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.
Żeby spełnić swoje zadanie, statystyki muszą być neutralnym narzędziem, niczym więcej.
EnglishWill the European contributions really make our economy fit for the future?
Czy składki europejskie naprawdę przygotują naszą gospodarkę na przyszłość?
EnglishAnd it is under seven feet tall, so it will fit in a standard construction garage.
I ma wysokość poniżej 2 metrów, więc zmieści się w standardowym garażu.
EnglishIt's what we call a perfect fit of shape complimentarity, or hand in glove.
To przykład idealnej komplementarności kształtów, tzw. dopasowania do siebie jak ulał.
EnglishIn our opinion, that does not fit in with the principle of budgetary accuracy and clarity.
Naszym zdaniem jest to niezgodne z zasadą rzetelności i przejrzystości budżetowej.
EnglishGreen technologies are not reflected enough, though some are not fit for purpose.
Niewystarczający nacisk położono na technologie ekologiczne, choć niektóre nie są przydatne.
EnglishShe is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.
Nie nadaje się ona do ponoszenia odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i obrony.
EnglishUnfortunately, Mr Goldstone has not seen fit to investigate whether this actually was the case.
Niestety sędzia Goldstone nie uznał za stosowne zbadać, czy tak faktycznie było.
EnglishFinally, Mr Gollnisch, you say that Europe is not fit for purpose.
W końcu, pośle Gollnisch, oznajmił pan, że Europa jest niedostosowana do potrzeb.
EnglishNo, they've never found the way two personalities fit together to make a good relationship.
Nie, nigdy nie odkryto jak dwie osobowości dopasowują się aby stworzyć udany związek.
EnglishAsylum procedures must be fit for purpose and they must be implemented with great care.
Procedury azylowe muszą odpowiadać swoim celom i należy wdrażać je z wielką ostrożnością.
EnglishFit the metering pump onto the bottle Take the pump out of its bag.
Wprowadzenie pompki dozującej do butelki Wyjąć pompkę z plastikowej torebki.
EnglishI always wonder how you manage to fit in a reference to a referendum.
Zawsze zastanawiam się, jak pan to robi, żeby wtrącić jakieś odniesienie do referendum.
EnglishHow do Mediterranean energy transport policies fit into the maritime strategy?
W jaki sposób w strategii morskiej zapisano plany przesyłu energii w basenie Morza Śródziemnego?
EnglishThe Commissioner heard the question and if he sees fit to answer in writing, he may do so.
Pan komisarz słyszał to pytanie i jeśli uzna to za słuszne, udzieli odpowiedzi na piśmie.
EnglishBut the general idea is that they all fit into this knowledge map.
Głównym założeniem jest to, że wszystko to tworzy jedną spójną mapę wiedzy.
English. ~~~ It's games that fit into a healthy lifestyle.
Patrzymy na narodziny, gier pasujących do zdrowego trybu życia.
EnglishNow you might wonder, how can people fit in a tiny village only this big?
Możecie się dziwić, jak ludzie się mieszczą w takiej małej wiosce.
EnglishBecause in the context of everything else, all the pieces fit.
Ponieważ, biorąc pod uwagę wszystko inne, elementy świetnie do siebie pasują.